CommunityrichtlijnenInleiding

Laatst bijgewerkt: december 2020

De missie van TikTok is om creativiteit te stimuleren en plezier te brengen. We bouwen aan een wereldwijde community waarin mensen kunnen creëren en delen, de wereld om hen heen kunnen ontdekken en contact kunnen maken met anderen over de hele wereld. Terwijl we groeien, spannen we ons in om te zorgen dat we een omgeving houden waarin onze community ondersteund wordt. Onze Communityrichtlijnen definiëren een stelsel van normen en waarden en een gemeenschappelijke gedragscode voor TikTok. Deze richtlijnen geven aan wat wel en wat niet is toegestaan om zo een ruimte te creëren waarin iedereen zich welkom voelt.

Bij TikTok geven we prioriteit aan veiligheid, diversiteit, inclusie en authenticiteit. We moedigen makers aan om wat hen uniek maakt, uit te dragen en de kijkers om zich bezig te houden met wat hen inspireert. We zijn ervan overtuigd dat een veilige omgeving iedereen helpt om zich openlijk te uiten. We hechten veel waarde aan het wereldwijde karakter van onze community en we streven ernaar om rekening te houden met de uiteenlopende culturele normen in gebieden waar we actief zijn. We streven er ook naar om een omgeving te cultiveren voor echte interacties door uitsluitend authentieke content op TikTok toe te staan.

Onze Communityrichtlijnen zijn van toepassing op alles en iedereen op TikTok. De richtlijnen worden proactief gehandhaafd door gebruik te maken van een mix van technologie en menselijke tussenkomst, voordat content bij ons wordt gemeld. We moedigen de leden van onze community ook aan om de tools te gebruiken die we op TikTok aanbieden om content waarvan ze denken dat die in strijd is met onze Communityrichtlijnen te melden. 

We verwijderen content, waaronder video's, audio, livestream, afbeeldingen, reacties en tekst, die in strijd zijn met onze Communityrichtlijnen. Betrokkenen worden in kennis gesteld van onze beslissingen en kunnen bezwaar aantekenen indien zij van mening zijn dat er geen overtreding heeft plaatsgevonden. Accounts en/of apparaten die betrokken zijn bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen zullen door ons worden opgeschort of geblokkeerd; bij deze afweging wordt informatie betrokken die op andere platforms of offline beschikbaar is. Indien nodig en gepast, zullen we melding doen van de accounts bij de betreffende gerechtelijke instanties

Onze algoritmen zijn ontworpen met het oog op vertrouwen en veiligheid. Voor sommige content - zoals spam, video's die getoetst worden of video's die kunnen worden beschouwd als aangrijpend of die beelden tonen die schokkend kunnen zijn voor een algemeen publiek - kunnen we de vindbaarheid beperken, onder andere door de zoekresultaten om te leiden of de verspreiding in de For You-feed te beperken.

We erkennen ook dat sommige content, die normaal volgens onze Communityrichtlijnen zou worden verwijderd, het algemeen belang zou kunnen dienen. Daarom kunnen we onder bepaalde omstandigheden uitzonderingen toestaan, zoals educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke content, satirische content, content in fictieve omgevingen, tegenspraak, en content in het algemeen belang die nieuwswaardig is of op een andere manier individuele expressie mogelijk maakt over onderwerpen van maatschappelijk belang.

In overleg met de betreffende belanghebbenden, worden onze Communityrichtlijnen van tijd tot tijd bijgewerkt om mee te veranderen met nieuwe gedragsvormen en risico’s, als onderdeel van ons streven om te zorgen dat TikTok een veilige plek voor creativiteit en plezier blijft.


Gewelddadig extremisme

We nemen krachtig stelling tegen het faciliteren van geweld op of buiten TikTok. We staan niet toe dat personen ons platform gebruiken om te dreigen met of aan te zetten tot geweld, of gevaarlijke personen of organisaties te promoten. Wanneer de openbare veiligheid bedreigd wordt of een account gebruikt wordt om geweld buiten het platform te bevorderen of te verheerlijken, kunnen wij het account opschorten or verbieden. Indien nodig en gepast, wordt van bedreiging melding gemaakt bij de betreffende gerechtelijke instanties. Om onze community effectief te beschermen, kan informatie die beschikbaar is op andere platforms of daarbuiten betrokken worden in de afweging om gewelddadige en extremistische personen of organisaties op ons platform te identificeren. Indien wij dergelijke personen of organisaties vinden, worden hun accounts afgesloten. 

Bedreigingen en aanzetten tot geweld

Wij beschouwen het aanzetten tot geweld als het voorstaan van, aansturen of aanmoedigen van andere mensen om geweld te plegen. Wij staan niet toe dat er op ons platform wordt gedreigd met of wordt aangezet tot geweld dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Verklaringen met de intentie om een persoon of een groep lichamelijk letsel toe te brengen;
 • Verklaringen of beeldmateriaal waarin anderen worden aangemoedigd tot het plegen van of aanzetten tot lichamelijk geweld; 
 • Voorwaardelijke verklaringen of verklaringen waarin gestreefd wordt om andere mensen aan te moedigen om geweld te plegen;
 • Oproepen om wapens naar een plek te brengen met de bedoeling een persoon of groep met geweld te intimideren of te bedreigen;
 • Instructies voor het maken of gebruiken van wapens met de bedoeling om aan te zetten tot geweld.

