Zasady SpołecznościWprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2020 r.

Misją TikToka jest inspirowanie kreatywności użytkowników oraz przynoszenie im radości. Budujemy globalną społeczność, w ramach której można tworzyć i udostępniać oryginalne treści, odkrywać otaczający świat i poznawać ludzi z różnych zakątków Ziemi. Wraz z naszym rozwojem staramy się utrzymywać przyjazne środowisko dla naszej społeczności. Nasze Zasady definiują zbiór norm i stanowią kodeks postępowania dla społeczności TikToka - określają co jest, a co nie jest dozwolone, aby zapewnić bezpieczną przestrzeń dla wszystkich.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska, które daje poczucie przynależności i pozwala na kreatywne wyrażanie siebie jest naszym największym priorytetem. Zachęcamy twórców do celebrowania tego, co czyni ich wyjątkowymi, a pozostałych członków społeczności do angażowania się w to, co ich inspiruje. Wierzymy, że poczucie bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem pozwalającym czuć się komfortowo w otwartym oraz kreatywnym wyrażaniu siebie. Głęboko cenimy sobie globalny charakter naszej społeczności i dążymy do tego, aby uwzględniać normy kulturowe, w ramach których operujemy. Staramy się również tworzyć i utrzymywać przestrzeń dla prawdziwych i oryginalnych interakcji poprzez stałe monitorowanie treści pod względem ich autentyczności.

Nasze Zasady odnoszą się do wszystkich użytkowników i do każdego rodzaju treści udostępnianych na TikToku. Egzekwujemy je proaktywnie stosując szereg różnorodnych technologii oraz korzystając z zespołu moderacji do przeglądania treści, zanim zostaną nam one zgłoszone. Zachęcamy również do korzystania z funkcji TikToka oferujących możliwość zgłaszania treści, które zdaniem użytkowników naruszają Zasady Społeczności.

Usuwamy wszelkie treści naruszające te Zasady – w tym filmy, nagrania dźwiękowe, transmisje na żywo, zdjęcia, komentarze i teksty. Osoby naruszające zasady są informowane o naszych decyzjach i mogą się od nich odwołać, jeżeli uznają, że dana sytuacja nie miała miejsca. Zarówno konta, jak i urządzenia, z których pochodzą poważne oraz wielokrotne naruszenia, zostaną zawieszone lub zablokowane. Podejmując taką decyzję będziemy uwzględniać informacje dostępne na innych platformach oraz offline. Jeżeli będą ku temu podstawy, zgłosimy takie konta odpowiednim służbom.

Nasze algorytmy są tworzone z myślą o zaufaniu i bezpieczeństwie. Możemy ograniczać dostęp do niektórych treści – takich jak spam, film w trakcie oceniania, jak też wszystko, co mogłyby być uznane za krzywdzące lub szokujące dla szerokiej publiczności – np. przekierowując wyniki wyszukiwania lub poprzez kontrolowanie ich widoczności w sekcji „Dla Ciebie”.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że niektóre treści, które normalnie byłyby usuwane zgodnie z Zasadami Społeczności, mogą mieć pewną wartość dla odbiorców. W związku z tym w pewnych okolicznościach zezwalamy na wyjątki – np. w odniesieniu do treści edukacyjnych, dokumentarnych, naukowych, artystycznych, satyrycznych, fikcyjnych, skierowanych przeciw mowie nienawiści, a także będących przedmiotem powszechnego zainteresowania i/lub umożliwiających wypowiadanie się na społecznie ważne tematy.

Stale uaktualniamy nasze Zasady Społeczności w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, aby dostosować je do pojawiających się potrzeb. Chcemy, aby TikTok był zawsze bezpiecznym miejscem pełnym rozrywki i radości, dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia.


Skrajna przemoc

Jesteśmy stanowczo przeciwni dopuszczaniu do TikToka treści o skrajnej przemocy. Nie zezwalamy na korzystanie z naszej platformy w celu grożenia przemocą lub podżegania do niej, jak również wspierania niebezpiecznych osób czy organizacji. W przypadku, gdy powstaje zagrożenie bezpieczeństwa publicznego lub konto służy do promowania lub gloryfikowania przemocy poza platformą, możemy takie konto zawiesić lub zablokować. Jeżeli istnieją ku temu podstawy, będziemy zgłaszać groźby do odpowiednich służb. W trosce o bezpieczeństwo naszej społeczności możemy uwzględnić informacje dostępne zarówno na innych platformach jak i offline w celu rozpoznania osób oraz organizacji propagujących przemoc i głoszących radykalne hasła na naszej platformie. Jeżeli znajdziemy takie osoby lub organizacje na TikToku, podejmujemy działania mające na celu zamknięcie danego konta.

Groźby i nawoływanie do przemocy

Przez nawoływanie do przemocy rozumiemy wyrażanie poparcia, kierowanie oraz zachęcanie innych do dokonania aktu przemocy. Nie zezwalamy na groźby przemocy ani nawoływanie do niej na naszej platformie, gdyż mogą doprowadzić one do fizycznej szkody. 

