Communityrichtlijnen

Laatst bijgewerkt: januari 2020

De missie van TikTok is om creativiteit te stimuleren en plezier te brengen. We bouwen aan een wereldwijde community waarin gebruikers op authentieke wijze kunnen creëren en delen, de wereld om hen heen kunnen ontdekken en contact kunnen maken met anderen over de hele wereld. We spannen ons ook in om deze community veilig te houden. Onze Communityrichtlijnen weerspiegelen onze waarden en definiëren een gemeenschappelijke gedragscode op ons platform. Met deze richtlijnen stellen we onze community ook in staat om te helpen een veilige gedeelde ruimte te behouden.

TikTok is een inclusief platform op basis van verantwoorde vrije meningsuiting. We moedigen gebruikers aan om uit te dragen wat hen uniek maakt, en tegelijkertijd een community te vinden die hetzelfde doet. We hechten er grote waarde aan dat onze gebruikers afkomstig zijn uit een grote verscheidenheid aan landen en culturen en we houden rekening met de culturele normen en lokale voorschriften van de landen waarin we actief zijn.

Het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving is onze topprioriteit. Wij geloven dat een veilig gevoel essentieel is om mensen te helpen zich op hun gemak te voelen om zich open en creatief uit te drukken. We streven er ook naar om een omgeving voor authentieke interacties te cultiveren door misleidende content en accounts van ons platform te houden.

Onze waarden vormen de basis van onze Communityrichtlijnen. We verwijderen content, waaronder video's, audio, afbeeldingen en tekst, die onze Communityrichtlijnen schendt en schorsen of blokkeren accounts die betrokken zijn in ernstige of herhaaldelijke overtredingen. Onder bepaalde omstandigheden gaan we nog een stap verder en rapporteren we de accounts aan de relevante autoriteiten om onze community veilig te houden.

Onze Communityrichtlijnen zijn van toepassing op iedereen en op alles wat op TikTok wordt gedeeld. Ze bieden algemene richtsnoeren over wat wel en wat niet is toegestaan op het platform. We erkennen ook dat sommige content, die normaal volgens onze richtlijnen zou worden verwijderd, waarde voor het publiek zou kunnen hebben. Daarom kunnen we onder bepaalde omstandigheden uitzonderingen toestaan, zoals beschreven in de onderstaande paragrafen.

We werken onze Communityrichtlijnen van tijd tot tijd bij om mee te veranderen met het gedrag van de community, om opkomende risico's te beperken en om TikTok een veilige plek voor creativiteit en plezier te houden.

Gevaarlijke personen en organisaties


We staan niet toe dat gevaarlijke personen of organisaties ons platform gebruiken om terrorisme, misdaad of andere soorten schadelijk gedrag te promoten. Wanneer er een aannemelijke bedreiging voor de openbare veiligheid is, dan pakken we  het probleem aan door het account te blokkeren en samen te werken met de relevante autoriteiten.

Terroristen en terroristische organisaties

Terroristen en terroristische organisaties zijn niet-overheidsactoren die bewust geweld of bedreigingen gebruiken om niet-strijdende personen schade toe te brengen, teneinde een bevolking, overheid of internationale organisatie te intimideren of te bedreigen in het streven naar politieke, religieuze, etnische of ideologische doelstellingen. 

Andere gevaarlijke personen en organisaties

We definiëren gevaarlijke personen en organisaties als diegenen die misdaden plegen of andere soorten ernstige schade veroorzaken. De soorten groepen en misdaden omvatten onder andere:

 • Haatgroepen
 • Gewelddadige extremistische organisaties
 • Moord en doodslag
 • Mensenhandel
 • Orgaanhandel
 • Wapenhandel
 • Drugshandel
 • Ontvoering
 • Afpersing
 • Chantage
 • Witwassen
 • Fraude 
 • Cybercriminaliteit

Post geen:

 • Namen, symbolen, logo's, vlaggen, slogans, uniformen, gebaren, portretten of andere zaken bedoeld om gevaarlijke personen en/of organisaties te vertegenwoordigen
 • Content die gevaarlijke personen en/of organisaties prijst, verheerlijkt of steunt
 • Uitzonderingen: Educatieve, historische, satirische, artistieke en andere content die duidelijk kan worden herkend als zijnde in tegenspraak met of bedoeld is om het bewustzijn te vergroten over de schade die wordt veroorzaakt door gevaarlijke personen en/of organisaties


Illegale activiteiten en gereguleerde goederen


We verbieden handel, verkoop, promotie en gebruik van bepaalde gereguleerde goederen, evenals de weergave of promotie van criminele activiteiten. Bepaalde content kan worden verwijderd als deze betrekking heeft op activiteiten of goederen die illegaal of gereguleerd zijn in de meerderheid van de regio of de wereld, ook als de betreffende activiteiten of goederen legaal zijn in het rechtsgebied waar het posten plaatsvindt. We staan uitzonderingen toe voor content die waarde biedt voor het publiek, zoals educatieve, wetenschappelijke, artistieke en nieuwswaardige content.