Gevaarlijke personen en organisaties

Wij staan geen personen of organisaties op ons platform toe die geweld promoten of zich met geweld bezighouden. We verwijderen dergelijke personen en organisaties, waaronder massamoordenaars, seriemoordenaars en verkrachters, haatgroepen, criminele organisaties, terroristische organisaties en andere niet-statelijke gewapende groepen die zich richten op burgers.

Terroristische organisaties

Terroristen en terroristische organisaties zijn niet-statelijke actoren die dreigen met geweld, geweld gebruiken en/of ernstige misdaden (zoals misdaden tegen de menselijkheid) plegen tegen de burgerbevolking met het oog op politieke, religieuze, etnische of ideologische doeleinden.

Georganiseerde haat

Georganiseerde haat verwijst naar die personen en organisaties die mensen aanvallen op basis van beschermde kenmerken, zoals ras, etniciteit, nationale afkomst, religie, kaste, seksuele geaardheid, sekse, geslacht, genderidentiteit of immigratiestatus. Wij beschouwen aanvallen als acties die aanzetten tot geweld of haat, die personen of groepen ontmenselijken of een haatdragende ideologie omarmen. 

Criminele organisaties

Criminele organisaties zijn grensoverschrijdende, nationale of lokale groepen die zich beziggehouden hebben met ernstige misdrijven, waaronder gewelddadige misdrijven (bijv. moord, verkrachting, beroving, mishandeling), handel (bijv. in mensen, organen, verdovende middelen en wapens), ontvoering, financiële misdrijven (bijv. afpersing, chantage, fraude, witwassen), of cybercriminaliteit.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die gevaarlijke personen en/of organisaties prijst, promoot, verheerlijkt of steunt;;
 • Content die de deelname aan gevaarlijke organisaties aanmoedigt of bedoeld is om personen te rekruteren voor deze organisaties;
 • Content met namen, symbolen, logo's, vlaggen, slogans, uniformen, gebaren, saluten, illustraties, portretten, liederen, muziek, teksten of andere voorwerpen die bedoeld zijn om gevaarlijke personen en/of organisaties te vertegenwoordigen.


Haatzaaiend gedrag

TikTok is een diverse en inclusieve gemeenschap die discriminatie niet tolereert. Content die haatzaaiende taal of gedrag bevat is niet toegestaan en wordt van ons platform verwijderd. Accounts die zich bezighouden met schendingen op het gebied van haatzaaiende taal of die in verband gebracht worden met haatzaaiende taal buiten het TikTok platform worden opgeschort of geblokkeerd. 

Aanvallen op grond van beschermde kenmerken

We definiëren haatdragende taal of gedrag als content die aanvallend of bedreigend van aard is, aanzet tot geweld of anderszins onmenselijk is voor een individu of een groep op basis van de volgende beschermde eigenschappen:

 • Ras 
 • Etniciteit
 • Nationale afkomst 
 • Religie
 • Kaste 
 • Seksuele geaardheid
 • Sekse
 • Geslacht
 • Genderidentiteit
 • Ernstige ziekte 
 • Handicap
 • Immigratiestatus

Post, upload, stream of deel geen:

 • Haatzaaiende content gerelateerd aan een persoon of een groep, waaronder: 
  • beweren dat zij fysiek, geestelijk of moreel minderwaardig zijn
  • oproepen tot of rechtvaardigen van geweld tegen hen
  • beweren dat zij criminelen zijn 
  • verwijzen naar hen als dieren, levenloze voorwerpen of andere niet-menselijke wezens 
  • promoten of rechtvaardigen van uitsluiting, segregatie of discriminatie van hen
 • Content waarin schade toegebracht aan een persoon of een groep wordt afgebeeld op basis van een beschermd kenmerk. 

Scheldwoorden

Scheldwoorden worden gedefinieerd als kleinerende woorden die bedoeld zijn om een etniciteit, ras of een van de andere hierboven genoemde beschermde kenmerken te vernederen. Om de verspreiding van grove beledigingen tot een minimum te beperken, worden alle scheldwoorden van ons platform verwijderd, tenzij de woorden een andere betekenis krijgen, als zelfverwijzing worden gebruikt ( bijv. In een lied) of niet kleineren.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die ongewenste scheldwoorden gebruikt of bevat

Haatdragende ideologie

Haatdragende ideologieën zijn ideologieën die blijk geven van duidelijke vijandigheid t.o.v. mensen vanwege hun beschermde kenmerken. Haatdragende ideologieën zijn onverenigbaar met de inclusieve en ondersteunende community die ons platform biedt en wij verwijderen content die deze ideologieën promoot. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die haatdragende ideologieën prijst, promoot, verheerlijkt of ondersteunt;
 • Content die namen, symbolen, logo’s, vlaggen, slogans, uniformen, gebaren, saluten, beelden, portretten, liederen, muziek, teksten of andere voorwerpen bevat die verband houden met een haatdragende ideologie;
 • Content die ontkent dat goed gedocumenteerde en gewelddadige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die gevolgen hebben voor groepen met beschermde kenmerken;
 • Claims van suprematie over een groep mensen met betrekking tot andere beschermde kenmerken;
 • Complottheorieën die gebruikt worden om haatdragende ideologieën te rechtvaardigen.