Zakazane jest publikowanie (post), wysyłanie plików (upload), transmitowanie na żywo (stream) oraz udostępnianie (share):

 • zamiaru wyrządzenia szkody fizycznej jednostkom czy grupom,
 • oświadczeń lub obrazów zachęcających inne osoby do popełniania lub namawiania do aktu przemocy,
 • oświadczeń warunkowych lub mających na celu zachęcanie do przemocy,
 • wezwań do przynoszenia broni w określone miejsce z zamiarem zastraszenia lub grożenia przemocą osobie lub grupie,
 • instrukcji produkowania lub używania broni z zamiarem podżegania do przemocy.

Niebezpieczne osoby i organizacje

Nie dopuszczamy do naszej platformy osób fizycznych ani organizacji, które promują lub stosują przemoc. Osoby i organizacje tego typu są usuwane – w tym masowi i seryjni mordercy oraz gwałciciele, grupy szerzące nienawiść, organizacje przestępcze i terrorystyczne, oraz inne zbrojne ugrupowania paramilitarne, które zagrażają osobom cywilnym. 

Organizacje terrorystyczne

Terroryści i organizacje terrorystyczne to wszelkie podmioty niepaństwowe, które propagują i stosują przemoc, czy też popełniają poważne przestępstwa (takie jak zbrodnie przeciw ludzkości), dążące do osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych lub ideologicznych.

Zorganizowana nienawiść

Termin „zorganizowana nienawiść” oznacza zarówno osoby fizyczne i organizacje, które atakują grupy objęte ochroną ze względu na przynależność rasową czy etniczną, narodowość, wyznanie, kastę, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową i status imigracyjny. Zorganizowaną nienawiść definiujemy również jako działania polegające na podżeganiu do przemocy i nienawiści, pozbawianiu cech ludzkich jednostki lub zbiorowości, jak też na przyjmowaniu ideologii nienawiści.

Organizacje przestępcze

Organizacje przestępcze są to ponadpaństwowe, państwowe lub lokalne grupy, które popełniają przestępstwa lub wyrządzają podobnego rodzaju szkody, tj. czyny brutalne (takie jak zabójstwa, gwałty, rabunki, napaści), handel zakazanymi dobrami (ludźmi, narządami ludzkimi, narkotykami, bronią), porwania, przestępstwa finansowe (wymuszenia, szantaż, oszustwa, pranie pieniędzy) czy cyberprzestępczość.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • pochwalających, popierających, gloryfikujących lub wspierających niebezpieczne osoby i organizacje,
 • zachęcających do udziału lub mających na celu rekrutację do niebezpiecznych organizacji,
 • nazw, symboli, logotypów, flag, sloganów, mundurów, gestów, portretów, pieśni, muzyki, słów do utworów muzycznych i innych obiektów reprezentujących niebezpieczne osoby i organizacje.


Nienawistne zachowania

TikTok jest zróżnicowaną i globalną społecznością, która nie toleruje dyskryminacji. Nie zezwalamy na umieszczanie treści zawierających mowę nienawiści i usuwamy je z naszej platformy. Zawieszamy lub blokujemy konta, na których pojawia się mowa nienawiści lub które są związane z mową nienawiści poza platformą TikTok.

Ataki na grupy chronione

Mowę nienawiści, jak też nienawistne zachowania, definiujemy jako wypowiedzi lub zachowania, które stanowią napaści, groźby, podżeganie do przemocy oraz mają na celu pozbawienie cech ludzkich jednostki lub grupy w oparciu o którąkolwiek z następujących cech chronionych takich jak:

 • rasa,
 • przynależność etniczna,
 • narodowość, 
 • wyznanie,
 • kasta, 
 • orientacja seksualna,
 • płeć biologiczna,
 • płeć kulturowa,
 • tożsamość płciowa,
 • poważna choroba, 
 • niepełnosprawność,
 • status imigracyjny.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • nienawistnych wobec jednostek lub grup, a w tym:
  • twierdzących, że te osoby są fizycznie, umysłowo lub moralnie gorsze,
  • wzywających do przemocy lub uzasadniających przemoc wobec nich,
  • twierdzących, że są to przestępcy, 
  • traktujących te osoby jak zwierzęta, przedmioty nieożywione lub inne podmioty niebędące ludźmi, 
  • promujących lub uzasadniających wykluczenie, segregację lub dyskryminację wobec nich;
 • takich, które przedstawiają krzywdy zadawane osobie lub grupie osób z powodu ich cechy chronionej.

Obelgi

Obelgi są definiowane jako uwłaczające określenia, które mają na celu zdyskredytowanie danej grupy etnicznej, rasy lub innych chronionych cech wymienionych powyżej. Aby zmniejszyć do minimum uwłaczające wypowiedzi, usuwamy obelgi z naszej platformy, o ile nie są one zapożyczone, użyte pod własnym adresem lub w oczywisty sposób nie mają pogardliwej intencji (np. w tekście piosenki).

Zakazane jest publikowanie: 

 • treści obelżywych.

Ideologia nienawiści

Ideologie nienawiści, to takie, które okazują jawną wrogość wobec ludzi z powodu ich cech chronionych. Ideologie nienawiści są sprzeczne z solidarną i globalną społecznością naszej platformy, wobec czego usuwamy związane z nimi treści. 

