Zasady społeczności

Dokument zaktualizowany w styczniu 2020 roku.

Misją TikToka jest inspirowanie kreatywności użytkowników i przynoszenie im radości. Budujemy globalną społeczność, której użytkownicy mogą tworzyć i udostępniać oryginalne treści, odkrywać otaczający ich świat i poznawać ludzi z różnych zakątków Ziemi. Naszym celem jest również zapewnienie bezpieczeństwa społeczności TikToka. Niniejsze Zasady Społeczności odzwierciedlają nasze wartości i stanowią jednolity kodeks postępowania na naszej platformie. Poza tym pozwalają one naszej społeczności na utrzymywanie bezpieczeństwa we wspólnej przestrzeni.

TikTok jest integracyjną platformą zbudowaną na fundamencie twórczej ekspresji. Zachęcamy użytkowników do celebrowania tego, co czyni ich wyjątkowymi, a jednocześnie do odnajdywania społeczności ludzi o podobnych cechach. Głęboko cenimy to, że nasi użytkownicy są bardzo różnorodni pod względem narodowości i kultur, z których się wywodzą, dlatego uwzględniamy normy kulturowe i przepisy lokalne krajów, w których prowadzimy działalność. 

Zapewnienie bezpiecznego i wspierającego środowiska jest naszym najwyższym priorytetem. Wierzymy, że poczucie bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem pomagającym ludziom czuć się komfortowo w otwartym i kreatywnym wyrażaniu siebie. Dążymy również do stworzenia środowiska dla rzeczywistych interakcji poprzez likwidację fałszywych treści i kont z naszej platformy.

Nasze wartości tworzą podstawę niniejszych Zasad Społeczności. Usuwamy treści naruszające nasze Zasady Społeczności, w tym filmy, nagrania, obrazy i tekst, a także zawieszamy bądź blokujemy konta powiązane z poważnymi lub powtarzającymi się naruszeniami. Jesteśmy zdolni zgłosić takie konta do odpowiednich organów prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności, jeśli wymaga tego zaistniała okoliczność.

Nasze Zasady Społeczności odnoszą się do wszystkich użytkowników i każdego rodzaju treści udostępnianej w aplikacji TikTok. Zasady Społeczności dostarczają wskazówek dotyczących tego, co jest, a co nie jest dozwolone na platformie. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że niektóre treści, które zgodnie z naszymi zasadami kwalifikują się do usunięcia, mogą nieść ze sobą pewną wartość dla odbiorców. W związku z tym w niektórych okolicznościach zezwalamy na wyjątki, jak opisano w sekcjach poniżej.

Stale uaktualniamy nasze Zasady Społeczności, w celu dostosowania ich do zmieniających się zwyczajów użytkowników, zminimalizowania pojawiających się zagrożeń oraz utrzymania aplikacji TikTok jako miejsca bezpiecznego dla rozwoju kreatywności i rozrywki.


Niebezpieczne osoby i organizacje

Nie zezwalamy osobom lub organizacjom niebezpiecznym na wykorzystywanie naszej platformy do promowania terroryzmu, przestępczości lub innego rodzaju zachowań, które mogłyby wyrządzić krzywdę. W przypadku gdy pojawia się zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, podejmujemy działania mające na celu likwidację danego konta i współpracę z odpowiednimi organami prawnymi. 

Terroryści i organizacje terrorystyczne 

Terroryści i organizacje terrorystyczne to wszelkie podmioty niepaństwowe, które z premedytacją stosują przemoc lub groźby przemocy w celu wyrządzenia krzywdy osobom, które nie biorą udziału w walce, w celu zastraszenia lub zagrożenia ludności, rządu lub organizacji międzynarodowej w dążeniu do osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych lub ideologicznych.  

Inne niebezpieczne osoby i organizacje 

Niebezpieczne osoby i organizacje definiujemy jako takie, które popełniają przestępstwa lub wyrządzają podobnego rodzaju szkody. Rodzaje grup i przestępstw obejmują między innymi: 

 • grupy szerzące nienawiść, 
 • brutalne organizacje ekstremistyczne, 
 • zabójstwa, 
 • handel ludźmi, 
 • handel organami, 
 • handel bronią, 
 • handel narkotykami, 
 • porwania, 
 • wymuszenia, 
 • szantaże, 
 • pranie pieniędzy, 
 • oszustwa,  
 • cyberprzestępczość. 