Promotie van criminele activiteiten

Criminele activiteiten bestrijken een breed spectrum van strafbare handelingen, waaronder diefstal, mishandeling, menselijke uitbuiting en ander schadelijk gedrag. Omdat we niet willen dat dergelijk gedrag wordt genormaliseerd of geïmiteerd, verwijderen we content die criminele activiteiten promoot.

Post geen: 

 • Content die het toebrengen van letsel promoot, zoals mishandeling of ontvoering
 • Content die de veiligheid van anderen in gevaar brengt, inclusief grappen zoals misbruik van het alarmnummer
 • Content die menselijke uitbuiting of handel in wilde dieren promoot
 • Content die aankoop, verkoop of handel van onwettig verkregen goederen aanbiedt
 • Content met instructies voor het uitvoeren van criminele activiteiten


Verkoop of gebruik van wapens

Om onze community te beschermen, staan we in het algemeen niet toe dat vuurwapens, munitie, vuurwapenaccessoires of explosieven worden getoond, verhandeld of gepromoot. We verbieden ook het geven van instructies voor het vervaardigen van dergelijke wapens. We kunnen uitzonderingen maken voor content met vuurwapens of andere soorten wapens onder de volgende omstandigheden: in een fictieve setting, als onderdeel van een museumcollectie, gedragen door een politieagent, in een militaire parade, of gebruikt in een veilige en gecontroleerde omgeving zoals een schietbaan.

Post geen: 

 • Content die vuurwapens, vuurwapenaccessoires, munitie of explosieven toont
 • Content die vuurwapens, accessoires, munitie of explosieven aanbiedt, verkoopt, verhandelt of aanvraagt, of instructies geeft over hoe deze kunnen worden vervaardigd 


Drugs en gereguleerde stoffen

Om onze community te beschermen, staan we geen content toe die het gebruik van of de handel in drugs of andere gereguleerde stoffen toont.

Post geen: 

 • Content die drugs of drugsgebruik toont of anderen aanmoedigt om drugs of andere gereguleerde stoffen te vervaardigen, te gebruiken of te verhandelen
 • Content die drugs of andere gereguleerde stoffen verkoopt, aanbiedt, verhandelt of aanvraagt
 • Content die informatie geeft over het kopen van illegale of gereguleerde stoffen


Fraude en oplichting

We staan niemand toe om ons platform te misbruiken om anderen te schaden, waaronder constructies om personen te misleiden of vermogen te stelen. We verwijderen content die mensen opzettelijk misleidt om zo een onwettig financieel voordeel te behalen.

Post geen:

 • Content die phishing promoot
 • Content die ponzifraude of piramidespellen promoot
 • Content die gokken op gemanipuleerde weddenschappen, get-rich-quick spellen of andere vormen van oplichting promoot


Gewelddadige en grafische content


We staan geen content toe die overmatig gruwelijk of schokkend is, met name die abject geweld of lijden promoot of verheerlijkt. We staan uitzonderingen toe voor bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld content die nieuwswaardig is of bedoeld is om mensen bewust te maken van problemen. Wanneer we een reëel risico op geweld of een bedreiging voor de openbare veiligheid constateren, dan blokkeren we het account en werken we, wanneer dit nodig en gepast is, samen met de relevante autoriteiten.