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • pochwalających, popierających, gloryfikujących lub wspierających ideologię nienawiści,
 • zawierających nazwy, symbole, logotypy, flagi, slogany, mundury, gesty, pozdrowienia, ilustracje, portrety, pieśni, muzykę, słowa do utworów muzycznych i inne obiekty mające przedstawiać ideologię nienawiści,
 • zaprzeczających, jakoby dobrze udokumentowana, brutalna przemoc wobec grup chronionych miała miejsce,
 • głoszących wyższość nad inną zbiorowością w związku z jej chronionymi cechami,
 • teorii konspiracyjnych mających uzasadniać ideologie nienawiści.


Działalność nielegalna i towary objęte regulacjami

Robimy wszystko co w naszej mocy, aby TikTok nie umożliwiał poczynań naruszających przepisy prawne lub administracyjne. Zabraniamy handlu, sprzedaży, promocji i użytkowania niektórych towarów objętych regulacjami, jak również przedstawiania, promowania lub ułatwiania działalności przestępczej, w tym wyzysku ludzi. Treści odnoszące się do działań nielegalnych lub towarów objętych regulacjami w większości regionu lub świata mogą być usuwane, nawet jeśli te działania lub towary są legalne na obszarze prawnym, z którego pochodzą publikowane treści.

Działalność przestępcza

Działalność przestępcza obejmuje szeroki zakres czynów karalnych, w tym kradzieże, napady, wyzysk ludzi, fałszerstwa i inne szkodliwe zachowania. Aby uniknąć normalizacji, sprzyjania czy naśladowania, usuwamy treści, które je promują. 

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • przedstawiających akty przemocy fizycznej, takie jak napaść lub porwanie,  
 • zagrażających bezpieczeństwu innych, w tym wzywanie policji na miejsce, poprzez fałszywe powiadomienie o rzekomym przestępstwie (tzw. „swatting”),
 • opisujących lub zalecających wyzysk, w tym przemyt ludzi, pracę przymusową, niewolę domową, przymuszanie do pracy seksualnej i prostytucję,
 • opisujących lub zalecających kłusownictwo lub nielegalny handel dziką zwierzyną,
 • oferujących zakup, sprzedaż, handel lub kupno nielegalnie pozyskanych towarów,
 • zawierających instrukcje dotyczące prowadzenia działalności przestępczej.

Broń palna

Nie zezwalamy na przedstawianie, promocję i handel bronią palną, amunicją, akcesoriami do broni palnej i urządzeniami wybuchowymi. Zakazujemy również publikowania instrukcji jak skonstruować broń. Dozwolone może być przedstawianie broni w ramach kolekcji muzealnej, noszonej przez funkcjonariusza policji, na paradzie wojskowej lub używane w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu np. na strzelnicy.

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • przedstawiających broń palną, akcesoria do broni palnej, amunicję lub urządzenia wybuchowe,
 • oferujących sprzedaż, handel lub nakłaniających do posiadania broni palnej, akcesoriów, amunicji, urządzeń wybuchowych lub instrukcji ich wytwarzania.

Narkotyki, substancje kontrolowane, alkohol i wyroby tytoniowe

Nie zezwalamy na przedstawianie, promocję i handel narkotykami oraz innymi substancjami kontrolowanymi. Na naszej platformie zabroniony jest także obrót wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi.

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • przedstawiających narkotyki, ich zażywanie oraz zachęcających do produkcji, zażywania, handlu narkotykami i innymi kontrolowanymi substancjami,  
 • oferujących zakup, sprzedaż, handel lub nakłaniających do sprzedaży narkotyków i innych substancji kontrolowanych, alkoholu i wyrobów tytoniowych (łącznie z e-papierosami),
 • zawierających informacje na temat sposobu zakupu substancji nielegalnych lub kontrolowanych,
 • opisujących lub promujących produkcję nielegalnych wyrobów alkoholowych,
 • opisujących lub promujących niezgodne z przepisami używanie substancji legalnych czy też instrukcje produkowania w domu substancji odurzających.

Oszustwa i wyłudzenia

Nie zezwalamy nikomu na używanie naszej platformy do wykorzystywania zaufania naszych użytkowników i wyrządzania im szkód finansowych lub osobistych. Usuwamy treści, które zwodzą ludzi w celu uzyskania bezprawnych korzyści finansowych lub osobistych, w tym za pomocą intryg, celem których jest wyłudzanie lub kradzież wartości majątkowych.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • opisujących lub zalecających „phishing” (wyłudzanie danych osobowych lub wrażliwych),
 • opisujących lub promujących oszustwa typu schemat Ponziego, marketing wielopoziomowy i piramidy finansowe,
 • opisujących lub zalecających fałszywe inwestycje obiecujące wysokie zyski, ustawione zakłady lub innego rodzaju oszustwa.

Hazard

Nie dopuszczamy treści promujących usługi hazardowe oraz takich, które mogą zostać odebrane jako reklamy kasyn, zakładów bukmacherskich i innych poczynań hazardowych. 

Zakazane jest publikowanie treści:

 • reklamujących kasyna, zakłady bukmacherskie, pokera, loterie, aplikacje komputerowe związane z hazardem i inne usługi hazardowe.

Prywatność, dane osobowe i informacje wrażliwe umożliwiające identyfikację osób fizycznych

Nie dopuszczamy treści naruszających poufność danych osobowych lub umożliwiających identyfikację osób fizycznych (np. numer PESEL). Usuwamy z naszej platformy dane osobowe lub dane wrażliwe umożliwiające identyfikację osób fizycznych (personally identifiable information, PII).