Zakazane jest publikowanie: 

 • nazw, symboli, logo, flag, sloganów, mundurów, gestów, portretów lub innych przedmiotów reprezentujących niebezpieczne osoby i/lub organizacje; 
 • treści pochwalających, gloryfikujących lub wspierających niebezpieczne osoby i/lub organizacje. 
 • Wyjątki: treści edukacyjne, historyczne, satyryczne, artystyczne i inne, które mogą być wyraźnie zidentyfikowane jako kontrargumenty lub mają na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wyrządzonych przez niebezpieczne osoby i/lub organizacje. 


Działalność nielegalna i towary podlegające regulacji 

Zabraniamy handlu, sprzedaży, promocji i użytkowania niektórych towarów podlegających regulacji, jak również przedstawiania lub promowania działalności przestępczej. Niektóre treści odnoszące się do działań lub towarów, które są nielegalne lub podlegają regulacji w większości regionu lub świata, mogą zostać usunięte, nawet jeśli te działania lub towary są legalne w jurysdykcji, w której zostały opublikowane. Dopuszczamy wyjątki dla treści wartościowych dla społeczeństwa, takich jak treści edukacyjne, naukowe, artystyczne i informacyjne.

Wspieranie działalności przestępczej 

Działalność przestępcza obejmuje szerokie spektrum czynów karalnych przez prawo, w tym kradzieże, napady, wykorzystywanie ludzi i inne szkodliwe zachowania. Jako że nie chcemy, aby takie zachowanie zostało znormalizowane lub było naśladowane, usuwamy treści, które je promują. 
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści promujących akty przemocy fizycznej, takie jak napaść lub porwanie, 
 • treści zagrażających bezpieczeństwu innych, w tym zachowania typu „swatting” (fałszywe powiadomienie policji o rzekomo mającym miejsce przestępstwie), 
 • treści promujących wykorzystywanie ludzi lub handel dzikimi zwierzętami, 
 • treści oferujących zakup, sprzedaż lub handel nielegalnie pozyskanymi towarami, 
 • treści zawierających instrukcje dotyczące prowadzenia działalności przestępczej. 

Sprzedaż lub używanie broni 

W celu ochrony naszej społeczności nie zezwalamy na przedstawianie, handel lub promocję broni palnej, amunicji, akcesoriów do broni palnej lub wybuchowej. Zakazujemy również wydawania instrukcji dotyczących produkcji takich broni. Wyjątki od tej zasady mogą stanowić treści, które wyświetlają broń palną lub inne rodzaje broni w następujących scenariuszach: w otoczeniu fikcyjnym, jako część kolekcji muzealnej, noszone przez funkcjonariusza policji, na paradzie wojskowej lub używane w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu, np. na strzelnicy. 
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści przedstawiających broń palną, akcesoria do broni palnej, amunicję lub broń wybuchową, 
 • treści oferujących sprzedaż, handel lub nakłaniających do posiadania broni palnej, akcesoriów, amunicji, broni wybuchowej lub instrukcji dotyczących ich produkcji.  

Narkotyki i substancje kontrolowane 

W celu ochrony naszej społeczności nie zezwalamy na treści przedstawiające użycie bądź handel narkotykami lub innymi substancjami kontrolowanymi. 
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści przedstawiających narkotyki lub ich zażywanie oraz zachęcających innych do produkcji, zażywania, handlu narkotykami lub innymi kontrolowanymi substancjami, 
 • treści oferujących sprzedaż, handel lub nakłaniających do sprzedaży i zażywania narkotyków lub innych substancji kontrolowanych, 
 • treści zawierających informacje na temat sposobu zakupu substancji nielegalnych lub kontrolowanych. 

Oszustwa i wyłudzenia 

Nie zezwalamy nikomu na wykorzystywanie naszej platformy do wyrządzania krzywdy innym; dotyczy to m.in. programów mających na celu manipulację osobami lub kradzież aktywów. Usuwamy treści, które celowo zwodzą ludzi w celu uzyskania bezprawnej korzyści finansowej lub kradzieży aktywów. 
Zakazane jest publikowanie: 

 • treści promujących „phishing” (wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne),  
 • treści promujących schemat Ponziego lub piramidy finansowe, 
 • treści promujących ustawione zakłady, programy szybkiego wzbogacania się lub inne rodzaje oszustw. 

