กฎหมาย

เงื่อนไขการบริการ

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563


เงื่อนไขทั่วไป - สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

1. ความสัมพันธ์ของท่านกับเรา

ขอต้อนรับสู่ TikTok (“แพลตฟอร์ม”) ที่ให้บริการโดย TikTok Pte.Ltd. หรือหนึ่งในบริษัทในเครือของ TikTok Pte.Ltd. (“TikTok” หรือ “เรา”)

ท่านกำลังอ่านเงื่อนไขของบริการ (“เงื่อนไข”) ซึ่งใช้บังคับกับความสัมพันธ์และถือเป็นสัญญาระหว่างท่านกับเรา และกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านอาจเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ บริการ แอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) บริการของเรามีให้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้ คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึงท่านในฐานะผู้ใช้บริการตามสัญญานี้

เงื่อนไขประกอบเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับเรา กรุณาสละเวลาอ่านเงื่อนไขด้วยความรอบคอบ

2. การยอมรับเงื่อนไข

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ ท่านยืนยันว่าท่านสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ TikTok ได้ และท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเรายังอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติชุมชนของเรา ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวสามารถพบได้โดยตรงในแพลตฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่แพลตฟอร์มจัดให้มีเพื่อดาวโหลดในร้านแอพที่ใช้บังคับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และมีรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้โดยการอ้างอิง โดยการใช้บริการ ท่านให้ความยินยอมต่อเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ถ้าหากท่านเข้าถึงหรือใช้บริการจากภายในประเทศที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมแยกต่างหาก โดยสัญญาฉบับนี้ ท่านยังตกลงตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับผู้ใช้ในแต่ละประเทศตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง และในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดของเงื่อนไขเพิ่มเติม - ประเทศ - เฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศของท่านที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการ กับส่วนที่เหลือของเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขเพิ่มเติม - ประเทศ - เฉพาะ ของประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้บังคับและควบคุม ถ้าหากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

ถ้าหากท่านกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการในนามของธุรกิจหรือองค์กรหนึ่งๆ (ก) ให้คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” รวมถึงท่านและธุรกิจหรือองค์กรดังกล่าวด้วย (ข) ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นผู้แทนที่มีอำนาจของธุรกิจหรือองค์กรและมีอำนาจที่จะกระทำการผูกพันองค์กรกับเงื่อนไขเหล่านี้ และท่านตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ในนามขององค์กร และ (ค) ธุรกิจหรือองค์กรของท่านจะรับผิดชอบตามกฎหมายและทางการเงินสำหรับการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการตามสัญญา ตลอดจนสำหรับการเข้าถึงและการใช้บัญชีของท่านโดยบริษัทในเครืออื่น ๆ กับองค์กรของท่าน รวมทั้งพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับสัญญาใด ๆ 

ท่านสามารถยอมรับเงื่อนไขตามสัญญานี้โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการตามสัญญานี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าเราจะถือว่าการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการตามสัญญาว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขตามสัญญานี้นับตั้งแต่จุดดังกล่าวเป็นต้นไป

ท่านควรพิมพ์หรือบันทึกสำเนาเงื่อนไขท้องถิ่นไว้เพื่อเป็นบันทึกหลักฐานของท่าน

3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

เราแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อเราอัพเดตการทำงานของบริการของเรา เมื่อเรารวมแอพหรือ

บริการหลายๆ อย่างที่เราหรือบริษัทในเครือของเราดำเนินการเข้าไว้เป็นบริการหรือแอพรวมเพียงชุดเดียว หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการพาณิชย์ที่จะแจ้งเป็นการทั่วไปถึงผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญอย่างใด ๆ ต่อเงื่อนไขเหล่านี้ เช่น โดยผ่านการแจ้งบนแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ดี ท่านควรที่จะอ่านเงื่อนไขอยู่เสมอเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังจะอัพเดตวันของ “การอัพเดตครั้งล่าสุด” ในส่วนบนสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งจะแสดงวันมีผลใช้บังคับของเงื่อนไขดังกล่าว การที่ท่านยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการหลังจากวันที่มีเงื่อนไขใหม่จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขใหม่ ถ้าหากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขใหม่ ท่านจะต้องหยุดเข้าถึงหรือใช้บริการ

4. บัญชีของท่านกับเรา

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา ท่านจะต้องสร้างบัญชีกับเรา เมื่อท่านสร้างบัญชีนี้ ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิ่งสำคัญก็คือท่านคงไว้และอัพเดตรายละเอียดของท่านและข้อมูลอื่นใดที่ท่านให้แก่เราทันทีเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์

สิ่งที่สำคัญก็คือท่านจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของท่านไว้เป็นความลับและท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ ถ้าหากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีบุคคลภายนอกใด ๆ ทราบรหัสผ่านของท่าน หรือได้เข้าไปในบัญชีของท่าน ท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มแจ้งให้เราทราบทันทีที่ https://www.tiktok.com/legal/report/feedback

ท่านตกลงว่า ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (ต่อเราและต่อบุคคลอื่น) สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านไม่ว่าในเวลาใด รวมทั้ง ถ้าหากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ หรือถ้าหากมีกิจกรรมเกิดขึ้นในบัญชีของท่านซึ่งตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา กิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความเสียหายแก่บริการ หรือละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับใด ๆ 

ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของเราอีกต่อไป และประสงค์ที่จะให้บัญชีของท่านถูกลบออก เราสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ให้แก่ท่านได้ กรุณาส่งแบบฟอร์มถึงเราที่ https://www.tiktok.com/legal/report/feedback และเราจะให้การช่วยเหลือท่านต่อไปและนำท่านไปตามกระบวนการต่าง ๆ เมื่อท่านเลือกที่จะลบบัญชีของท่าน ท่านจะไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีของท่านหรือเรียกคืนเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ใส่ไว้ในบัญชีอีกต่อไปได้

5. การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเรา

การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด ท่านไม่อาจ

 • เข้าถึงหรือใช้บริการ ถ้าหากท่านไม่อาจและไม่มีความสามารถตามกฎหมายที่จะตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้
 • ทำสำเนา ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ กระจาย หรือสร้างงานอนุพันธุ์ใด ๆ ของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเนื้อหาใด ๆที่ประกอบอยู่ในบริการ รวมทั้งไฟล์ ตาราง หรือเอกสารใด ๆ (หรือส่วนใด ๆ ของสิ่งดังกล่าว) หรือหาหรือพยายามหาซอร์สโค้ด อัลกอริทึม วิธีการ หรือเทคนิคที่ประกอบอยู่ในบริการหรืองานอนุพันธุ์ใด ๆ ของบริการ
 • แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ โอน หรือขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งบริการใด ๆ หรืองานอนุพันธุ์ใด ๆ ของบริการ
 • ทำการตลาด เช่าหรือให้เช่าบริการโดยมีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม หรือใช้บริการเพื่อโฆษณาหรือกระทำการชักจูงในทางการพาณิชย์ใด ๆ
 • ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารหรืออำนวยความสะดวกให้แก่การโฆษณาหรือการชักจูงหรือการสแปมในทางการพาณิชย์ใด ๆ
 • เข้าไปแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานตามปกติของบริการ รบกวนเว็บไซต์ของเราหรือโครงข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือหลบเลี่ยงมาตรการใด ๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ
 • นำบริการหรือส่วนใด ๆ ของบริการไปรวมกับโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด ในกรณีดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกบัญชี หรือจำกัดการเข้าถึงบริการตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา
 • ใช้สคริปต์อัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลจากบริการ หรือมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริการ
 • ปลอมเป็นบุคคลหรือองค์กรใด ๆ หรือระบุหรือแสดงตนของท่านหรือบริษัทในเครือของท่านด้วยประการอื่น  ในลักษณะปลอมเป็นบุคคลหรือองค์กรใด ๆ รวมทั้งทำให้เชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอัพโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย หรือมีให้บริการด้วยประการอื่นมีที่มาจากบริการ
 • ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลอื่น หรือส่งเสริมสิ่งสื่อทางเพศอย่างชัดแจ้ง ความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ การเบี่ยงเบนทางเพศ หรืออายุ
 • ใช้หรือพยายามใช้บัญชี บริการ หรือระบบของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TikTok หรือสร้างรูปพรรณปลอมในบริการ
 • ใช้บริการในลักษณะที่อาจสร้างการขัดกันของผลประโยชน์หรือบ่อนทำลายวัตถุประสงค์ของบริการ เช่น การขายรีวิวกับผู้ใช้อื่น ๆ หรือทำหรือชักจูงให้มีการทำรีวิวปลอม
 • ใช้บริการเพื่ออัพโหลด ส่ง แจกจ่าย เก็บรักษา หรือจัดให้มีโดยประการอื่นไม่ว่าในทางใด ซึ่งไฟล์ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดตรรกะ หรือสิ่งอื่นที่เป็นอันตราย หรือเป็นภัยในทางเทคโนโลยี การโฆษณาที่ไม่ได้มีการชัดจูงหรือไม่ได้รับอนุญาต การชักจูง วัสดุส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจพีระมิด” หรือการชักจูงในรูปแบบต้องห้ามอื่นใด ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของบุคคลภายนอก รวมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขและลักษณะของเอกสารประจำตัวประชาชน (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง) หรือหมายเลขบัตรเครดิต สิ่งใด ๆ ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด สิ่งใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทบุคคลใด สิ่งลามก น่ารังเกียจ อนาจาร สิ่งที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือความโกรธแค้น สิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด ส่งเสริม หรือให้คำสั่งสำหรับการกระทำความผิดอาญา กิจกรรมที่อันตราย หรือเป็นอันตรายต่อตนเอง สิ่งใด ๆ ที่มีเจตนาออกแบบมาเพื่อยุแหย่หรือสร้างความโกรธเคืองในระหว่างประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือการกลั่นแกล้ง หรือตั้งใจที่จะคุกคาม ทำอันตราย สร้างความเจ็บปวด สร้างความหวาดกลัว สร้างความขุ่นเคือง สร้างความอับอายหรือสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชน สิ่งใด ๆ ที่มีการข่มขู่ไม่ว่าชนิดใด รวมทั้งการข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง สิ่งใด ๆ ที่มีลักษณะเหยียดเชื้อชาติหรือเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ
  • คำตอบ การตอบสนอง ข้อคิดเห็น ความเห็น การวิเคราะห์ หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนอื่น ๆ ที่จะให้ หรือ
  • ตามการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวของ TikTok สิ่งที่น่ารังเกียจหรือสิ่งที่จำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นใดจากการใช้บริการ หรือที่อาจทำให้ TikTok บริการ หรือผู้ใช้ต้องได้รับอันตรายหรือมีความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใด

นอกเหนือจากกรณีข้างต้น การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติชุมชนของเราตลอดเวลา

เราขอสงวนสิทธิ์ ไม่ว่าในเวลาใดและไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ที่จะยกเลิกหรือหยุดการเข้าถึงเนื้อหาตามดุลพินิจของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผล บางเหตุผลที่เราอาจยกเลิกหรือหยุดการเข้าถึงเนื้อหาอาจรวมถึงการพบว่าเนื้อหามีลักษณะน่ารังเกียจ ฝ่าฝืนเงื่อนไขตามสัญญานี้ หรือแนวปฏิบัติชุมชนของเรา หรือเป็นอันตรายโดยประการอื่นต่อบริการหรือผู้ใช้ของเรา ระบบอัตโนมัติของเราจะวิเคราะห์เนื้อหาของท่านเพื่อให้ลักษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนบุคคล เช่นผลการค้นหาที่มีการปรับแต่ง การโฆษณาที่มีการปรับแต่ง และการตรวจจับสแปมและมัลแวร์ การวิเคราะห์นี้จะมีขึ้นเมื่อเนื้อหาถูกส่ง ได้รับ และเมื่อเนื้อหาถูกจัดเก็บ

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและขอให้ท่านปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน โดยเป็นเงื่อนไขของการที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการบอกกล่าว ไม่ว่าในเวลาใด และตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา ที่จะปิดกั้นการเข้าถึงและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใด ๆ ที่ละเมิดหรือมีการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

7. เนื้อหา

ก. เนื้อหาของ TikTok

ในระหว่างท่านกับ TikTok เนื้อหา ซอฟท์แวร์ รูปภาพ ข้อความ กราฟฟิก ภาพประกอบ โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ ภาพถ่าย เสียง วีดีโอ ดนตรีทั้งหมดที่มีอยู่ใน “รูปลักษณ์และความรู้สึก” ของบริการ ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งข้างต้น (“เนื้อหาของ TikTok”) เป็นสิ่งที่ TikTok เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเป็นที่เข้าใจกันว่า ท่านและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของท่านจะเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ (ตามที่จะนิยามด้านล่าง) ที่ท่านอัพโหลดหรือส่งผ่านทางบริการ การใช้เนื้อหาของ TikTok หรือสิ่งที่อยู่ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด เนื้อหาดังกล่าวไม่อาจถูกดาวน์โหลด ทำสำเนา ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือแสวงประโยชน์ด้วยวิธีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเราก่อน หรือในกรณีที่เกี่ยวข้อง ความยินยอมเป็นหนังสือของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราก่อน เราและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ให้อย่างชัดแจ้งในและตามความยินยอมของบุคคลดังกล่าว

ท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจสร้างรายได้ เพิ่มค่าความนิยม หรือเพิ่มมูลค่าของเราด้วยประการอื่นจากการที่ท่านใช้บริการ ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง โดยผ่านทางการขายโฆษณา การเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน การส่งเสริมการขายข้อมูลการใช้ และของขวัญ (ตามที่นิยามด้านล่าง) และเว้นแต่เราจะอนุญาตเป็นการเฉพาะในเงื่อนไขเหล่านี้ หรือในสัญญาอื่นที่ท่านทำกับเรา ท่านจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งในรายได้ ค่าความนิยม หรือมูลค่าใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ท่านยังรับทราบต่อไปว่า เว้นแต่เราจะอนุญาตเป็นการเฉพาะในเงื่อนไขเหล่านี้หรือในสัญญาอื่นที่ท่านทำกับเรา ท่าน (1) ไม่มีสิทธิที่จะได้รับรายได้ใด ๆ หรือค่าตอบแทนอื่นจากเนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่นิยามด้านล่าง) หรือการที่ท่านใช้งานดนตรี การบันทึกเสียง หรือคลิปภาพและเสียงใด ๆ ที่มีให้บริการแก่ท่านในหรือโดยผ่านทางบริการ และ (2) ท่านถูกห้ามจากการใช้สิทธิใด ๆ ที่จะหาเงินหรือรับค่าตอบแทนจากเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ภายในบริการ หรือในบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ (เช่น ท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มสื่อทางสังคม เช่น YouTube เพื่อหาเงิน)

ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญานี้ โดยสัญญาฉบับนี้ ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียว จำกัด โอนไม่ได้ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงไม่ได้ เพิกถอนได้ และแบบทั่วโลก เพื่อการเข้าถึงและใช้บริการตามสัญญา รวมทั้งการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไว้ในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตและเพื่อเข้าถึงเนื้อหาของ TikTok เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ของท่านโดยผ่านทางการที่ท่านใช้บริการ และเฉพาะเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ TikTok ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ให้อย่างชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ในบริการและในเนื้อหาของ TikTok ท่านรับทราบและตกลงว่า TikTok อาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือโดยไม่มีเหตุผล

ไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงและงานดนตรีที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าวที่จัดให้มีจากหรือโดยผ่านทางบริการ

ท่านรับทราบและตกลงว่า เมื่อท่านดูเนื้อหาที่จัดให้โดยผู้อื่นในบริการ ท่านกระทำการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง เนื้อหาที่มีอยู่ในบริการของเราจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำที่ท่านควรยึดถือ ท่านจะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกระทำการหรือหยุดกระทำการใด ๆ โดยยึดถือตามเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการของเรา

เราไม่ให้คำรับรอง คำรับประกัน หรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าเนื้อหาใด ๆ ของ TikTok (รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้) จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่บริการของเรามีลิงค์ไปยังสถานที่และข้อมูลอื่นที่จัดให้โดยบุคคลภายนอก ลิงค์เหล่านี้ได้จัดให้เพื่อเป็นข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น เราไม่มีการควบคุมเหนือเนื้อหาสถานที่หรือข้อมูลเหล่านี้ ลิงค์ดังกล่าวไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุมัติของเราต่อเว็บไซต์หรือข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าวที่ท่านอาจได้รับจากบุคคลดังกล่าว ท่านรับทราบว่าเราไม่มีพันธะผูกพันที่จะคัดกรองก่อน เฝ้าติดตาม ตรวจสอบ หรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านและผู้ใช้รายอื่นได้โพสต์อยู่ในบริการ (รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้)

ข. เนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้

ผู้ใช้บริการตามสัญญานี้อาจได้รับอนุญาตให้อัพโหลด โพสต์ หรือส่ง (เช่นผ่านการสตรีม) หรือทำให้มีเนื้อหาโดยประการอื่นโดยผ่านทางบริการ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ ภาพถ่าย วีดิโอของผู้ใช้ การบันทึกเสียง และงานดนตรีที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว รวมทั้งวีดิโอที่ประกอบด้วยการบันทึกเสียงที่จัดเก็บไว้ในท้องถิ่นจากไลบรารีเพลงและเสียงบรรยากาศที่เป็นงานส่วนตัวของท่าน (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ผู้ใช้บริการตามสัญญานี้อาจแยกส่วนใด ๆ หรือทั้งหมดของเนื้อหาของผู้ใช้ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้อื่นเพื่อสร้างเนื้อหาของผู้ใช้เพิ่มเติม รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้ที่ร่วมมือกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่รวมและกระจายเนื้อหาของผู้ใช้ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย ผู้ใช้บริการตามสัญญานี้อาจวางซ้อนดนตรี กราฟฟิก สติ๊กเกอร์ รายการเสมือน (ตามที่จะนิยามและอธิบายต่อไปใน “นโยบายรายการเสมือน”) และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จัดให้โดย TikTok (“องค์ประกอบของ TikTok”) เข้าไว้ในเนื้อหาของผู้ใช้นี้และส่งเนื้อหาของผู้ใช้นี้ผ่านทางบริการ ข้อมูลและสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้ที่รวมองค์ประกอบของ TikTok ไม่ได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องหรืออนุมัติโดยเรา ความเห็นของผู้ใช้อื่น ๆ ในบริการ (รวมทั้งโดยผ่านทางของขวัญเสมือน) ไม่ได้แสดงถึงความเห็นหรือค่านิยมของเรา

เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ลักษณะการใช้งานที่อนุญาตให้ท่านอัพโหลดหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านทางบริการ (รวมทั้งผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อทางสังคมของบุคคลภายนอกบางสื่อ เช่น Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) หรือติดต่อกับผู้ใช้อื่น ๆ ของบริการ ท่านจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่ใน “การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเรา” ข้างต้น ท่านอาจเลือกที่จะอัพโหลดหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน รวมทั้ง เนื้อหาของผู้ใช้ที่มีองค์ประกอบของTikTok ไปยังสถานที่หรือแพลตฟอร์มที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ ถ้าหากท่านตัดสินใจกระทำการดังกล่าว ท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าวตลอดจนมาตรฐานที่กำหนดอยู่ใน “การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเรา” ข้างต้น

ท่านรับรองว่า การมีส่วนร่วมดังกล่าวใด ๆ เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้นและท่านจะมีความรับผิดต่อเราและจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราสำหรับการกระทำผิดใด ๆ ต่อการรับรองดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า ท่านจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราได้รับอันเป็นผลมาจากการที่ท่านกระทำผิดการรับรอง

เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ จะพิจารณาว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ท่านจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ในหรือผ่านทางบริการหรือส่งให้แก่เราซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านพิจารณาว่าเป็นความลับหรือมีกรรมสิทธิ์ เมื่อท่านยื่นเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านทางบริการ ท่านตกลงและรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว หรือท่านได้รับการอนุญาตหรือการอนุมัติที่จำเป็นทั้งปวงจาก หรือได้รับมอบอำนาจโดย เจ้าของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่จะยื่นให้แก่บริการ เพื่อจะส่งผ่านบริการไปยังแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกอื่น และ/หรือรับเอาเนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ 

ถ้าหากท่านเพียงแต่เป็นเจ้าของสิทธิในและต่อการบันทึกเสียง แต่ไม่มีสิทธิในงานดนตรีที่มีอยู่ในการบันทึกเสียงดังกล่าว ท่านจะต้องไม่โพสต์การบันทึกเสียงดังกล่าวเข้าสู่บริการ เว้นแต่ท่านจะได้รับการอนุญาตหรือการอนุมัติที่จำเป็นทั้งปวงแล้ว หรือได้รับมอบอำนาจ จากเจ้าของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่จะยื่นให้แก่บริการแล้ว