Gewelddadige of grafische content: Mensen

Post geen:

 • Content die nodeloos schokkend, sadistisch of overmatig grafisch is, waaronder, maar niet beperkt tot:
  • Afbeeldingen van door geweld of ongevallen veroorzaakt overlijden waarbij echte mensen betrokken zijn
  • Afbeeldingen van uiteengereten, verminkte, verkoolde of verbrande menselijke resten
  • Bloederige afbeeldingen waarin de focus ligt op een open wond of letsel
  • Afbeeldingen van ernstig fysiek geweld. 
  • Uitzonderingen: Geënsceneerde of professionele gevechten, traditionele vechtsporten of gevechten in een fictieve setting


Gewelddadige of grafische content: Dieren

Post geen:

 • Content die nodeloos schokkend, sadistisch of overmatig grafisch is, waaronder, maar niet beperkt tot:
  • Afbeeldingen van het slachten van echte dieren
  • Afbeeldingen van uiteengereten, verminkte, verkoolde of verbrande dierlijke resten
  • Afbeeldingen van dierenmishandeling


Zelfmoord, zelfbeschadiging en gevaarlijke handelingen


We promoten geen deelname aan activiteiten die letsel kunnen veroorzaken. We staan gebruikers ook niet toe anderen aan te moedigen deel te nemen aan gevaarlijke activiteiten. We staan geen content toe die zelfbeschadiging of zelfmoord promoot, maar we staan wel toe dat onze gebruikers hun ervaringen delen om het bewustzijn over deze kwesties te vergroten.

We moedigen gebruikers, die worstelen met gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord, of die iemand kennen die serieus zelfmoord overweegt, aan om onmiddellijk contact op te nemen met de autoriteiten of een zelfmoordpreventielijn

Zelfmoord

We verwijderen content die zelfmoord of zelfmoordneigingen toont en content die deelname aan dergelijke handelingen zou kunnen aanmoedigen. Dit omvat pogingen tot zelfmoord en content met een persoon die handelingen pleegt of voornemens is dergelijke handelingen te plegen, die waarschijnlijk leiden tot zelfdoding. We verbieden elke vorm van content die zelfmoord prijst, verheerlijkt of promoot of anderen instructies geeft over hoe ze zelfmoord kunnen plegen.

Post geen:

 • Content met instructies voor het plegen van zelfmoord
 • Content die zelfmoord prijst, promoot of verheerlijkt
 • Zelfmoorduitdagingen
 • Uitzonderingen: content die steun, middelen of overlevingsmechanismen biedt voor personen die zelfmoordgedachten hebben


Zelfbeschadiging

Om het normaliseren, aanmoedigen of uitlokken van zelfbeschadigend gedrag te voorkomen, staan we geen beelden toe die dergelijk gedrag tonen, ongeacht de intentie van de gebruiker om dergelijke beelden te plaatsen. We verwijderen content die handelingen aanmoedigt of zou kunnen aanmoedigen die waarschijnlijk leiden tot zelf toegebracht lichamelijk letsel. Content die eetgewoonten promoot die waarschijnlijk gezondheidsproblemen veroorzaken, is ook niet toegestaan op het platform.

Post geen:

 • Content die zelf toegebrachte wonden toont
 • Content met instructies voor het toebrengen van zelfbeschadiging
 • Content die pro-ana of ander gevaarlijk gedrag om gewicht te verliezen ondersteunt
 • Uitzonderingen: content die steun, middelen of overlevingsmechanismen biedt voor personen die lijden aan eetstoornissen of zich bezighouden met zelfbeschadiging


Gevaarlijke handelingen

Risicovolle activiteiten of ander gevaarlijk gedrag, uitgevoerd in een niet-professionele context of zonder de vereiste vaardigheden, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of het publiek. We staan geen content toe die dergelijk gedrag aanmoedigt, promoot of verheerlijkt, waaronder amateurstunts of gevaarlijke uitdagingen.

Post geen:

 • Content die ongepast gebruik van gevaarlijke hulpmiddelen toont
 • Content die het drinken van vloeistoffen of het eten van stoffen toont die niet voor consumptie zijn bedoeld 
 • Gevaarlijke uitdagingen die tot letsel kunnen leiden
 • Content die minderjarigen toont die motorvoertuigen besturen


Haatzaaiende taal 


We tolereren geen content die aanvallend is voor of aanzet tot geweld tegen een persoon of groep personen op basis van beschermde kenmerken. We staan geen content toe die haatzaaiende taal bevat en verwijderen deze van ons platform. We schorsen of blokkeren ook accounts met meerdere schendingen op het gebied van haatzaaiende taal. 