 

Treści brutalne i drastyczne 

Nie dopuszczamy publikowania treści przesadnie brutalnych lub szokujących, a zwłaszcza tych, które promują bądź gloryfikują skrajną przemoc lub cierpienie. W pewnych okolicznościach dopuszczamy wyjątki, na przykład w przypadku treści, które są warte ogłoszenia lub mają na celu zwiększenie świadomości w danej kwestii. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego ryzyka przemocy lub zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w razie konieczności i w stosownych przypadkach blokujemy dane konto oraz podejmujemy współpracę z odpowiednimi organami prawnymi. 

Treści brutalne i drastyczne dotyczące: Ludzi 

Zakazane jest publikowanie: 

 • treści bezwzględnie szokujących, sadystycznych lub nadmiernie brutalnych, między innymi: 
 • przedstawiających brutalne lub przypadkowe śmierci z udziałem prawdziwych ludzi; 
 • przedstawiających rozczłonkowanych, okaleczonych, zwęglonych lub spalonych szczątków ludzkich; 
 • przedstawiających treści makabryczne, w których głównym przedmiotem zainteresowania jest otwarta rana lub uraz; 
 • przedstawiających ciężką przemoc fizyczną. Wyjątki: walki inscenizowane lub zawodowe, tradycyjne sztuki walki lub walki w fikcyjnej scenerii. 

Treści brutalne i drastyczne dotyczące: Zwierząt 

Zakazane jest publikowanie: 

 • treści bezwzględnie szokujących, sadystycznych lub nadmiernie brutalnych, między innymi: 
 • przedstawiających ubój prawdziwych zwierząt; 
 • przedstawiających rozczłonkowanych, okaleczonych, zwęglonych lub spalonych szczątków zwierząt; 
 • przedstawiających okrucieństwo wobec zwierząt. 

 

Samobójstwo, samookaleczenie i działania niebezpieczne 

Nie promujemy uczestnictwa w działaniach prowadzących do powstania krzywdy. Nie zezwalamy również użytkownikom na zachęcanie innych do udziału w aktywnościach niebezpiecznych. Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które promują samookaleczenie lub samobójstwo; pozwalamy natomiast naszym użytkownikom na dzielenie się swoimi doświadczeniami w tych kwestiach w celu zwiększenia świadomości na ich temat. 

Zachęcamy użytkowników, którzy zmagają się z myślami o samookaleczeniu bądź samobójstwie lub którzy wiedzą, że ktoś poważnie rozważa jego popełnienie, do natychmiastowego skontaktowania się z organami prawnymi lub infolinią ds. zapobiegania samobójstwom. 

Samobójstwo 

Usuwamy treści, które pokazują tendencje samobójcze, skłonności samobójcze lub treści, które mogą zachęcać do udziału w podobnych działaniach. Obejmuje to usiłowanie popełnienia samobójstwa lub treści przedstawiające osobę popełniającą bądź zamierzającą popełnić czyny, które mogą doprowadzić do śmierci z winy własnej. Zabraniamy wszelkich form treści, które chwalą, gloryfikują lub promują samobójstwo bądź też uczą innych, jak je popełnić. 
Zakazane jest publikowanie: 

 • treści zawierających instrukcje dotyczące popełnienia samobójstwa, 
 • treści wychwalających, propagujących oraz gloryfikujących samobójstwo, 
 • wyzwań nakłaniających do popełniania samobójstwa. 
 • Wyjątki: treści zapewniające wsparcie, zasoby lub mechanizmy radzenia sobie z myślami samobójczymi. 