Zakazane jest publikowanie treści:

 • zawierających dane osobowe lub dane wrażliwe umożliwiające identyfikację osób fizycznych (PII).


Treści brutalne i drastyczne

TikTok celebruje kreatywność, jednakże nie dotyczy to treści szokujących lub zawierających przemoc. Nie dopuszczamy do publikowania na naszej platformie treści przesadnie szokujących, drastycznych, sadystycznych czy makabrycznych, jak i takich, które promują, normalizują bądź gloryfikują skrajną przemoc lub cierpienie. Gdy zauważymy zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, zawiesimy lub usuniemy konto oraz jeżeli będą ku temu podstawy, zgłosimy je odpowiednim służbom.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • wizerunków osób przedstawiających:
  • gwałtowne lub makabryczne zgony lub wypadki, 
  • rozczłonkowane, okaleczone, zwęglone lub spalone szczątki ludzkie,  
  • treści drastyczne, w których głównym przedmiotem zainteresowania jest otwarta rana lub okaleczenie,
  • rzeczywiste akty przemocy i walki oraz tortury;
 • wizerunków zwierząt, przedstawiających:
  • ubój lub inną nienaturalną śmierć zwierząt,
  • rozczłonkowane, okaleczone, zwęglone lub spalone szczątki zwierzęce,
  • okrucieństwo wobec zwierząt i związaną z nim krew.


Samobójstwo, samookaleczenie i czyny niebezpieczne

Zdrowie i dobre samopoczucie członków naszej społeczności jest naszym priorytetem, dlatego nie dopuszczamy do publikowania na naszej platformie treści przedstawiających, trywializujących czy gloryfikujących poczynania mogące prowadzić do samobójstwa, samookaleczenia czy zaburzeń odżywiania. Nie pozwalamy również użytkownikom na udostępnianie treści przedstawiających ich w trakcie uczestnictwa lub zachęcających innych do uczestnictwa w czynnościach niebezpiecznych, mogących prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Wspieramy członków społeczności, którzy udostępniają swoje osobiste przeżycia w tej sferze w sposób bezpieczny, w celu zwiększenia świadomości i znalezienia wsparcia. Zachęcamy osoby, które zmagają się z myślami o samookaleczeniu bądź samobójstwie, lub które wiedzą, że ktoś inny poważnie rozważa popełnienie samobójstwa, do natychmiastowego skontaktowania się z lokalnymi służbami pogotowia lub infolin ds. zapobiegania samobójstwom. W przypadku podejrzenia użytkownika, który zmaga się z myślami o samookaleczeniu bądź samobójstwie, zespół TikToka może również zaalarmować lokalne służby ratownicze.

Samobójstwo

Usuwamy treści, które pokazują samobójstwo lub skłonności samobójcze oraz treści, które mogą zachęcać do zachowań wymierzonych przeciw sobie samemu. Usuwamy również treści, które pokazują próbę popełnienia samobójstwa, lub przedstawiające osobę popełniającą bądź zamierzającą popełnić czyny, które mogą doprowadzić do śmierci z winy własnej. Zabraniamy wszelkich treści, które promują, normalizują bądź gloryfikują samobójstwo, udzielają instrukcji samobójcom lub przedstawiają samobójstwo jako czyn bohaterski lub godny uznania.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • zawierających instrukcje jak popełnić samobójstwo,
 • przedstawiających, promujących, normalizujących lub gloryfikujących samobójstwo,  
 • gier, wyzwań do popełnienia, paktów zbiorowych i żartów o tematyce samobójczej.

Samookaleczenie i zaburzenia odżywiania

Aby uniknąć normalizacji, zachęcania lub wywoływania zachowań mających na celu samookaleczenie, nie zezwalamy na obrazy przedstawiające takie zachowania, niezależnie od tego, czy użytkownik zamierza je opublikować. Usuwamy treści, które zachęcają lub normalizują czyny mogące prowadzić do samookaleczenia. Na naszej platformie nie są również dozwolone treści promujące nawyki żywieniowe, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • przedstawiających, promujących, normalizujących lub gloryfikujących samookaleczenie lub zaburzenia odżywiania,
 • zawierających instrukcje, jak dokonać samookaleczenia lub wywołać efekt zaburzenia odżywiania,
 • gier, paktów zbiorowych, wyzwań i żartów o tematyce samookaleczenia lub zaburzeń odżywiania,
 • przedstawiających, promujących, normalizujących lub gloryfikujących zaburzenia odżywiania lub niebezpieczne odchudzanie się związane z takimi zaburzeniami. 

Działania niebezpieczne

Działania niebezpieczne są to ryzykowne działania lub inne niebezpieczne zachowania w środowisku nieprofesjonalnym lub bez niezbędnych zabezpieczeń, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci użytkownika lub członków społeczności. Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które przedstawiają, promują, normalizują lub gloryfikują takie zachowania, w tym amatorskich wyczynów akrobatycznych lub wyzwań do ich naśladowania. 