Aanvallen op beschermde groepen

We definiëren haatzaaiende taal als content die een persoon of een groep personen aanvalt, bedreigt, ontmenselijkt of aanzet tot geweld daartegen op basis van beschermde kenmerken. We staan ook geen content toe die verbaal of fysiek dreigt met geweld of het toebrengen van schade toont aan een persoon of groep op basis van een van de volgende beschermde kenmerken:

 • Ras 
 • Etniciteit
 • Nationale afkomst 
 • Religie
 • Kaste 
 • Seksuele geaardheid
 • Sekse
 • Geslacht
 • Geslachtsidentiteit
 • Ernstige ziekte of handicap
 • Immigratiestatus

Post geen:

 • Content die ontmenselijkt of aanzet tot geweld of haat tegen personen of groepen personen op basis van de hierboven vermelde kenmerken, waaronder maar niet beperkt tot: 
  • beweren dat zij fysiek of moreel minderwaardig zijn
  • oproepen tot of rechtvaardigen van geweld tegen hen
  • beweren dat zij criminelen zijn 
  • negatief verwijzen naar hen als dieren, levenloze voorwerpen of andere niet-menselijke wezens 
  • promoten of rechtvaardigen van uitsluiting, segregatie of discriminatie van hen


Scheldwoorden

Scheldwoorden worden gedefinieerd als kleinerende woorden die bedoeld zijn om een etniciteit, ras of een van de andere hierboven genoemde beschermde kenmerken te vernederen. Deze worden niet getolereerd op ons platform, omdat we niet willen bijdragen aan de verspreiding van grove beledigingen. We zijn ons echter bewust van het feit dat scheldwoorden als zelfverwijzing kunnen worden gebruikt of een andere betekenis kunnen krijgen. We kunnen uitzonderingen maken wanneer scheldwoorden worden gebruikt in een lied of in andere gevallen van een zelfverwijzing, satirische context en/of andere betekenissen. 

Post geen

 • Content dat het gebruik van ongewenste scheldwoorden uitlokt


Haatdragende ideologie

Haatdragende ideologieën zijn onverenigbaar met de inclusieve en ondersteunende community die ons platform biedt. We verwijderen content die haatdragende ideologieën promoot. 

Post geen

 • Content die haatdragende ideologieën promoot door daar positief over te praten of logo's, symbolen, vlaggen, slogans, uniformen, saluten, gebaren, portretten, illustraties of namen van personen die verband houden met deze ideologieën te tonen
 • Content die ontkent dat goed gedocumenteerde en gewelddadige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden
 • Muziek of teksten die haatdragende ideologieën promoten 


Intimidatie en pesten


Gebruikers moeten zich veilig voelen om zich uit te drukken zonder bang te zijn beschaamd, vernederd, gepest of geïntimideerd te worden. We begrijpen goed dat aanstootgevende content psychisch leed kan veroorzaken bij personen en we tolereren geen aanstootgevende content of aanstootgevend gedrag op ons platform. 

Aanstootgevend gedrag

We verwijderen alle kwetsende uitingen, waaronder maar niet beperkt tot dreiging met geweld, seksuele intimidatie, minachtende uitspraken over uiterlijk, intellect, persoonlijkheidskenmerken en hygiëne.

Post geen:

 • Content die een persoon bedreigt met geweld
 • Content die een persoon de dood, ernstige ziekte, lichamelijke of andere schade toewenst
 • Content die aanzet tot geweld of gecoördineerde intimidatie
 • Content die een gebruiker seksueel intimideert door diens seksuele activiteiten in diskrediet te brengen of door te proberen ongewenst seksueel contact te maken
 • Content die een persoon vernedert op basis van kenmerken zoals intelligentie, uiterlijk, persoonlijkheidskenmerken of hygiëne
 • Content die gewelddadige tragedies prijst en hun slachtoffers vernedert
 • Content die de TikTok functies duet, reageren of effecten gebruikt om aanstootgevende content te maken gericht op andere gebruikers


Schending van de privacy van anderen

Het onthullen van of dreigen met het onthullen van om persoonlijk identificeerbare informatie, kan ernstig emotioneel leed veroorzaken en tot werkelijke schade leiden. We beschouwen dit als een vorm van misbruik en staan dit niet toe op TikTok.