Samookaleczenie 

Aby uniknąć normalizacji, zachęcania lub wywoływania zachowań mających na celu samookaleczenie, nie zezwalamy na tworzenie zobrazowań przedstawiających takie zachowania, niezależnie od tego, czy użytkownik zamierza je opublikować. Usuwamy treści, które zachęcają lub mogą zachęcać do czynów, które mogą prowadzić do samookaleczenia. Na naszej platformie nie są również dozwolone treści promujące nawyki żywieniowe, które mogą powodować problemy zdrowotne. 
Zakazane jest publikowanie: 

 • treści przedstawiających rany powstałe w wyniku samookaleczenia, 
 • treści zawierających instrukcje, jak dokonać samookaleczenia, 
 • zawartości, która wspiera ekstremalną formę odchudzania „pro-ana” lub inne niebezpieczne zachowanie w celu utraty masy. 
 • Wyjątki: treści, które zapewniają wsparcie, zasoby lub mechanizmy radzenia sobie z zaburzeniami odżywiania lub uczestniczeniem w samookaleczeniu. 

Działania niebezpieczne 

Ryzykowne działania lub inne niebezpieczne zachowania prowadzone w kontekście nieprofesjonalnym lub bez niezbędnych umiejętności mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika, lub danej osoby. Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które zachęcają, promują lub gloryfikują takie zachowania, w tym amatorskie akrobacje lub niebezpieczne wyzwania. 
Zakazane jest publikowanie: 

 • treści wskazujących na niewłaściwe użycie narzędzi niebezpiecznych, 
 • treści przedstawiających spożywanie płynów lub substancji odżywczych nieprzeznaczonych do spożycia,  
 • treści przedstawiających niebezpieczne wyzwania, które mogą prowadzić do urazów, 
 • treści przedstawiających osoby niepełnoletnie w wieku poniżej zgodnego z prawem użytkowania pojazdów silnikowych. 

 

Mowa nienawiści  

Nie tolerujemy treści, które atakują lub podżegają do przemocy wobec osoby lub grupy osób z powodu ich cech chronionych. Nie dopuszczamy do umieszczania treści zawierających mowę nienawiści oraz bezwzględnie usuwamy je z naszej platformy. Zawieszamy lub blokujemy konta, na których dochodzi do wielokrotnych tego typu naruszeń.

Ataki na grupy chronione 

Mowę nienawiści definiujemy jako treści, które z powodu cech chronionych atakują lub zamierzają atakować, grozić, podżegać do przemocy lub dehumanizować jednostkę lub grupę jednostek. Nie dopuszczamy również treści, które werbalnie lub fizycznie zagrażają przemocy lub przedstawiają krzywdę jednostki lub grupy w oparciu o którąkolwiek z następujących cech chronionych: 

 • rasę,  
 • pochodzenie etniczne, 
 • narodowość,  
 • religię, 
 • kastę,  
 • orientację seksualną, 
 • płeć, 
 • płeć kulturową, 
 • tożsamość płciową, 
 • poważną chorobę lub niepełnosprawność, 
 • status imigracyjny. 

Zakazane jest publikowanie: 

 • treści dehumanizujących lub nawołujących do przemocy lub nienawiści wobec osób lub grup, w oparciu o wyżej wymienione cechy, w tym między innymi:  
 • twierdzących, że są fizycznie lub moralnie gorsze, 
 • wzywających do przemocy lub uzasadniających przemoc wobec nich 
 • twierdzących, że są przestępcami,  
 • odnoszących się do nich negatywnie, jak do zwierząt, przedmiotów nieożywionych lub innych podmiotów niebędących ludźmi,  
 • promujących lub uzasadniających wykluczenie, segregację lub dyskryminację wobec nich. 

Obelgi 

Obelgi są definiowane jako uwłaczające terminy, które mają na celu zdyskredytowanie danej grupy etnicznej, rasy lub jakichkolwiek innych chronionych cech wymienionych powyżej. Ponieważ nie chcemy przyczyniać się ich rozpowszechniania, obelgi nie są one tolerowane na naszej platformie. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że obelgi mogą być wykorzystywane w sposób samoreferencyjny lub mogły otrzymać inne, nowe znaczenie, a w przypadku wykorzystania obelg w piosence lub w innych przypadkach samoreferencyjnego kontekstu satyrycznego i/lub innego ich kontekstu możemy dopuścić wyjątki.  
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści odwołujących się do niezgodnych z prawem obelg. 