ท่านหรือเจ้าของเนื้อหาของท่านจะยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งให้แก่เรา แต่ในการยื่นเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านทางบริการ โดยสัญญาฉบับนี้ ท่านขอยกให้แก่เราซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าธรรมเนียม โอนได้อย่างเต็มที่ และทั่วโลกตลอดไป เพื่อใช้ ดัดแปลง ปรับ ทำซ้ำ สร้างงานอนุพันธุ์ พิมพ์โฆษณา และ/หรือส่ง และ/หรือแจกจ่าย และให้อำนาจผู้ใช้อื่นในบริการตามสัญญานี้และบุคคลภายนอกอื่นเพื่อชม เข้าถึง ใช้ ดาวน์โหลด ดัดแปลง ปรับ ทำซ้ำ สร้างงานอนุพันธุ์ พิมพ์โฆษณา และ/หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าในแพลตฟอร์มใด ๆ ที่ทราบในปัจจุบันหรือที่จะสรรสร้างขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ท่านยังยกให้แก่เราซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ปราศจากค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ชื่อผู้ใช้ ภาพ เสียง และรูปลักษณะของท่านเพื่อจำแนกรูปพรรณท่านในฐานะที่เป็นแหล่งของเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านใด ๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สิทธิที่ยกให้ในย่อหน้าข้างต้นของข้อนี้ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิที่จะทำซ้ำซึ่งการบันทึกเสียง (และทำการซ้ำในทางกลไกในงานดนตรีที่มีอยู่ในการบันทึกเสียงดังกล่าว) และที่จะแสดงและสื่อสารกับสาธารณชนซึ่งการบันทึกเสียง (และงานดนตรีที่อยู่ในการบันทึกเสียงดังกล่าว) โดยทั้งหมดจะไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งหมายความว่าท่านยกให้แก่เราซึ่งสิทธิที่จะใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของท่านโดยไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง เจ้าของลิขสิทธิ์ในการบันทึกเสียง (เช่น เจ้าของค่ายบันทึกเสียง) เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดนตรี (เช่น ผู้โฆษณาเผยแพร่ดนตรี) ผู้จัดการสิทธิในการแสดง (เช่น ASCAP, BMI, SESAC เป็นต้น) (เรียกว่า “โปร”) โปรผู้บันทึกเสียง (เช่น ซาวน์ เอ็กซเชนจ์) สหภาพ หรือกลุ่มฝีมือใด ๆ และวิศวกร ผู้ผลิต หรือผู้เข้าร่วมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้ใช้

ข้อบังคับเฉพาะสำหรับงานดนตรีสำหรับศิลปินที่ทำการบันทึกเสียง ถ้าหากท่านเป็นผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนงานดนตรีและอยู่ในเครือกับโปร ท่านจะต้องแจ้งโปรของท่านเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่มีค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ให้แก่เราผ่านทางเงื่อนไขเหล่านี้ในเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในงานรายงานของโปรที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากท่านได้โอนสิทธิให้แก่ผู้โฆษณาเผยแพร่ดนตรี ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โฆษณาเผยแพร่ดนตรีดังกล่าวเพื่อที่จะให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่มีค่าธรรมเนียมที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ในเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน หรือดำเนินการให้ผู้โฆษณาเผยแพร่ดนตรีดังกล่าวเข้าทำเงื่อนไขเหล่านี้กับเรา การที่ท่านเป็นผู้ประพันธ์งานดนตรี (เช่น เขียนเพลง) ไม่ได้หมายความว่าท่านมีสิทธิที่จะยกให้แก่เราซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าหากท่านเป็นศิลปินที่บันทึกเสียงภายใต้สัญญากับเจ้าของค่ายบันทึกเสียง ท่านก็จะรับผิดชอบแต่เพียงให้แน่ใจว่าการที่ท่านใช้บริการจะเป็นการปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางสัญญาใด ๆ ที่ท่านอาจมีกับเจ้าของค่ายบันทึกเสียงของท่าน รวมทั้งถ้าหากท่านสร้างงานบันทึกเสียงใหม่ใด ๆ ผ่านทางบริการที่เจ้าของค่ายบันทึกเสียงของท่านอาจเรียกร้องสิทธิได้

สิทธิในลักษณะผ่านไปยังผู้ชม (Through-To-The Audience Rights) สิทธิทั้งหมดที่ท่านให้ในเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านในเงื่อนไขเหล่านี้เป็นการให้ในลักษณะผ่านไปยังผู้ชม (Through-To-The Audience Rights) ซึ่งหมายความว่า เจ้าของหรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกจะไม่มีความรับผิดแยกต่างหากใด ๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลภายนอกอื่นใดสำหรับข้อมูลของผู้ใช้ที่โพสต์หรือใช้ในบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยผ่านทางบริการตามสัญญานี้

การสละสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้ โดยการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ไปยังหรือผ่านทางบริการ ท่านสละสิทธิ์ในสิทธิใด ๆ สำหรับการตรวจสอบหรืออนุมัติก่อนของวัสดุการตลาดหรือส่งเสริมการขายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ท่านยังสละสิทธิ์ในสิทธิใด ๆ ทั้งปวงในความเป็นส่วนตัว การโฆษณาต่อสาธารณชน หรือสิทธิอื่นใดในลักษณะเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน หรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน ตราบเท่าที่สิทธิในทางศีลธรรมใด ๆ ไม่อาจมอบโอนหรือโอนสิทธิได้ โดยสัญญาฉบับนี้ ท่านขอสละสิทธิ์และตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิทธิในทางศีลธรรมใด ๆ ทั้งปวง หรือสนับสนุน คงไว้ หรืออนุญาตให้กระทำการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิในทางศีลธรรมใด ๆ ที่ท่านอาจมีอยู่ในหรือเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านที่ท่านโพสต์ หรือโดยผ่านทางบริการตามสัญญานี้

