സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം

ലോകത്തിലെ സർഗ്ഗാത്മാക്തയും അറിവും ദൈനംദിന ജീവിത നിമിഷങ്ങളും പകർത്തുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് TikTok-ന്റെ ദൗത്യം.

സർഗ്ഗാത്മകതയും ആവിഷ്‌ക്കാരവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള കമ്മ്യൂണിറ്റിയെന്ന നിലയിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സുരക്ഷിതത്വവും സാസ്ഥ്യവും അനുഭവപ്പെടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ശുഭകരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു പരിതസ്ഥിതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളും ടൂളുകളും വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. TikTok എല്ലാവർക്കും വിനോദകരവും സ്വാഗതാർഹവുമാക്കി നിലനിർത്താൻ ഉപയോക്താക്കൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാനിക്കുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.