Nienawistna ideologia 

Nienawistne ideologie są sprzeczne z przyjazną i solidarną społecznością naszej platformy. Usuwamy treści, które promują nienawistne ideologie.  
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści promujących wszelkie nienawistne ideologie poprzez pozytywne wypowiedzi na ich temat lub wyświetlanie powiązanych z nimi logo, symboli, flag, sloganów, mundurów, pozdrowień, gestów, portretów, ilustracji lub nazwisk osób związanych z tymi ideologiami,  
 • treści zaprzeczających, że dobrze udokumentowane, brutalne wydarzenia miały miejsce, 
 • muzyki lub tekstów promujących nienawistne ideologie.  

 

Nękanie i zastraszanie 

Wyrażając siebie, użytkownicy powinni czuć się bezpiecznie, nie obawiając się wstydu, upokorzenia, znęcania się ani prześladowania. Nie tolerujemy obraźliwych treści lub zachowań na naszej platformie, ponieważ doskonale rozumiemy stres psychologiczny, jaki mogą one wywierać na poszczególnych osobach.

Treści obraźliwe 

Usuwamy wszelkie przejawy nadużyć, w tym między innymi groźby przemocy, molestowania seksualnego, dyskredytujące wypowiedzi dotyczące wyglądu, intelektu, cech osobowości i higieny. 
Zakazane jest publikowanie: 

 • treści, w których grozi się jednostkom przemocą, 
 • treści z życzeniami śmierci, poważnej choroby, krzywdy fizycznej lub innej względem drugiej osoby, 
 • treści zachęcających do przemocy lub skoordynowanego nękania, 
 • treści, za sprawą których napastuje się seksualnie użytkownika poprzez dyskredytowanie jego aktywności seksualnych lub próby nawiązania niechcianego kontaktu seksualnego, 
 • treści dyskredytujących jednostkę prywatną na podstawie takich atrybutów jak intelekt, wygląd, cechy osobowości lub higiena, 
 • treści gloryfikujących brutalne tragedie i dyskredytujących ich ofiary, 
 • treści wykorzystujących funkcje „duet”, „react” lub „effects” platformy TikTok do tworzenia treści obraźliwych, skierowanych do innych użytkowników. 

Naruszenie prywatności innych osób 

Ujawnienie lub groźba ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację osoby może wywołać poważny niepokój emocjonalny i prowadzić do rzeczywistych szkód. Uważamy to za formę nadużycia i nie pozwalamy na to na platformie TikTok.
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści ujawniających lub grożących ujawnieniem danych osobowych, w tym między innymi adresu zamieszkania, prywatnego adresu e-mail, prywatnego numeru telefonu, wyciągu z konta bankowego, numeru ubezpieczenia społecznego lub numeru paszportu, 
 • gróźb ujawnienia obrazów o charakterze seksualnym lub intymnym bez zgody danej osoby. 


Nagość i czynności seksualne 

Nie zezwalamy na zamieszczanie na naszej platformie treści o charakterze seksualnym, w tym treści animowanych tego typu. Treści seksualne niosą ze sobą wiele zagrożeń, takich jak pociąganie do odpowiedzialności prawnej w niektórych systemach prawnych i wyrządzanie krzywdy naszym użytkownikom poprzez udostępnianie niezgodnych z prawem zdjęć (np. „porno-zemsta”). Ponadto jawnie seksualne treści mogą być obraźliwe w niektórych kulturach. Dopuszczamy wyjątki dotyczące nagości i treści o wyraźnie seksualnym charakterze dla celów edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych. Dozwolone jest na przykład omawianie treści lub pokazywanie blizn po mastektomii.

Wykorzystywanie seksualne 

Wykorzystywanie seksualne to każde rzeczywiste nadużycie pozycji podatnej na zagrożenia, władzy lub zaufania w celach seksualnych, w tym między innymi czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub politycznych z seksualnego wykorzystywania innej osoby, a także usiłowanie takich działań. 
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści przedstawiających lub nawołujących do niedobrowolnych aktów seksualnych, 
 • treści promujących lub gloryfikujących nagabywanie seksualne lub uprzedmiotowienie seksualne. 

Pornografia i nagość z udziałem dorosłych 

Pornografia wyraźnie przedstawia narządy i/lub czynności seksualne w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych.  
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści przedstawiających czynności seksualne, takie jak penetracja, seks niepenetrujący lub seks oralny, 
 • treści pokazujących ludzkie genitalia, sutki żeńskie lub pośladki, 
 • treści przedstawiających podniecenie seksualne, 
 • treści przedstawiających fetysz seksualny.  