Post geen: 

 • Content die persoonlijk identificeerbare informatie onthult of dreigt te onthullen, waaronder maar niet beperkt tot woonadres, privé e-mailadres, privé telefoonnummer, bankafschriften, burgerservicenummer (BSN) of paspoortnummer
 • Dreigementen om seksuele beelden of beelden van ongewenste intieme handelingen te onthullen


Naaktheid en seksuele activiteiten van volwassenen


We staan geen seksueel expliciete of bevredigende content toe op TikTok, waaronder geanimeerde content van deze aard. Geseksualiseerde content brengt veel risico's met zich mee, zoals het opleggen van juridische sancties in sommige jurisdicties en het veroorzaken van schade aan onze gebruikers door het delen van ongewenste beelden (bijvoorbeeld wraakporno). Daarnaast kan openlijke seksuele content aanstootgevend zijn in bepaalde culturen. We staan uitzonderingen rondom naaktheid en seksueel expliciete content toe voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden. Content waarin littekens van borstamputatie worden besproken of getoond, is bijvoorbeeld toegestaan.

Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting is ieder feitelijk of een poging tot misbruik van een kwetsbare, machts- of vertrouwenspositie voor seksuele doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot financieel, sociaal of politiek profiteren van de seksuele uitbuiting van een ander.

Post geen: 

 • Content die ongewenste seksuele activiteiten toont, bevat of daartoe aanzet
 • Content die seksuele verzoeken of seksuele objectivering bevat, promoot of verheerlijkt


Pornografie en naaktheid waarbij volwassenen betrokken zijn

Pornografie toont expliciet geslachtsorganen en/of seksuele activiteiten ten behoeve van seksuele bevrediging. 

Post geen: 

 • Content die seksuele activiteiten toont, zoals penetratie, niet-penetrerende seks of orale seks
 • Content die menselijke geslachtsdelen, tepels van vrouwen of billen toont
 • Content die seksuele opwinding toont
 • Content die een seksuele fetisj toont 


Veiligheid van minderjarigen


We zijn zeer begaan met de veiligheid van kinderen en hebben nul-tolerantie voor roofdierachtig en grooming gedrag tegenover minderjarigen. We staan geen content toe die kindermisbruik, kindernaaktheid of seksuele uitbuiting van kinderen toont of verspreidt in zowel digitale als tastbare vorm en we rapporteren dergelijke content aan de relevante autoriteiten. We staan ook geen content toe van minderjarigen die zich schuldig maken aan wangedrag. 

Gebruikers moeten voldoen aan de minimumleeftijd om TikTok te gebruiken (zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden). Wanneer minderjarige accounthouders worden herkend, verwijderen we hun accounts van ons platform en kunnen we ze doorverwijzen naar een geschiktere app-ervaring, indien beschikbaar in hun regio.

Naaktheid en seksuele uitbuiting waarbij minderjarigen betrokken zijn 

Naaktheid omvat content die geslachtsdelen toont. Seksuele uitbuiting is ieder feitelijk of een poging tot misbruik van een kwetsbare, machts- of vertrouwenspositie voor seksuele doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot financieel, sociaal of politiek profiteren van de seksuele uitbuiting van een ander.

Post geen: 

 • Content die de geslachtsdelen van minderjarigen toont
 • Content die seksuele uitbuiting van minderjarigen toont
 • Content die seksuele activiteiten toont, zoals penetratie, niet-penetrerende seks of orale seks waarbij minderjarigen betrokken zijn
 • Content die seksuele opwinding toont waarbij minderjarigen betrokken zijn
 • Content die een seksuele fetisj toont waarbij minderjarigen betrokken zijn


Wangedrag door minderjarigen  

Wangedrag omvat, maar is niet beperkt tot, de consumptie of het gebruik van drugs, alcohol en tabak.  

Post geen:

 • Content die minderjarigen toont die alcoholische dranken, drugs of tabak consumeren, bezitten of daarvan worden verdacht


Kindermisbruik

Kindermisbruik wordt gedefinieerd als een persoon met een machtspositie die een minderjarige lichamelijk en/of geestelijk letsel toebrengt. Lichamelijk misbruik is een handeling waarbij opzettelijk letsel aan het lichaam van een kind wordt toegebracht. Geestelijk misbruik is een kind uitschelden onder dreiging van lichamelijk of seksueel geweld of door middel van pesttactieken.

Post geen: 

 • Content die lichamelijk of geestelijk misbruik van minderjarigen toont


Grooming gedrag

Van grooming is sprake als een volwassene een emotionele relatie opbouwt met een minderjarige om diens vertrouwen te winnen voor seksueel misbruik, seksuele uitbuiting of seksuele handel.