เรายังมีสิทธิที่จะเปิดเผยรูปพรรณของท่านต่อบุคคลภายนอกใด ๆ ที่อ้างว่าเนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ท่านโพสต์หรืออัพโหลดไปยังบริการของเรา เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว

เราหรือบุคคลภายนอกที่มีอำนาจ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัด ทอน แก้ไข หรือปฏิเสธที่จะตีพิมพ์เนื้อหาของท่านตามดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิที่จะนำออก ไม่อนุญาต ปิดกั้น หรือลบทิ้งการโพสต์ใด ๆ ที่ท่านทำไว้ในบริการของเรา ถ้าหากตามความเห็นของเรา โพสต์ของท่านไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดอยู่ใน “การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเรา” ข้างต้น นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราที่จะนำออก ไม่อนุญาต ปิดกั้น หรือลบทิ้งเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ (1) ที่เราพิจารณาว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ (2) เพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก โดยมีหรือไม่มีการบอกกล่าว และโดยไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอเสนอแนะว่าท่านบันทึกสำเนาเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านโพสต์ในบริการในอุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านต้องการที่จะให้แน่ใจว่าท่านมีการเข้าถึงอย่างถาวรในสำเนาของเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้

ท่านจะเป็นผู้ควบคุมว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านจะถูกจัดให้บริการแก่สาธารณะในบริการตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดของบริการนี้ หรือมีให้บริการเฉพาะบุคคลที่ท่านอนุมัติเท่านั้น ในการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน ท่านควรเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีอยู่ภายในแพลตฟอร์ม

เราจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ที่ยื่นโดยผู้ใช้และเผยแพร่โดยเราหรือบุคคลภายนอกที่มีอำนาจ

ถ้าหากท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลและสิ่งที่อัพโหลดโดยผู้ใช้รายอื่น กรุณาส่งแบบฟอร์มถึงเราที่ https://www.tiktok.com/legal/report/feedback

TikTok ดำเนินมาตรการตามสมควรที่จะนำออกจากบริการของเราอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งใด ๆ ที่เป็นการละเมิดที่เราทราบ TikTok มีนโยบาย ตามสภาพที่เหมาะสมและตามดุลพินิจของตนเอง ที่จะปิดการทำงานหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการผู้ซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ในขณะที่พนักงานของเรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและประเมินความคิดและลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองในการให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับผลประโยชน์ ข้อมูลป้อนกลับ ความเห็น และคำแนะนำที่เราได้รับจากชุมชนผู้ใช้ ถ้าหากท่านเลือกที่จะช่วยเหลือโดยการส่งให้แก่เราหรือพนักงานของเรา ซึ่งความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการใช้งาน การดัดแปลง การเพิ่มประสิทธิภาพ เนื้อหา การปรับปรุง เทคโนโลยี การเสนอเนื้อหา (เช่น เสียง ภาพ เกมส์ หรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ) การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์/ลักษณะการใช้งาน หรือเอกสาร อาร์ตเวิร์ค รหัสคอมพิวเตอร์ ไดอะแกรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลป้อนกลับ”) ดังนั้น โดยไม่คำนึงว่าการติดต่อสื่อสารของท่านที่มีมาด้วยจะระบุไว้ว่าอย่างไร เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้บังคับเพื่อที่จะสามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ โดยการส่งข้อมูลป้อนกลับให้แก่เรา ท่านตกลงว่า

1. TikTok ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องตรวจ พิจารณา หรือดำเนินการตามข้อมูลป้อนกลับของท่าน หรือจะต้องคืนให้แก่ท่านซึ่งส่วนใด ๆ หรือทั้งหมดของข้อมูลป้อนกลับใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใ

2. ข้อมูลป้อนกลับจัดให้ไว้โดยไม่ถือเป็นความลับ และเราไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ ที่จะต้องเก็บข้อมูลป้อนกลับที่ท่านส่งให้ไว้เป็นความลับ หรือที่จะต้องหยุดใช้หรือเปิดเผยข้อมูลป้อนกลับไม่ว่าในทางใด และ

3. ท่านยกให้แก่เราโดยไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งการอนุญาตที่ไม่จำกัดและตลอดไปที่จะทำซ้ำ แจกจ่าย สร้างงานอนุพันธุ์ ดัดแปลง แสดงต่อสาธารณะ (รวมทั้งในลักษณะผ่านไปยังผู้ชม (Through-To-The Audience Basis) ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน จัดทำให้มีขึ้น เปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้และแสวงประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งข้อมูลป้อนกลับและงานอนุพันธุ์ของข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และโดยไม่มีข้อจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย และโดยไม่ต้องระบุแหล่งที่มาไม่ว่าในลักษณะใด รวมทั้งโดยการทำ ใช้ ขาย เสนอขาย นำเข้า และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงพาณิชย์ ที่มีหรือประกอบอยู่ในข้อมูลป้อนกลับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าตามสภาพที่ให้หรือตามที่แก้ไขดัดแปลง

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะต่อสู้คดี ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง TikTok บริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของ TikTok ตลอดจน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน และที่ปรึกษาของ TikTok และบริษัทข้างต้น จากการเรียกร้องสิทธิ ความรับผิด ค่าใช้จ่าย และการใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ ที่เกิดจากการที่ท่านหรือผู้ใช้ใด ๆ ในบัญชีของท่าน ได้กระทำผิดเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่เกิดจากการที่ท่านกระทำผิดพันธะผูกพัน คำรับรอง และการรับประกันภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