Illegale activiteiten en gereguleerde goederen

We werken eraan om te zorgen dat TikTok geen activiteiten mogelijk maakt waarmee wet- of regelgeving wordt overtreden. We verbieden handel, verkoop, promotie en gebruik van bepaalde gereguleerde goederen, evenals de weergave, promotie of het faciliteren van criminele activiteiten, waaronder de uitbuiting van mensen. Content kan worden verwijderd als deze betrekking heeft op activiteiten of goederen die in de regio of de wereld grotendeels gereguleerd of illegaal zijn, ook als de betreffende activiteiten of goederen legaal zijn in het rechtsgebied waar het posten plaatsvindt. 

Criminele activiteiten

Criminele activiteiten bestrijken een breed spectrum van strafbare handelingen, waaronder diefstal, mishandeling, menselijke uitbuiting, vervalsing en ander schadelijk gedrag. Om te voorkomen dat dergelijk gedrag wordt genormaliseerd, geïmiteerd of gefaciliteerd, verwijderen we content die criminele activiteiten promoot of mogelijk maakt.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin het toebrengen van lichamelijke schade, zoals mishandeling of ontvoering, wordt afgebeeld of bevorderd;
 • Content die de veiligheid van anderen in gevaar brengt, waaronder slaan;
 • Content waarin menselijke uitbuiting wordt afgebeeld of bevorderd, met inbegrip van mensensmokkel, schuldarbeid, huiselijke slavernij, sekshandel, of prostitutie; 
 • Content waarin stroperij of illegale handel in wilde dieren afgebeeld of bevorderd wordt;
 • Content waarin de aankoop, verkoop, verhandeling van of vraag naar onrechtmatig verkregen of nagemaakte goederen wordt aangeboden;
 • Content met instructies voor het uitvoeren van criminele activiteiten.

Wapens

We staan niet toe dat vuurwapens, munitie, vuurwapenaccessoires of explosieven worden getoond, gepromoot of verhandeld. We verbieden ook het geven van instructies voor het vervaardigen van dergelijke wapens. Content als onderdeel van een museumcollectie, gedragen door een politieagent, in een militaire parade, of gebruikt in een veilige en gecontroleerde omgeving zoals een schietbaan, kan worden toegestaan

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin vuurwapens, vuurwapenaccessoires, munitie of explosieven worden getoond;
 • Content waarin de aankoop, verkoop, verhandeling van of vraag naar vuurwapens, accessoires, munitie of explosieven wordt aangeboden, of die instructies geeft over hoe deze kunnen worden vervaardigd.

Drugs, gereguleerde stoffen, alcohol en tabak

Het tonen, promoten of verhandelen van drugs of andere gereguleerde stoffen is niet toegestaan. De handel in tabak- en alcoholische producten is op het platform eveneens verboden.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die drugs of drugsgebruik afbeeldt of bevordert of anderen aanmoedigt om drugs of andere gereguleerde stoffen te vervaardigen, te gebruiken of te verhandelen;
 • Content die de aankoop, verkoop, verhandeling van of vraag naar drugs of andere gereguleerde stoffen, alcoholische en tabaksproducten (waaronder vaping producten) aanbiedt;
 • Content die informatie geeft over het kopen van illegale of gereguleerde stoffen;
 • Content waarin de vervaardiging van illegale alcoholische producten wordt afgebeeld of bevorderd;
 • Content waarin misbruik van legale stoffen, of instructies voor het zelf thuis maken van stoffen, in een poging om bedwelmd te raken, wordt afgebeeld of bevorderd.

Fraude en oplichting

We staan niemand toe om ons platform te misbruiken om gebruik te maken van het vertrouwen van gebruikers en zo financiële of persoonlijke schade toe te brengen. We verwijderen content die mensen misleidt om zo een onwettig financieel of persoonlijk voordeel te behalen, waaronder plannen waarmee mensen worden opgelicht of vermogensbestanddelen worden gestolen.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin phishing wordt afgebeeld of bevorderd;
 • Content waarin ponzifraude, multi-level marketing of piramidespellen worden afgebeeld of bevorderd;
 • Content waarin beleggingsplannen met hoge opbrengsten worden beloofd, gokken op gemanipuleerde weddenschappen, of andere vormen van oplichting worden afgebeeld of bevorderd.

Gokken

Wij staan geen content toe die gokdiensten bevordert, of die kan worden opgevat als reclame voor casino's, sportweddenschappen of andere commerciële gokactiviteiten. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin casino's, sportweddenschappen, poker, loterijen, gok-gerelateerde software en apps of andere gokdiensten worden gepromoot.