Zakazane jest publikowanie treści:

 • pokazujących użycie niebezpiecznych narzędzi, pojazdów lub przedmiotów niezgodnie z ich potencjalnym zastosowaniem,
 • ukazujących lub promujących spożywanie substancji nieprzeznaczonych do konsumpcji lub prowadzących do poważnych uszkodzeń ciała,
 • niebezpiecznych gier, wyzwań lub wyczynów, które mogą prowadzić do urazów.


Nękanie, molestowanie i zastraszanie

Wierzymy w solidarną społeczność i w indywidualną ekspresję bez obawy przed nadużyciami. Nie tolerujemy upokarzania, zastraszania ani nękania jej członków. Obraźliwe treści lub zachowania mogą powodować poważne szkody psychiczne, dlatego będą one usuwane z naszej platformy.

Obraźliwe zachowania

Usuwamy wszelkie obraźliwe wypowiedzi, w tym poniżające i stanowiące groźby słownictwo, mające na celu wyśmiewanie, upokarzanie, zastraszanie, wprawianie w zakłopotanie lub skrzywdzenie kogoś. Ten zakaz rozciąga się na wszystkie funkcje TikToka. Wypowiadanie się w sprawach publicznych jak i krytykujące wypowiedzi na temat osób publicznych są dozwolone, jednakże niedopuszczalne jest ich obrażanie.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • obrażających inne osoby, ubliżających im ze względu na ich intelekt, wygląd, cechy osobowości, higienę itp.,
 • zachęcających do skoordynowanego nękania,
 • ubliżających ofiarom tragicznych wydarzeń,
 • wykorzystujących interaktywne funkcje TikToka (np. „duet”) w celu poniżenia kogoś,
 • opisujących umyślną szkodę lub zastraszanie, jak nękanie w Internecie („cyberstalking” lub „trolling”),
 • życzących komuś, w tym osobom publicznym, śmierci, poważnej choroby lub cierpienia.

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne polega na niechcianym lub niestosownym zachowaniu o charakterze seksualnym wobec innej osoby. Nie dopuszczamy treści, w tym uwag i zalotów, które stanowią molestowanie seksualne, niezależnie od intencji, ponieważ takie zachowania mogą wywoływać stres u osób, do których są skierowane.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • stanowiących nawiązanie do niechcianego kontaktu seksualnego,
 • naśladujących stosunek płciowy z innym uczestnikiem, czy to werbalnie, czy w postaci tekstu (w tym emotikonów), bądź wykorzystujących funkcje platformy TikTok,
 • ubliżających cudzej aktywności seksualnej,
 • zmieniających lub przekształcających cudzy wizerunek, aby naśladować lub sugestywnie sugerować czynność seksualną,
 • ujawniających lub grożących ujawnieniem cudzego życia seksualnego, w tym groźby opublikowania cyfrowych zapisów historii seksualnej i nazwisk poprzednich partnerów seksualnych,
 • wyjawiających lub grożących ujawnieniem czyjejś orientacji seksualnej bez ich zgody lub wiedzy.

Groźby hakerstwa, ujawnienia danych i szantaż

Grożenie włamaniem się na konto (hack) lub ujawnieniem (doxxing) cudzych danych z zamiarem nękania lub szantażu może skutkować poważnymi problemami emocjonalnymi jak i innymi krzywdami offline. Jako „doxxing” definiujemy kolekcjonowanie i publikowanie danych osobowych lub informacji umożliwiających identyfikację osób fizycznych (PII) celem wyrządzenia szkody. Uważamy takie zachowania online za formę nadużycia i nie pozwalamy na nie na naszej platformie.

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • grożących ujawnieniem danych osobowych lub informacji umożliwiających identyfikację osoby fizycznej (PII), w tym m.in. adresu zamieszkania, prywatnego adresu e-mail, prywatnego numeru telefonu, wyciągu z konta bankowego, numeru ubezpieczenia społecznego lub numeru paszportu,
 • zawierających groźby szantażu lub włamania się na cudze konto,
 • podżegających lub zachęcających do włamania się na lub ujawnienia cudzego konta, danych osobowych lub umożliwiających identyfikację osób fizycznych (PII),
 • ujawniających czyjeś konto, dane osobowe lub inne informacje umożliwiające identyfikację osób w celu obrażania, trollowania lub nękania.


Nagość i czynności seksualne

Dążymy do stworzenia platformy przyjaznej i bezpiecznej. Nie zezwalamy na zamieszczanie na naszej platformie nagości, pornografii czy treści jawnie seksualnych. Zakazujemy także treści przedstawiających lub chwalących czynności seksualne bez przyzwolenia drugiej strony, udostępniania niedobrowolnie pozyskanych intymnych wizerunków i nagabywania seksualnego dorosłych.

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie seksualne to każde rzeczywiste lub usiłowane nadużywanie bezbronności, władzy lub zaufania w celach seksualnych, w tym m.in. czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub politycznych z seksualnego wykorzystywania innej osoby, a także usiłowanie takich działań. Nie zezwalamy na treści przedstawiające wykorzystywanie seksualne.