Post geen: 

 • Content die grooming gedrag aanmoedigt, opdraagt of rechtvaardigt 
 • Content die een minderjarige in een seksueel expliciet gesprek betrekt
 • Content die een kind stimuleert of chanteert om seksueel expliciet materiaal te verzenden


Seksualisatie van minderjarigen

We staan geen content toe die seksualiteit oplegt aan minderjarigen of hen seksueel objectiveert.

Post geen: 

 • Content die erotische bewegingen met minderjarigen toont
 • Content die seksuele of erotische taal bevat waarbij minderjarigen zijn betrokken


Integriteit en authenticiteit


Content die de bedoeling heeft om leden van onze community te bedriegen of te misleiden, schaadt onze op vertrouwen gebaseerde community. We staan dergelijke content niet toe op ons platform. Dit omvat activiteiten zoals spammen, imitatie en desinformatie-campagnes.

Spam

Content of activiteiten die de populariteit op het platform kunstmatig proberen te verhogen, zijn verboden. We verbieden ook alle pogingen om platformmechanismen te manipuleren om de interactiemetrieken te verhogen. 

Niet toegestaan:

 • Instructies delen over het kunstmatig verhogen van weergaven, likes, volgers, gedeelde content of reacties
 • Pogen of betrokken zijn bij het verkopen of kopen van weergaven, likes, volgers, gedeelde content of reacties
 • Diensten promoten voor het kunstmatig genereren van verkeer
 • Meerdere TikTok-accounts hanteren onder valse of frauduleuze voorwendselen, waaronder gecoördineerde pogingen om niet-authentieke activiteit te produceren, commerciële spam te verspreiden of anderszins op grote schaal schending van TikTok-beleid te coördineren


Imitatie

We staan gebruikers niet toe om zich voor te doen als andere personen of organisaties om het publiek te misleiden. Wanneer we meldingen van imitatie bevestigen, verwijderen we de overtredende accounts. We staan uitzonderingen toe voor parodie-, commentaar- of fanaccounts, zolang het account anderen niet misleidt met betrekking tot de identiteit of het doel op TikTok.

Post geen: 

 • Berichten als een andere persoon of organisatie door de naam, biografische gegevens of profielfoto van iemand anders op een misleidende manier te gebruiken


Misleidende informatie

We staan geen misleidende informatie toe die schade kan toebrengen aan onze community of het grotere publiek. Hoewel we onze gebruikers aanmoedigen om respectvolle gesprekken te voeren over onderwerpen die belangrijk voor hen zijn, verwijderen we misleidende informatie die schade kan toebrengen aan de gezondheid van personen of de veiligheid van het grotere publiek. We verwijderen ook content verspreid door desinformatie-campagnes. 

Post geen:

 • Misleidende informatie die bedoeld is om angst, haat of vooroordelen aan te wakkeren
 • Misleidende informatie die de gezondheid van personen kan schaden, zoals misleidende informatie over medische behandelingen
 • Bedrog, pogingen tot phishing of gemanipuleerde content die is bedoeld om schade aan te richten
 • Content die communityleden misleidt over verkiezingen of andere maatschappelijke processen 


Intellectueel eigendom

We moedigen iedereen aan om originele content te maken en te delen. We staan niet toe dat gebruikers content publiceren of verspreiden die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Post geen:

 • Content die inbreuk maakt op de auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen


Bedreigingen voor de veiligheid van het platform


Naast de hierboven beschreven content en gedragingen, verbiedt ons beleid activiteiten die de TikTok-dienst ondermijnen:

 • Het is niet toegestaan om de TikTok-website, -app of gerelateerde netwerken te hacken of maatregelen om de toegang van gebruikers te beperken te omzeilen 
 • Het is niet toegestaan om  bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere kwaadaardige of schadelijke materialen bevatten te verspreiden
 • Het is niet toegestaan om producten van TikTok, inclusief alle bestanden, tabellen en documentatie, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineeren, te disassembleren, te decompileren of daarvan afgeleide producten te vervaardigen noch pogingen te doen om in TikTok opgenomen broncode, algoritmen, methoden of technieken te reproduceren
 • Gebruik geen geautomatiseerde scripts om gegevens van TikTok te verzamelen

Bedankt dat je deel uitmaakt van onze levendige wereldwijde community en met ons samenwerkt om voor een veilige omgeving voor alle gebruikers te zorgen. Als je content of accounts tegenkomt die volgens jou onze Communityrichtlijnen schenden, laat het ons dan weten, zodat we dit kunnen onderzoeken en passende maatregelen kunnen nemen.