Privacy, persoonsgegevens en persoonlijk identificeerbare informatie (PII)

Wij staan geen content toe die de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld sociale zekerheidsinformatie) schendt. Content die persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) weergeeft, wordt van het platform verwijderd.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) bevat.


Gewelddadige en grafische content

TikTok is een platform dat creativiteit hoog in het vaandel heeft, maar dat geldt niet voor schokkeren of geweld. Op ons platform wordt geen content toegestaan die nodeloos schokkend, grafisch, sadistisch of gruwelijk is, of extreem geweld of lijden promoot, normaliseert of verheerlijkt. Wanneer de openbare veiligheid wordt bedreigd, dan wordt het account opgeschort of geblokkeerd en, wanneer dit nodig en gepast is, wordt dit gemeld bij de betreffende gerechtelijke autoriteiten.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content van mensen met daarin afbeeldingen van:
  • gewelddadig of grafisch overlijden of ongelukken;
  • uiteengereten, verminkte, verkoolde of verbrande menselijke resten;
  • bloed waarbij de focus ligt op een open wond of letsel;
  • echt fysiek geweld, gevechten, of marteling;
 • Content van dieren met daarin afbeeldingen van:
  • het slachten of de niet-natuurlijke dood van dieren;
  • uiteengereten, verminkte, verkoolde of verbrande dierlijke resten;
  • dierenmishandeling en bloed.


Zelfmoord, zelfbeschadiging en gevaarlijke handelingen

We hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van de mensen die deel uitmaken van onze community. We staan geen content toe waarmee activiteiten worden afbeeld, gepromoot, genormaliseerd of verheerlijkt die zouden kunnen leiden tot zelfmoord, zelfbeschadiging of eetstoornissen. Het is gebruikers ook niet toegestaan om content te delen waarin zij te zien zijn als zij deelnemen in of anderen aanmoedigen om deel te nemen in gevaarlijke activiteiten die zouden kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood tot gevolg zouden kunnen hebben.

Echter, we ondersteunen de leden van onze community die hun persoonlijke ervaringen hiermee op een veilige manier delen om het bewustzijn te vergroten en steun te vinden in de community. Personen die worstelen met gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord, of die iemand kennen die serieus zelfmoord overweegt, worden aangemoedigd om onmiddellijk contact op te nemen met de plaatselijke hulpdiensten of een zelfmoordpreventielijn. In het geval dat onze interventie een gebruiker zou kunnen helpen die het risico loopt zichzelf te beschadigen, kan het TikTok team ook de plaatselijke hulpdiensten waarschuwen.

Zelfmoord

We verwijderen content die zelfmoord of zelfdodingsgedachten toont en content die deelname aan ander zelfverwondend gedrag zou kunnen aanmoedigen. Content waarin pogingen tot zelfmoord en content met een persoon die gedrag vertoont of voornemens is gedrag te vertonen dat waarschijnlijk zal leiden tot zelfdoding, wordt eveneens verwijderd. We verbieden elke vorm van content die zelfmoord bevordert, normaliseert or verheerlijkt of instructies geeft voor zelfdoding, of posts waarbij zelfdoding neerzetten als heroïsch of eervol.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content met instructies voor zelfmoord;
 • Content die zelfmoord weergeeft, bevordert, normaliseert of verheerlijkt;
 • Zelfmoord-spelletjes, -uitdagingen, -afspraken of –bedrog.

Zelfbeschadiging en eetstoornissen

Om het normaliseren, aanmoedigen of uitlokken van zelfbeschadigend gedrag te voorkomen, staan we geen beelden toe die dergelijk gedrag tonen, ongeacht de intentie van de gebruiker om dergelijke beelden te plaatsen. We verwijderen content die handelingen zou kunnen aanmoedigen of normaliseren die waarschijnlijk leiden tot zelf toegebracht lichamelijk letsel. Content die eetgewoonten promoot die waarschijnlijk nadelige gezondheidseffecten teweegbrengen, is evenmin toegestaan op het platform.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die zelf beschadiging of eetstoornissen in beeld brengt, bevordert, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content met instructies voor het uitvoeren van zelfbeschadiging of ontwikkelen van eetstoornissen;
 • Spelletjes, -uitdagingen, -afspraken of –bedrog m.b.t. zelfbeschadiging of eetstoornissen
 • Content die eetstoornissen of andere gevaarlijke gedragingen om af te vallen die geassocieerd worden met eetstoornissen, toont, bevordert, normaliseert, of verheerlijkt.

Gevaarlijke handelingen

In onze definitie bestaan risicovolle activiteiten of ander gevaarlijk gedrag uit handelingen die worden uitgevoerd in een niet-professionele context of zonder de vereiste vaardigheden en voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid, die kunnen leiden tot ernstig letsel of het overlijden van de gebruiker of het publiek. We staan geen content toe die dergelijk gedrag toont, promoot, normaliseert of verheerlijkt, waaronder amateurstunts of gevaarlijke uitdagingen.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die potentieel ongepast gebruik van gevaarlijke hulpmiddelen, voertuigen of voorwerpen toont;
 • Content die de inname toont of promoot van middelen die niet voor consumptie zijn bedoeld of tot ernstige schade zouden kunnen leiden;
 • Gevaarlijke spelletjes, uitdagingen of stunts die tot letsel kunnen leiden.