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • przedstawiających, nawołujących, promujących, normalizujących lub gloryfikujących niedobrowolne akty seksualne, w tym gwałt i napaść seksualną,
 • przedstawiających, nawołujących, promujących, normalizujących lub gloryfikujących udostępnianie wizerunków niedobrowolnych aktów seksualnych, w tym takich, które zostały wykonane, stworzone lub rozpowszechnione bez zgody osób przedstawionych,
 • przedstawiających, promujących, normalizujących lub gloryfikują przemoc seksualną,
 • przedstawiających, promujących, normalizujących lub gloryfikujących nagabywanie seksualne, w tym oferowanie lub szukanie partnerów seksualnych, seksualne czaty lub intymne wizerunki, usługi seksualne, treści seksualne udostępniane odpłatnie lub tzw. kamerki erotyczne.

Nagość i czynności seksualne osób dorosłych

Nagość i czynności seksualne, to m.in. przedstawianie piersi, narządów rodnych, ludzkich genitaliów lub pośladków, albo zachowania naśladujące, sugerujące lub przedstawiające akty seksualne. Nie pozwalamy na przedstawianie nagości wytworzonej lub zmienionej cyfrowo, oraz czynności seksualnych. Jesteśmy wyczuleni na treści, które mogą być obraźliwe lub kulturowo niestosowne w poszczególnych regionach, albo nieodpowiednie dla użytkowników niezależnie od ich wieku.

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • przedstawiających wprost lub domyślnie czynności seksualne, w tym penetrację, seks oralny lub pocałunki erotyczne,
 • przedstawiających podniecenie lub stymulację seksualną, 
 • fetysze seksualne, 
 • przedstawiających ludzkie narządy płciowe, sutki żeńskie, ich otoczki, obszary łonowe lub pośladki,       
 • zawierające seksualny język użyty w celu podniecenia seksualnego.


Bezpieczeństwo nieletnich

Jesteśmy bardzo zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim na naszej platformie. Nie tolerujemy na TikToku zachowań polegających na nadużywaniu, krzywdzeniu, narażaniu na niebezpieczeństwo lub wykorzystywaniu nieletnich. Wszelkie treści, w tym animacje czy stworzone lub zmienione cyfrowo media, które przedstawiają maltretowanie, wykorzystywanie lub nagość nieletnich stanowią nadużycie naszej platformy i będą usuwane. Zgłaszamy treści zawierające nadużycia do odpowiednich służb, np. do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) (Krajowy Ośrodek ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Nieletnich). TikTok uznaje za nieletnich wszystkie osoby do lat 18.

Użytkownicy muszą spełniać minimalne wymagania wiekowe, określone w naszych Warunki świadczenia usług aby móc korzystać z TikToka. Konta osób niespełniających wymogów wieku będą usuwane. Nasza platforma została zbudowana z uwzględnieniem bezpieczeństwa nieletnich i niektóre jej funkcje są zastrzeżone dla użytkowników w nieodpowiednim wieku. Właściciele kont poniżej 16. roku życia nie mogą wysyłać wiadomości prywatnych ani prowadzić transmisji na żywo („livestream”). W niektórych regionach wymagany wiek może być wyższy. Właściciele kont poniżej 18 roku życia nie mogą wysyłać ani otrzymywać prezentów za pośrednictwem naszej funkcji wirtualnego obdarowywania.

Seksualne wykorzystywanie nieletnich

Seksualne wykorzystywanie nieletnich, to nadużywanie władzy lub zaufania w celach seksualnych, w tym m.in. czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub politycznych. Przedstawianie nagości lub treści o charakterze seksualnym, utrwalonych przez dorosłych, rówieśników lub wytworzone przez samych nieletnich określa się jako Child Sexual Abuse Material (CSAM) (materiały wykorzystujące seksualnie osoby nieletnie). TikTok reaguje na treści i konta zawierające czynności seksualne i zaloty pomiędzy dorosłym a nieletnim lub pomiędzy nieletnimi, których dzieli znaczna różnica wieku.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • udostępniających, rozsyłających, oferujących na sprzedaż lub przekierowujących użytkownika poza platformę w celu uzyskania lub dystrybucji CSAM,
 • budzących zainteresowanie nieletnich w sposób nacechowany sensualnością lub w inny sposób seksualizujący nieletniego (np. pokazując duety), 
 • przedstawiających, zabiegających o uzyskanie, gloryfikujących lub zachęcających do nadużywania nieletnich, w tym nagości, seksualizacji nieletnich lub stosunków płciowych z nieletnimi,
 • przedstawiających, promujących, normalizujących lub gloryfikujących pedofilię lub napaść seksualną na nieletniego,
 • krzywdzących lub wykorzystujących ponownie nieletnie ofiary wykorzystania przez osoby trzecie, rozsyłając lub odtwarzając napaść lub zwierzenia.

Uwodzenie nieletnich

Uwodzenie to budowanie przez osobę dorosłą więzi uczuciowej z osobą nieletnią w celu pozyskania jego lub jej zaufania, umożliwiających wykorzystanie seksualne, nadużycie seksualne, handel żywym towarem i inne rodzaje nadużycia w przyszłości. Takie postępowanie obejmuje: pochlebstwa, prośby o spotkanie na platformie i poza nią, dopytywanie o dane osobiste, nagabywanie o materiały seksualne z udziałem nieletnich, nagabywanie lub uwagi o charakterze seksualnym oraz dawanie prezentów.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • przedstawiających, promujących, normalizujących lub gloryfikujących uwodzenie,
 • zawierających prośby o kontakt seksualny w świecie rzeczywistym pomiędzy dorosłym a nieletnim lub pomiędzy nieletnimi, których dzieli znaczna różnica wieku, 
 • przedstawiających lub oferujących nagość osobom nieletnim,
 • zachęcających do uzyskania treści przedstawiających nagość lub kontakt seksualny za pomocą szantażu lub innych rodzajów przymusu.