 

Bezpieczeństwo nieletnich 

Jesteśmy bardzo zaangażowani w bezpieczeństwo dzieci; nie tolerujemy zachowań prześladowczych i uwodzicielskich wobec nieletnich. Nie zezwalamy na publikowanie treści przedstawiających lub rozpowszechniających wykorzystywanie dzieci, nagość dzieci lub wykorzystywanie seksualne dzieci zarówno w formacie cyfrowym, jak i w świecie rzeczywistym. Zgłaszamy takie treści odpowiednim organom prawnym. Nie dopuszczamy również do publikowania treści przedstawiających nieletnich zaangażowanych w zachowania przestępcze.

Użytkownicy muszą spełniać minimalne wymagania wiekowe, aby móc korzystać z TikToka (określone w naszych Warunkach korzystania). Po zidentyfikowaniu niepełnoletnich posiadaczy kont usuwamy ich konta z naszej platformy i możemy pomóc skierować te osoby do bardziej odpowiednich aplikacji, które są dostępne w ich regionie.

Nagość i wykorzystywanie seksualne z udziałem nieletnich  

Nagość obejmuje treści, które pokazują części intymne. Wykorzystywanie seksualne to każde rzeczywiste nadużycie pozycji podatnej na zagrożenia, władzy lub zaufania w celach seksualnych, w tym między innymi czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub politycznych z seksualnego wykorzystywania innej osoby, a także usiłowanie takich działań.
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści przedstawiających części intymne nieletnich, 
 • treści przedstawiających wykorzystywanie seksualne nieletnich, 
 • treści przedstawiających czynności seksualne, takie jak penetracja, seks niepenetrujący lub seks oralny z udziałem nieletnich, 
 • treści przedstawiających podniecenie seksualne z udziałem nieletnich, 
 • treści przedstawiających fetysz seksualny z udziałem nieletnich. 

Zachowania przestępcze nieletnich   

Zachowania przestępcze obejmują między innymi spożywanie lub używanie narkotyków, alkoholu i tytoniu.
Zakazane jest publikowanie: 

 • treści przedstawiających osoby nieletnie spożywające, posiadające lub podejrzane o spożycie napojów alkoholowych, narkotyków lub wyrobów tytoniowych.

Znęcanie się nad dziećmi 

Znęcanie się nad dziećmi jest definiowane jako sytuacja, w której osoba sprawująca władzę zadaje nieletniemu urazy fizyczne i/lub psychiczne. Fizyczne znęcanie się jest aktem, podczas którego umyślnie zadaje się obrażenia ciału dziecka. Psychiczne znęcanie się polega na poniżaniu dziecka przy użyciu gróźb przemocy fizycznej lub seksualnej albo taktyki zastraszania.
Zakazane jest publikowanie:

 • treści przedstawiających fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad nieletnimi.

Uwodzenie 

Uwodzenie to budowanie przez osobę dorosłą relacji emocjonalnej z osobą niepełnoletnią w celu zdobycia jej zaufania do celów wykorzystywania seksualnego, wyzysku seksualnego lub handlu ludźmi w celach seksualnych. 
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści zachęcających, szkolących lub uzasadniających zachowania związane z uwodzeniem, 
 • treści angażujących nieletnich w rozmowę o charakterze seksualnym, 
 • treści zachęcających lub szantażujących dziecko do przekazywania materiałów o charakterze seksualnym. 

Seksualizacja nieletnich 

Nie zezwalamy na umieszczanie treści narzucających treści o charakterze seksualnym nieletnim lub uprzedmiotawiających ich seksualnie.
Zakazane jest publikowanie:  

 • treści przedstawiających tańce erotyczne z udziałem nieletnich, 
 • treści zawierających sformułowania o charakterze seksualnym lub erotycznym z udziałem nieletnich. 


Rzetelność i autentyczność 

Treści, które mają na celu wprowadzenie w błąd lub oszukanie któregokolwiek z członków naszej społeczności, stanowią dla tej osoby zagrożenie. Nie zezwalamy na publikowanie takich treści na naszej platformie. Obejmuje to takie działania jak: spamowanie, podszywanie się pod inne osoby i kampanie dezinformacyjne.