Intimidatie en pesten

Wij geloven in een inclusieve gemeenschap en geïndividualiseerde expressie zonder angst voor misbruik. We tolereren niet dat leden van onze community worden beschaamd, gepest of geïntimideerd. Aanstootgevende content of gedrag kan ernstig psychisch leed veroorzaken en wordt van ons platform verwijderd. 

Aanstootgevend gedrag

We verwijderen alle aanstootgevende uitingen, waaronder dreiging of kleinerende uitspraken die bedoeld zijn om een persoon te bespotten, te vernederen, in verlegenheid te brengen, te intimideren of te kwetsen. Dit verbod strekt zich uit tot het gebruik van TikTok functies. Om uitdrukking te kunnen geven aan zaken van algemeen belang, kunnen kritische opmerkingen over publieke figuren worden toegestaan; ernstig aanstootgevend gedrag ten opzichte van publieke figuren is echter verboden.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die een ander persoon beledigt, of een persoon in diskrediet brengt op grond van eigenschappen zoals intellect, uiterlijk, persoonlijkheidskenmerken of hygiëne;
 • Content die gecoördineerde intimidatie aanmoedigt;
 • Content die de slachtoffers van tragische gewelddadige gebeurtenissen in diskrediet brengt;
 • Content die gebruik maakt van interactieve TikTok functies (bijv. duet) om anderen te kleineren;
 • Content die opzettelijke schade of intimidatie, zoals cyberstalken of trollen, verbeeldt;
 • Content die een persoon of publiek figuur de dood, ernstige ziekte, of andere ernstige schade toewenst.

Seksuele intimidatie

Bij seksuele intimidatie gaat het om ongewenst of ongepast seksueel gedrag gericht op een ander persoon. Wij staan geen content toe, met inbegrip van opmerkingen of avances, waarmee anderen seksueel worden geïntimideerd, ongeacht de bedoeling van de gebruiker, aangezien dergelijke acties grote onrust kunnen veroorzaken bij de beoogde personen.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die probeert ongewenst seksueel contact te maken;
 • Content die seksuele activiteit met een andere gebruiker simuleert, hetzij verbaal, in tekst (inclusief emojis), of door het gebruik van in-app functies;
 • Content die de seksuele activiteit van een ander persoon in diskrediet brengt;
 • Content die een beeld van een ander persoon verandert of morpht om seksuele suggestiviteit of betrokkenheid bij seksuele activiteit, uit te beelden of te impliceren;
 • Content die het privé-seksuele leven van een persoon onthult of dreigt te onthullen, met inbegrip van dreigementen om digitale content, seksuele geschiedenis en namen van eerdere seksuele partners openbaar te maken;
 • Content die de seksuele geaardheid van een persoon blootlegt of dreigt bloot te leggen zonder zijn of haar toestemming of medeweten.

Dreigen met hacken, doxxen en chantage

Het dreigen met hacken of doxxen met de bedoeling om een ander persoon te intimideren of te chanteren, kan ernstig emotioneel leed veroorzaken en tot andere offline schade leiden. We definiëren doxxen als het verzamelen en publiceren van persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) met kwaadaardige bedoelingen. We beschouwen deze online gedragingen als vormen van misbruik en staan dit niet toe op TikTok.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) dreigt te onthullen, waaronder woonadres, privé e-mailadres, privé telefoonnummer, bankafschriften, Burgerservicenummer (BSN) of paspoortnummer;
 • Dreigementen van chantage of het hacken van het account van een ander persoon;
 • Content die anderen aanzet of aanmoedigt tot het hacken of onthullen van andermans account, persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII);
 • Account van een persoon, zijn persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie zodat anderen deze kunnen misbruiken, trollen of intimideren.


Naaktheid en seksuele activiteiten van volwassenen

We streven ernaar een platform te creëren waarin je je welkom en veilig voelt. We staan geen naaktheid, pornografie of seksueel expliciete inhoud toe op ons platform. We verbieden ook inhoud die seksuele handelingen zonder wederzijdse instemming verbeeldt of ondersteunt, het delen van intieme beelden zonder wederzijdse instemming en seksuele benadering door volwassenen. 

Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting wordt gedefinieerd als ieder feitelijk misbruik of poging tot misbruik van een kwetsbare, machts- of vertrouwenspositie voor seksuele doeleinden, waaronder financieel, sociaal of politiek profiteren van de seksuele uitbuiting van een ander. Seksueel uitbuitende content is niet toegestaan.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die seksuele handelingen zonder wederzijdse instemming of aanrakingen zonder wederzijdse instemming, waaronder verkrachting en aanranding, afbeeldt, verzoekt, promoot, normaliseert, of verheerlijkt;
 • Content die het delen van intieme beelden zonder wederzijdse instemming, met inbegrip van seksuele beelden die zijn genomen, gemaakt of gedeeld zonder instemming, afbeeldt, verzoekt, promoot, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content die seksueel geweld verbeeldt, promoot, normaliseert of verheerlijkt
 • Content die seksuele benadering, waaronder het aanbieden van of vragen om seksuele partners, seksuele chats of beeldmateriaal, seksuele diensten, premium seksuele content of sexcamming verbeeldt, promoot of verheerlijkt.