Nagość i czynności seksualne z udziałem nieletnich

Nagość i czynności seksualne z udziałem nieletnich, to m.in. przedstawienia piersi, narządów płciowych, ludzkich genitaliów lub pośladków, albo zachowania naśladujące, sugerujące lub przedstawiające akty seksualne z udziałem nieletnich. Nie pozwalamy na przedstawianie nagości wytworzonej lub zmienionej cyfrowo oraz czynności seksualnych.

Zakazane jest publikowanie treści: 

 • przedstawiających wprost lub domyślnie czynności seksualne z udziałem nieletnich, w tym penetrację lub inne, takie jak seks oralny lub erotyczne pocałunki,
 • przedstawiających podniecenie, stymulację seksualną z udziałem osoby nieletniej,
 • przedstawiających fetysze seksualne z udziałem osoby nieletniej,
 • przedstawiających obnażone ludzkie narządy płciowe, sutki żeńskie, ich otoczki, obszary łonowe lub pośladki osób nieletnich,
 • zawierających seksualny język przedstawiający lub opisujący osobę nieletnią,
 • przedstawiających osobę nieletnią w seksualnym tekście piosenki,
 • przedstawiających seksualny taniec z udziałem osób nieletnich, w tym taniec biodrami („twerking”), potrząsanie biustem lub biodrami, pieszczenie własnych lub cudzych genitaliów lub piersi, 
 • przedstawiające osobę nieletnią podczas rozbierania się,
 • przedstawiające osobę nieletnią w nieodpowiedniej odzieży bez sytuacyjnego związku z otoczeniem,
 • zawierające seksualne uwagi, emotikony, teksty lub inne elementy graficzne stosowane w celu zasłonięcia lub sugerowania nagości lub aktywności seksualnej osoby nieletniej.

Niebezpieczne zachowanie osób nieletnich

Niebezpieczne zachowanie osób nieletnich obejmuje posiadanie lub zażywanie substancji dla nich zakazanych, niewłaściwe używanie substancji dozwolonych, podejmowanie nielegalnych czynności, przyjmowanie niebezpiecznych wyzwań lub wyczynów, które mogą zagrażać dobru i zdrowiu.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • sugerujących, opisujących, naśladujących lub zachwalających posiadanie lub konsumpcję napojów alkoholowych, tytoniu i narkotyków przez osoby nieletnie,
 • zawierających informacje na temat sposobu zakupu substancji nielegalnych lub kontrolowanych
 • opisujących lub zachwalających czynności mogące zagrozić zdrowiu lub życiu, w tym wzywanie do niebezpiecznych lub kaskaderskich wyczynów.

Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad dziećmi

Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad dziećmi jest definiowane jako zachowania narażające osoby nieletnie na zagrożenia fizyczne i psychiczne, zaniedbanie, narażanie na niebezpieczeństwo i lekceważenie. 

Zakazane jest publikowanie treści:

 • przedstawiających lub zachęcających do fizycznego znęcania się, zaniedbania, narażania na niebezpieczeństwo lub psychiczne lekceważenie osób nieletnich,
 • przedstawiających lub zachwalających metody przeżycia w skrajnych warunkach, bez ostrzeżenia kładącego nacisk na niebezpieczeństwa związane z ich naśladowaniem.

Przestępstwa przeciw dzieciom

Nie dopuszczamy do zakładania kont na naszej platformie przez osoby skazane za przestępstwa popełnione przeciwko dzieciom. Są to przestępstwa takie jak: napaść seksualna, molestowanie, morderstwo, nękanie fizyczne lub zaniedbanie, porwanie, porwanie zagranicę przez rodzica, sprzedaż dziecka, wykorzystanie dzieci do prostytucji, seksualne wykorzystywanie dzieci online, w kontekście podróży lub turystyki, próby uzyskania lub rozpowszechniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci (CSAM) oraz wytwarzanie, posiadanie lub rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci (CSAM). W przypadku zidentyfikowania takich użytkowników usuwamy ich konta z naszej platformy. Jeżeli właściciel konta dobrowolnie przyzna się do bycia pedofilem lub popełnienia przestępstwa przeciw nieletnim, przyjmiemy takie oświadczenie jako prawdziwe i także usuwamy konto.


Rzetelność i autentyczność 

Wierzymy, że zaufanie stanowi integralną część naszej społeczności. Nie zezwalamy na działania, które mogłyby podważyć rzetelność naszej platformy czy autentyczność naszych użytkowników. Usuwamy treści i konta zawierające spam lub sztuczną aktywność, udawanie innej osoby, wprowadzające w błąd informacje powodujące szkody lub naruszające prawa autorskie.

Spam i sztuczna aktywność

Sztuczna aktywność to wszelkie treści lub działania mające na celu sztuczne wygenerowanie popularności na platformie. Zakazujemy wszelkich prób manipulowania platformą w celu zwiększenia wskaźników interakcji z innymi. 