Spam 

Treści lub działania, które mają na celu sztuczne zwiększenie popularności na platformie są zabronione. Zabraniamy również wszelkich prób manipulowania mechanizmami platformy w celu zwiększenia metryki interakcji.
Zakazane jest: 

 • udostępnianie instrukcji, jak sztucznie zwiększać liczbę wyświetleń, polubień, obserwujących, udostępnień lub komentarzy, 
 • angażowanie się (lub próba angażowania się) w sprzedaż lub kupno wyświetleń, polubień, obserwujących, udostępnień bądź komentarzy, 
 • promowanie usług generowania sztucznego ruchu, 
 • prowadzenie wielu kont w aplikacji TikTok pod fałszywym lub oszukańczym pozorem, w tym koordynowanie prób wytwarzania nieautentycznej działalności, dystrybucji komercyjnego spamu lub koordynowanie w inny sposób stanowią skalowane naruszenia zasad TikToka. 

Podszywanie się pod inne osoby

Nie zezwalamy użytkownikom na podszywanie się pod inne osoby lub organizacje w celu oszukania społeczności. Po potwierdzeniu zgłoszenia podszycia się usuwamy konta naruszające prawo. Dopuszczamy wyjątki dla kont o charakterze parodyjnym, komentarzowym lub fanowskim, pod warunkiem, że takie konta nie wprowadzają innych w błąd co do swojej tożsamości lub celu na platformie TikTok.
Zakazane jest publikowanie:  

 • jako inna osoba lub organizacja poprzez używanie cudzego nazwiska, danych biograficznych lub zdjęcia profilowego w sposób wprowadzający w błąd.

Informacje wprowadzające w błąd 

Nie zezwalamy na dezinformację, która mogłaby zaszkodzić naszej społeczności lub szerszej grupie. Mimo że zachęcamy naszych użytkowników do prowadzenia rozmów na tematy, które mają dla nich znaczenie, także usuwamy błędne informacje, które mogłyby zaszkodzić zdrowiu jednostki lub większemu bezpieczeństwu publicznemu. Usuwamy również treści rozpowszechniane za pomocą kampanii dezinformacyjnych.  
Zakazane jest publikowanie:

 • mylnych informacji mających na celu wzbudzenie strachu, nienawiści lub uprzedzeń, 
 • nieprawdziwych informacji, które mogą zaszkodzić zdrowiu danej osoby, takich jak wprowadzających w błąd informacje na temat leczenia, 
 • prób mistyfikacji, phishingu lub zmanipulowanych treści mających na celu wyrządzenie szkody, 
 • treści wprowadzających w błąd członków społeczności co do wyborów lub innych procesów obywatelskich.  

Własność intelektualna 

Zachęcamy wszystkich do tworzenia i udostępniania oryginalnych treści. Nie zezwalamy użytkownikom na publikowanie lub rozpowszechnianie treści, które naruszają czyjeś prawa własności intelektualnej. 
Zakazane jest publikowanie: 

 • treści naruszających lub łamiących czyjeś prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej. 


Zagrożenia dla bezpieczeństwa platformy 

Oprócz treści i zachowań przedstawionych powyżej nasze zasady zabraniają podejmowania następujących działań, które naruszają usługę TikTok:

 • nie należy włamywać się na stronę internetową TikToka, do aplikacji lub sieci powiązanych ani obchodzić środków ograniczających dostęp użytkowników;
 • nie należy rozpowszechniać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe;
 • nie należy modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani tworzyć żadnych produktów pochodnych opartych na platformie TikTok, w tym żadnych plików, tabel lub dokumentacji, ani podejmować prób regeneracji kodu źródłowego, algorytmów, metod lub technik wbudowanych w platformę TikTok;
 • nie należy używać zautomatyzowanych skryptów do zbierania informacji z platformy TikTok. 

Dziękujemy za to, że jesteś częścią naszej tętniącej życiem globalnej społeczności i współpracujesz z nami w celu utrzymania bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Jeśli natkniesz się na treści lub konta, które Twoim zdaniem mogą naruszać nasze Zasady Społeczności, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli dokonać ich analizy i podjąć odpowiednie działania.