Naaktheid en seksuele activiteit waarbij volwassenen betrokken zijn

Naaktheid en seksuele activiteit omvatten content die openlijk borsten, geslachtsdelen, anus of billen laat zien, of gedrag dat seksuele handelingen nabootst, impliceert of vertoont. We staan geen afbeeldingen toe, inclusief digitaal vervaardigde of gemanipuleerde inhoud, van naaktheid of seksuele activiteit. We zijn alert op inhoud die beledigend of cultureel ongepast kan zijn in bepaalde regio's of die niet geschikt is voor gebruikers van alle leeftijden.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die expliciet of impliciet seksuele activiteiten toont, waaronder penetrerende, niet-penetrerende seks, orale seks of erotisch zoenen;
 • Content die seksuele opwinding of seksuele stimulatie toont;
 • Content die een seksuele fetisj toont; 
 • Content die menselijke geslachtsdelen, tepels of tepelhoven van vrouwen, schaamstreken of billen laat zien;
 • Content die seksueel expliciet taalgebruik bevat voor seksuele bevrediging.


Veiligheid van minderjarigen

We blijven ons hard inspannen om de veiligheid van minderjarigen op ons platform te waarborgen. We tolereren geen activiteiten die het misbruik, de beschadiging, het in gevaar brengen of de uitbuiting van minderjarigen op TikTok in stand houden. Elke content, inclusief animatie of digitaal vervaardigde of gemanipuleerde media, die misbruik, uitbuiting of naaktheid van minderjarigen weergeeft, geldt als overtreding op ons platform en zal worden verwijderd wanneer deze wordt gedetecteerd. Indien nodig en gepast, melden we dergelijke content bij het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en/of de betreffende gerechtelijke instanties. Voor TikTok geldt dat minderjarigen personen onder de leeftijd van 18 jaar zijn.

Gebruikers moeten voldoen aan de minimumleeftijd om TikTok te gebruiken (zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden). Wanneer minderjarige accounthouders worden herkend, zullen we we hun accounts verwijderen. Ons platform is ontworpen met het oog op de veiligheid van minderjarigen en sommige van onze functies hebben een leeftijdgrens. Accounthouders die jonger zijn dan 16 jaar kunnen geen gebruik maken van direct messaging of een livestream hosten; de leeftijdsdrempels kunnen in sommige regio's hoger zijn. Accounthouders die jonger zijn dan 18 jaar kunnen geen geschenken versturen of ontvangen via onze virtuele giftfuncties.

Seksuele uitbuiting van minderjarigen

Seksuele uitbuiting van minderjarigen wordt gedefinieerd als elk misbruik van een machts-of vertrouwenspositie voor seksuele doeleinden, met inbegrip van het financieel, sociaal, seksueel of politiek profiteren van de uitbuiting van een minderjarige. Seksueel misbruik-materiaal van kinderen wordt gedefinieerd als elke visuele weergave van seksueel expliciete naaktheid of gedrag, ongeacht of deze door roofzuchtige volwassenen of leeftijdgenoten is vastgelegd of door de minderjarigen zelf. TikTok zal actie ondernemen met betrekking tot alle content of accounts die betrekking hebben op seksuele interacties en avances tussen een volwassene en een minderjarige, of tussen minderjarigen met een aanzienlijk leeftijdsverschil.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarmee seksueel misbruik-materiaal van kinderen wordt gedeeld, opnieuw wordt gedeeld, voor handel of verkoop wordt aangeboden, of waarmee gebruikers van het platform af worden geleid om seksueel misbruik-materiaal van kinderen te verkrijgen of te verspreiden;
 • Content die zich op een geseksualiseerde manier bezighoudt met minderjarigen, of die een minderjarige op een andere manier seksualiseert (bijv. via productfuncties zoals duetten);
 • Content die seksueel misbruik-materiaal van kinderen, inclusief naaktheid, geseksualiseerde minderjarigen of seksuele handelingen met minderjarigen afbeeldt, verzoekt, verheerlijkt of aanmoedigt;
 • Content die pedofilie of seksueel misbruik van een minderjarige verbeeldt, bevordert, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content waarmee minderjarige slachtoffers van misbruik opnieuw slachtoffer worden of van hen geprofiteerd wordt, doordat derden de content delen of misbruik of bekentenissen naspelen.

Grooming-gedrag

Grooming-gedrag is gedrag waarbij een volwassene een emotionele relatie met een minderjarige opbouwt om het vertrouwen van de minderjarige te winnen met het oog op toekomstig of langdurig seksueel contact, seksueel misbruik, handel of andere uitbuiting. Deze gedragingen omvatten: vleierij, verzoeken om contact op of buiten het platform, verzoeken om persoonlijke informatie, verzoeken om minderjarig seksueel misbruik materiaal, seksuele benaderingen of opmerkingen, en het geven van cadeaus.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Grooming avances;
 • Content die grooming gedrag verbeeldt, promoot, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content die vraagt om echt seksueel contact tussen een minderjarige en een volwassene of tussen minderjarigen met een aanzienlijk leeftijdsverschil;
 • Content die naaktheid toont of aanbiedt aan minderjarigen;
 • Elk verzoek om naaktbeelden of seksueel contact, door middel van chantage of andere dwangmiddelen.