Zakazane jest:

 • udostępnianie instrukcji, jak sztucznie zwiększyć liczbę wyświetleń, polubień, osób obserwujących, udostępnień lub komentarzy,    
 • podejmowanie próby lub dokonywanie sprzedaży lub kupna wyświetleń, polubień, obserwujących, udostępnień bądź komentarzy,
 • promowanie usług dot. sztucznego generowania interakcji na platformie,
 • prowadzenie wielu kont w aplikacji TikTok pod fałszywym lub wprowadzającym w błąd pozorem w celu rozpowszechniania spamu.

Podszywanie się pod inne osoby

Nie dopuszczamy kont podszywających się pod inne osoby fizyczne lub prawne. Po potwierdzeniu zgłoszenia o podszywaniu się pod inną osobę, zwrócimy się do użytkownika o zmianę swojego profilu lub zawiesimy albo usuniemy konto. Zezwalamy na parodie, komentarze i konta fanów, o ile użytkownik przyznaje w swoim bio i nazwie użytkownika, że jest to konto o charakterze parodyjnym, komentarzowym lub fanowskim i nie jest ono związane z podmiotem konta.

Zakazane jest: 

 • podawanie się za inną osobę fizyczną lub prawną poprzez używanie w sposób wprowadzający w błąd cudzego imienia i nazwiska, danych biograficznych lub zdjęcia profilowego.

Informacje wprowadzające w błąd

Informacje wprowadzające w błąd to nieprawdziwe lub fałszywe treści. Zachęcamy członków naszej społeczności do prowadzenia ze wzajemnym poszanowaniem rozmów na ważne dla nich tematy, natomiast nie zezwalamy na dezinformację, która mogłaby zaszkodzić jednostkom, naszej społeczności lub szerszej grupie, niezależnie od intencji wypowiedzi. 

Zakazane jest publikowanie treści:

 • wprowadzających w błąd, które nawołują do nienawiści i uprzedzeń,
 • wprowadzających w błąd na temat nagłych wypadków lub zagrożeń w celu wywołania paniki,
 • wprowadzających w błąd informacji medycznych, które mogą zaszkodzić zdrowiu fizycznemu drugiej osoby,
 • wprowadzających w błąd członków społeczności co do wyborów lub innych działań obywatelskich, 
 • konspiracyjnych, atakujących konkretne grupy chronione lub zawierające wezwania do aktów przemocy czy zaprzeczające, jakoby takie akty przemocy lub tragiczne wydarzenie miało miejsce, 
 • fałszerstw cyfrowych (media syntetyczne lub zmanipulowane), które wprowadzają w błąd użytkowników i szkodzą podmiotowi pokazanemu na wideo, innym osobom lub społeczeństwu.

Zakazane jest:

 • angażowanie się w skoordynowane nieautentyczne zachowania (takie jak tworzenie kont) w celu wywierania wpływu i poruszenia opinii publicznej, jednocześnie wprowadzając w błąd osoby należące do naszej społeczności na temat tożsamości konta, lokalizacji lub przeznaczenia konta

Naruszenie własności intelektualnej

Prawa autorskie są to uprawnienia chroniące oryginalne dzieła autorskie (np. muzyczne, wideo) i oryginalne wypowiadane się na temat ich treści (np. konkretny sposób, w jaki wideo czy utwór muzyczny został stworzony oraz co wyraża), chociaż nie obejmują idei ani faktów, na których się opierają. Za znak handlowy uznaje się słowo, symbol, slogan, grafikę, która identyfikuje i wyróżnia źródło produktu lub usługi. Zachęcamy wszystkich do tworzenia i udostępniania oryginalnych treści. Treści naruszające cudzą własność intelektualną są na naszej platformie zabronione, dlatego też będą usuwane. Wykorzystanie dzieła chronionego prawem autorskim w pewnych okolicznościach może nie stanowić naruszenia naszych zasad, mianowicie: na podstawie doktryny i innych mających zastosowanie przepisów prawnych, czy wykorzystanie znaku handlowego jako punktu odniesienia, w celu komentowania, krytyki, parodii, założenia fanpage’a lub zrecenzowania produktu lub usługi.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • naruszających lub łamiących prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej.


Bezpieczeństwo platformy

Nasze zasady zabraniają podejmowania następujących działań, które podważają bezpieczeństwo i rzetelność usług TikToka:

 • Nie należy włamywać się na stronę internetową TikToka, do aplikacji lub sieci powiązanych ani obchodzić środków ograniczających dostęp użytkowników.
 • Nie należy rozpowszechniać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, bomby logiczne lub inne materiały złośliwe lub szkodliwe.
 • Nie należy modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, demontować, dekompilować ani tworzyć produktów pochodnych opartych na platformie TikTok, w tym plików, tabel lub dokumentacji, ani podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego, algorytmów, metod lub technik wbudowanych w platformę TikToka.   
 • Nie należy używać zautomatyzowanych skryptów do zbierania informacji z platformy TikTok.

Dziękujemy za przynależność do naszej tętniącej życiem globalnej społeczności i za współpracę z nami w celu utrzymania bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Jeśli natkniesz się na treści lub konta, które Twoim zdaniem mogą naruszać nasze Zasady Społeczności, poinformuj nas o tym abyśmy mogli dokonać ich analizy i podjąć odpowiednie działania.