ਕਾਨੂੰਨੀ

ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ

1.ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਲੌਗਇਨਵੇਰਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ), ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖਾਤਾ, ਪੇਅ-ਪਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲ ਖਾਤੇ, ਜਿਥੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਕਲਵਾਉਣ (ਵਿਦਡਰਾਈਂਗ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ਿਅਲਸ) ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਸਾਈਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਖਾਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ) ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ।
 • ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਸਮੇਤ, ਸਥਾਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਉਜਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ (ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ), ਕੂਕੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਹੇਠ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਹਕ, ਟਾਈਮ ਜੋਨ ਸੈਟਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਮੇਤ), ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਟ-ਇਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਸਥਾਨ ਡੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਪੀਐਸ) ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੰਪਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ (i) ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਜਾਂ (ii) ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਸੁਨੇਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸੁਨੇਹੇ ਬਣਾਉਣ, ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ (ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਹੀ-ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਮੈਟਾਡੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ("ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀ") ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਪਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡਿਓ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੀਡਿਓ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ।
 • ਲੈਣ- ਦੇਣ (ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ) ਡੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ-ਐਪ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਇਨ ਪੈਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਇਨਸ ਨਾਲ ਆਭਾਸੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਤੋਹਫ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਬਰਾਡਕਾਸਟਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਇਨਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਆਈਟਿਊਨਜ਼ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਫਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਪੁਆਇੰਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

2.ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੂਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ ਬੀਕੋਸਣ, ਫਲੈਸ਼ ਕੂਕੀਜ਼ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੂਕੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕੂਕੀਜ਼: ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ)। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਕੂਕੀਜ਼। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਗੂਗਲ)।
 • ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜਿਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਬਾਤ (ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਕੂਕੀਜ਼। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ (ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ).

ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੂ-ਨਾਟ-ਟ੍ਰੈਕਸਿਗਨਲਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਬ-ਬ੍ਰਾਉਜਰ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਬ੍ਰਾਉਜਰ ਤੇ ਡੂ-ਨਾਟ-ਟ੍ਰੈਕਸਿਗਨਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਟੂਲਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਜ, ਐਡ-ਆਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸਾਡਾ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਟੂਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੂਗਲ ਇੰਕ. (1600 ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਪਾਰਕਵੇ ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿਊ, ਸੀਏ 94043, ਯੂਐਸਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਕੂਕੀਜ਼, ਅਲਫਾਨਉਮੈਰਿਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ IP ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਔਪਟ-ਆਉਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਕ ਦੇ "ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ", 1 ਹੈਕਰ ਵੇ, ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ, ​​ਸੀਏ 94025, ਯੂਐਸਏ ("ਫੇਸਬੁੱਕ") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ:

 • ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਵਾਰਨ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖੋਜ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ;
 • ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ;
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ;
 • ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ" ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇਣ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਿੱਜਤਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦੁਆਰਾ), ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਤੋਂ;
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ;
 • ਸਾਡੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕੈੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ;
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਾਲਸਾਜੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੀਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ;
 • ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ);
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ?
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਪੂਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਾਇਮੰਡ ਅਤੇ ਫਲੇਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ – ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਵਰਚੁਅਲ ਆਈਟਮ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸਮਝੋਤੇ ਹੇਠ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

4.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ, ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਸਮੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ:

 • ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ;
 • ਵਿਗਿਆਪਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ;
 • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਸੱਰਚ ਇੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
 • ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ;
 • ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਵਰ;
 • ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਦਿ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦੱਸ, ਸਹਾਇਕ (ਸਬਸਿਡਰੀ), ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਐਫੀਲਿਏਟ) ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ:

 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਲਸਾਜੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਜਾਂ
 • ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ; ਜਾਂ
 • ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪਰਿਸਮਾਪਨ (ਲਿਕੂਇਡੇਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ (ਬੈਂਕਰੱਪਟਸੀ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਯੋਗਕਾਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

5.ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and www.aboutads.info/choices ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ (ਆਪਟ-ਆਉਟ)

ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਈਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨਸਬਸਕਰਾਈਬਲਿੰਕ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਈਮੇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ GPS ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6.ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਐਫੀਲਿਏਟਸ) ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ' ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਯੋਗਕਰਕਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਯੂਜੀਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

7.ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ;
 • ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ(ਨਾਂ) ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ;
 • ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ(ਨਾਂ) ਹੇਠ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ;
 • ਸਾਡੇ ਵੈਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼; ਅਤੇ
 • ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਝਗੜੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਚੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

8.ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ privacy@tiktok.com ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

9.ਬਦਲਾਵ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ "ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ" ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।