Naaktheid en seksuele activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn 

Naaktheid en seksuele activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn omvat content die openlijk borsten, geslachtsdelen, anus of billen laat zien, of gedrag dat seksuele handelingen waarbij minderjarigen betrokken zijn nabootst, impliceert of vertoont. We staan geen afbeeldingen toe, inclusief digitaal vervaardigde of gemanipuleerde inhoud, van naaktheid of seksuele activiteit. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die seksuele activiteiten van minderjarigen toont of impliceert, waaronder penetrerende en niet-penetrerende seks, orale seks of intiem zoenen;
 • Content die seksuele opwinding of seksuele stimulatie toont waarbij een minderjarige is betrokken;
 • Content die een seksuele fetisj toont waarbij een minderjarige is betrokken;
 • Content die menselijke geslachtsdelen, tepels of tepelhoven van vrouwen, schaamstreken of billen van een minderjarige laat zien;
 • Content die seksueel expliciet taalgebruik bevat waarin een minderjarige wordt afgebeeld of beschreven;
 • Content waarin een minderjarige wordt afgebeeld of seksueel expliciete liedteksten bevat;
 • Content met seksueel expliciet dansen van een minderjarige, met inbegrip van twerking, borstschudden, bekken kantelen, of het strelen van de lies of de borsten van zichzelf of van een ander; 
 • Content waarin een minderjarige zich uitkleedt;
 • Content die een minderjarige afbeeldt in minimale kleding die niet situationeel relevant is voor de locatie;
 • Seksueel getinte opmerkingen, emojis, tekst of andere afbeeldingen die worden gebruikt om naaktheid of seksuele activiteit van een minderjarige te verhullen of te impliceren.

Schadelijke activiteiten door minderjarigen

Schadelijke activiteiten door minderjarigen zijn onder meer het bezit of gebruik van stoffen die verboden zijn voor minderjarigen, misbruik van legale stoffen, betrokkenheid bij illegale activiteiten, deelname aan activiteiten, fysieke uitdagingen of uitdagingen die het welzijn van minderjarigen kunnen bedreigen. Dergelijke content wordt van ons platform verwijderd.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die het bezit of gebruik van alcoholische dranken, tabak of drugs door een minderjarige suggereert, afbeeldt, imiteert of bevordert;
 • Content die instructies biedt die gericht zijn op minderjarigen over hoe alcohol, tabak of gereguleerde stoffen gekocht, verkocht of verhandeld kunnen worden;
 • Content die activiteiten verbeeldt of bevordert die het welzijn van jongeren in gevaar kunnen brengen, met inbegrip van fysieke uitdagingen, uitdagingen of stunts.

Lichamelijke en psychologische schade van minderjarigen

Gedragingen waarmee minderjarigen het risico op lichamelijke of psychische schade lopen, zijn onder meer lichamelijk misbruik, verwaarlozing, in gevaar brengen en psychologische vernedering. Dergelijke content wordt van ons platform verwijderd. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die lichamelijk misbruik, verwaarlozing, in gevaar brengen of psychologische vernedering van minderjarigen verbeeldt of bevordert;
 • Content die overlevingstechnieken uitbeeldt of bevordert zonder dat er een waarschuwing wordt gegeven voor de gevaren van het zelf uitvoeren daarvan.

Misdaden tegen kinderen

We staan niet toe dat gebruikers die veroordeeld zijn voor misdaden tegen kinderen een account hebben op ons platform. Deze misdrijven omvatten: seksueel geweld, lastigvallen, moord, lichamelijk misbruik of verwaarlozing, ontvoering, internationale kinderontvoering door ouders, handel, uitbuiting van minderjarigen voor prostitutie, live online seksueel misbruik van een minderjarige, seksuele uitbuiting van minderjarigen in het kader van reizen en toerisme, pogingen om materiaal van seksueel misbruik van kinderen te verkrijgen of te verspreiden, en de vervaardiging, het bezit of de verspreiding van materiaal van seksueel misbruik van kinderen. Als we dergelijke gebruikers ontdekken, wordt het account geblokkeerd. Alle gebruikersinformatie die de gebruiker zelf heeft vrijgegeven waaruit blijkt dat de accounthouder een pedofiel of zedendelinquent is die minderjarigen heeft misbruikt, wordt voor waar aangenomen en het account kan worden verwijderd.


Integriteit en authenticiteit

Wij geloven dat vertrouwen het fundament van onze community vormt. Wij staan geen activiteiten toe die de integriteit van ons platform of de authenticiteit van onze gebruikers kunnen ondermijnen. Inhoud of accounts die zijn gericht op spam of ‘fake engagement’, zich voordoen als iemand anders, misleidende informatie die schade veroorzaakt of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, worden verwijderd.

Spam en ‘fake engagement’

 ‘Fake engagement’ omvat alle content of activiteiten die de populariteit op het platform kunstmatig proberen te verhogen. We verbieden alle pogingen om het platform te manipuleren om de interactiecijfers te verhogen. 

Het is niet toegestaan om:

 • Instructies te delen over het kunstmatig verhogen van views, likes, volgers, gedeelde content of opmerkingen;
 • Te pogen of betrokken zijn bij het verkopen of kopen van views, likes, volgers, gedeelde content of opmerkingen;
 • Diensten te promoten voor het kunstmatig genereren van traffic;
 • Meerdere TikTok-accounts te hanteren onder valse of frauduleuze voorwendselen om commerciele spam te verspreiden.

Zich voordoen als iemand anders

Accounts die zich op een misleidende manier voordoen als een ander persoon of een andere entiteit, zijn niet toegestaan. Wanneer we een melding hierover bevestigen, vragen we de gebruiker om zijn profiel aan te passen of het account wordt opgeschort of geblokkeerd. Parodie-, commentaar- of fanaccounts, zijn toegestaan zolang de gebruiker in de bio en de gebruikersnaam aangeeft dat het gaat om een fan, commentaar of parodie en niet gerelateerd is aan het onderwerp van het account. 

Je mag niet:

 • Je voordoen als een andere persoon of entiteit door op een misleidende manier gebruik te maken van de naam, biografische gegevens of profielfoto van een ander.

Desinformatie

Desinformatie wordt gedefinieerd als content die onjuist of vals is. Wij moedigen onze community aan om respectvol in gesprek te gaan over onderwerpen die belangrijk voor hen zijn. Echter, desinformatie die schade toebrengt aan personen, onze community of het grotere publiek is niet toegestaan, ongeacht de bedoeling daarvan.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Desinformatie die aanzet tot haat of vooroordelen;
 • Desinformatie met betrekking tot noodtoestanden die paniek veroorzaakt;
 • Medische desinformatie die de fysieke gezondheid van personen kan schaden;
 • Content die community leden misleidt over verkiezingen of andere maatschappelijke processen;
 • Complot-achtige content die een specifieke beschermde groep aanvalt of een gewelddadige oproep tot actie bevat, of ontkent dat er een gewelddadige of tragische gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
 • Digitale vervalsingen (synthetische media of gemanipuleerde media) die gebruikers misleiden door de waarheid met betrekking tot gebeurtenissen te verdraaien en schade toebrengen aan het onderwerp van de video, andere personen of de gemeenschap.

Je mag niet:

 • Deelnemen aan gecoördineerde niet-authentieke gedragingen (zoals het creëren van accounts) om de publieke opinie te beïnvloeden door middel van het misleiden van personen en onze community over de identiteit, locatie of het doel van het account.

Inbreuk op intellectueel eigendom

Het auteursrecht is een wettelijk recht dat origineel auteurswerk (bijvoorbeeld muziek, video's) en originele expressie van een idee beschermt (bijvoorbeeld de specifieke manier waarop een video of muziek wordt uitgedrukt of gemaakt), hoewel het geen bescherming biedt voor onderliggende ideeën of feiten. Een merk is een woord, symbool, slogan, of ontwerp dat de bron van een product of dienst aanduidt en onderscheidt. We moedigen iedereen aan om originele content te maken en te delen. Content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen is op ons platform verboden en zal verwijderd worden als wij daar kennis van hebben. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk onder bepaalde omstandigheden, zoals de fair use doctrine of andere toepasselijke wetten, of het gebruik van een merk om te verwijzen, rechtmatig commentaar te geven, te bekritiseren, te parodiëren, een fanpagina te maken of een product of dienst te beoordelen, mag niet worden beschouwd als een schending van ons beleid.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die inbreuk maakt op de auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.


De veiligheid van het platform

Ons beleid verbiedt alle activiteiten die de veiligheid en betrouwbaarheid van de TikTok-dienst ondermijnen:

 • Het is niet toegestaan om de TikTok-website, -app of gerelateerde netwerken te hacken of maatregelen om de toegang van gebruikers te beperken te omzeilen; 
 • Het is niet toegestaan om bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere kwaadaardige of schadelijke materialen bevatten, te verspreiden;
 • Het is niet toegestaan om producten van TikTok, inclusief alle bestanden, tabellen en documentatie, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineeren, te disassembleren, te decompileren of daarvan afgeleide producten te vervaardigen noch pogingen te doen om in TikTok opgenomen broncode, algoritmen, methoden of technieken te reproduceren;
 • Gebruik geen geautomatiseerde scripts om gegevens van TikTok te verzamelen.

Bedankt dat je deel uitmaakt van onze levendige wereldwijde community en met ons samenwerkt om te zorgen dat alle gebruikers zich welkom voelen in deze omgeving. Als je content of accounts tegenkomt die volgens jou onze Communityrichtlijnen schenden, laat het ons dan weten, zodat we dit kunnen onderzoeken en passende maatregelen kunnen nemen.