9. ข้อยกเว้นการรับประกัน

ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถตกลงในทางสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือสละสิทธิ์และที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายเสมอในฐานะผู้บริโภค บริการตามสัญญาเป็นการให้ในลักษณะ “ตามที่เป็น” และเราไม่ให้การรับประกันหรือคำรับรองแก่ท่านเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่รับรองหรือรับประกันแก่ท่านว่า

 • การที่ท่านใช้บริการจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน
 • การที่ท่านใช้บริการจะไม่หยุดชะงัก ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้รับอันเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ
 • ผลในการปฏิบัติการหรือการทำงานของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดให้แก่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

ไม่มีเงื่อนไข การรับประกันใด ๆ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ (รวมถึงเงื่อนไขโดยปริยายเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือการเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะ) ที่จะใช้บังคับกับบริการ เว้นแต่ตราบเท่าที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลง ระงับใช้ ถอน หรือจำกัดการมีให้บริการของแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับเหตุผลทางธุรกิจและทางด้านปฏิบัติการไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว

10. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับความเสียหายที่ไม่อาจยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงความรับผิดสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับสัญญาช่วงของเรา และสำหรับการฉ้อโกงหรือการให้คำรับรองอันเป็นเท็จโดยฉ้อฉล

ภายใต้บังคับของข้อความในวรรคแรก เราจะไม่รับผิดต่อท่านสำหรับ

(1) การสูญเสียผลกำไรใด ๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) (2) การสูญเสียค่าความนิยมใด ๆ (3) การสูญเสียโอกาสใด ๆ (4) การสูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้รับ หรือ (5) ความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใด ๆ ที่ท่านอาจได้รับ ความเสียหายอื่นใดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้แก่ TikTok ภายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเป็นผลมาจาก

 • การยึดถืออย่างใด ๆ ที่ท่านมีต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมใด ๆ ระหว่างท่านกับผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนทางการเงินใด ๆที่การโฆษณาของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในบริการ
 • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจกระทำต่อบริการหรือสำหรับการหยุดอย่างถาวรหรือชั่วคราวในการให้บริการ (หรือลักษณะการใช้งานใด ๆ ภายในบริการ)
 • การลบทิ้ง การเปลี่ยนแปลง หรือการไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาใด ๆ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่คงไว้หรือส่งโดยหรือผ่านการใช้บริการของท่าน
 • การที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่เรา
 • การที่ท่านไม่สามารถเก็บรักษารหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของท่านไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

โปรดทราบว่าเราเพียงแต่ให้แพลตฟอร์มของเราเพื่อการใช้ส่วนตัวและภายในประเทศเท่านั้น ท่านตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือในเชิงการพาณิชย์อย่างใด ๆ และเราจะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การที่ธุรกิจหยุดชะงัก หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ถ้าหากเนื้อหาทางดิจิตอลที่มีความบกพร่องที่เราจัดให้ ก่อความเสียหายแก่อุปกรณ์หรือเนื้อหาทางดิจิตอลของท่าน และความเสียหายนี้เกิดจากการที่เรามาสามารถใช้ความระมัดระวังและความเชี่ยวชาญตามสมควร เราจะดำเนินการซ่อมแซมหรือจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน อย่างไรก็ดี เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่ท่านอาจหลีกเลี่ยงได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเพื่อใช้การอัพเดตที่เสนอให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งหรือจัดให้มีข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำตามที่เราแนะนำ

ข้อจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อท่านเหล่านี้จะใช้บังคับโดยไม่คำนึงว่าเราจะเคยได้รับการแนะนำหรือควรที่จะรู้ถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียที่เกิดขึ้นใด ๆ ดังกล่าวหรือไม่

ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่อาจใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการของเรา รวมทั้งการส่งข้อความตัวอักษรและค่าบริการข้อมูล ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอะไรบ้าง ท่านควรสอบถามจากผู้ให้บริการของท่านก่อนใช้บริการตามสัญญานี้

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อพิพาทใด ๆ ที่ท่านมีกับบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านใช้บริการ รวมทั้ง ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ขนส่ง เจ้าของลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือผู้ใช้รายอื่น จะเป็นเรื่องโดยตรงระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าว และท่านขอปลดเปลื้องเราและบริษัทในเครือของเราอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ จากการเรียกร้องสิทธิ การทวงถาม และค่าเสียหาย (ไม่ว่าค่าเสียหายที่แท้จริงหรือที่เป็นผลตามมา) ใด ๆ ทั้งปวง ไม่ว่าประเภทและลักษณะใด ทั้งที่ทราบและยังไม่ทราบ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในทางใดกับข้อพิพาทดังกล่าว

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

ก. กฎหมายที่ใช้บังคับและประเทศ ภายใต้บังคับของเงื่อนไขเพิ่มเติม - ประเทศเฉพาะ เงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาและรูปแบบของเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศสิงคโปร์ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องเสนอต่อและตัดสินอย่างเสร็จเด็ดขาดโดยการอนุญาโตตุลาการที่จัดการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (“เอสไอเอซี”) ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (“ข้อบังคับของเอสไอเอซี”) ตามที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาดังกล่าว โดยให้ถือว่าข้อบังคับดังกล่าวรวมอยู่ในเงื่อนไขข้อนี้โดยการอ้างอิง สถานที่อนุญาโตตุลาการคือประเทศสิงคโปร์ คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสาม (3) คน ภาษาที่ใช้ในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ

ข. โอเพ่นซอร์ส แพลตฟอร์มจะประกอบด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สบางอย่าง โดยซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สแต่ละรายการจะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับของตนเองซึ่งสามารถดูได้ที่ Open Source Policy

ค. สัญญาเบ็ดเสร็จ เงื่อนไขเหล่านี้ (รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง) ประกอบเป็นสัญญาตามกฎหมายทั้งฉบับระหว่างท่านกับ TikTok และใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการตามสัญญานี้และมีผลใช้บังคับทดแทนสัญญาก่อนหน้านี้ใด ๆ ระหว่างท่านกับ TikTok ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการตามสัญญา

ง. การเชื่อมต่อ ท่านอาจเชื่อมต่อเข้ากับหน้าโฮมเพจของเรา โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านกระทำการดังกล่าวในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเราหรือไม่หาประโยชน์จากการเชื่อมต่อดังกล่าว ท่านจะต้องไม่สร้างการเชื่อมต่อในลักษณะที่จะแสดงถึงการร่วมกัน การอนุมัติ หรือการหนุนหลังในส่วนของเราซึ่งสิ่งดังกล่าวไม่มีแต่อย่างใด ท่านจะต้องไม่สร้างการเชื่อมต่อมายังบริการของเราในเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ เว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมต่อจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเนื้อหาในทุกๆ ด้านตามที่ระบุอยู่ใน “การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเรา” ข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการอนุญาตการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องบอกกล่าว

จ. ข้อจำกัดอายุ บริการนี้มีให้เฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป (โดยมีข้อจำกัดเพิ่มเติมที่อาจกำหนดอยู่ในเงื่อนไขเพิ่มเติม - ประเทศ-เฉพาะ) โดยการใช้บริการนี้ ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุครบตามที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าหากเราพบว่าผู้ใดที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นกำลังใช้บริการ เราจะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้รายนั้น

ฉ. การไม่สละสิทธิ์ การที่เราไม่ยืนยันให้บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่พิจารณาว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือสิทธิใด ๆ 

ช. การรักษาความปลอดภัย เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะมีความปลอดภัยหรือปราศจากบั๊กหรือไวรัส ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีข้อมูล แพลตฟอร์มและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของท่านเองเพื่อที่จะเข้าถึงบริการ ท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านเอง

ซ. การแยกจากกันได้ของข้อสัญญา ถ้าหากศาลที่มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ได้วินิจฉัยว่าข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์  ให้ข้อกำหนดดังกล่าวถูกตัดทิ้งไปจากเงื่อนไขนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของเงื่อนไขนี้ และส่วนที่เหลือของเงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ต่อไป

ฌ. หากท่านมีคำถามใด ๆ โปรดกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.tiktok.com/legal/report/feedback 

เงื่อนไขเพิ่มเติม - ร้านแอพ

ตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้จะใช้บังคับเมื่อมีการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยผ่านทางอุปกรณ์พิเศษ

การแจ้งเกี่ยวกับ Apple

 • เงื่อนไขเหล่านี้ระหว่าง TikTok กับท่าน Apple ไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามเงื่อนไขเหล่านี้
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้แก่ท่านภายใต้เงื่อนไขนี้จะจำกัดอยู่ที่สิทธิส่วนบุคคล แบบจำกัด ไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียว และโอนไม่ได้ ที่จะติดตั้งแพลตฟอร์มในอุปกรณ์ Apple ที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมเพื่อการใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ โดยอยู่ภายใต้บังคับของกฎการใช้งานที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขการบริการของร้านแอพของ Apple
 • Apple ไม่รับผิดชอบสำหรับแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และไม่มีพันธะผูกพันอย่างใด ๆ ที่จะให้บริการบำรุงรักษาหรือสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
 • ในกรณีที่แพลตฟอร์มไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามการรับประกันที่ใช้บังคับ ท่านอาจแจ้ง Apple และ Apple จะคืนเงินค่าซื้อสำหรับแพลตฟอร์ม ถ้ามี ให้แก่ท่าน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต Apple จะไม่มีพันธะผูกพันในการรับประกันอื่นใดไม่ว่าในลักษณะใดในส่วนที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
 • Apple จะไม่รับผิดชอบสำหรับการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิใด ๆ ของท่านหรือของบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม หรือการที่ท่านครอบครองหรือใช้แพลตฟอร์ม รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การเรียกร้องสิทธิในความรับผิดด้านผลิตภัณฑ์ (ข) การเรียกร้องสิทธิใด ๆ ที่แพลตฟอร์มไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับใด ๆ และ (ค) การเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน
 • ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างว่าแพลตฟอร์มหรือการที่ท่านครอบครองหรือใช้แพลตฟอร์มเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลดังกล่าว Apple จะไม่รับผิดชอบในการสืบสวน ต่อสู้คดี ยุติหรือปลดเปลื้องการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
 • Apple และบริษัทสาขาเป็นผู้รับประโยชน์บุคคลภายนอกของเงื่อนไขเหล่านี้ และเมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขเหล่านี้ Apple จะมีสิทธิ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ) ที่จะบังคับเงื่อนไขเหล่านี้กับท่านในฐานะผู้รับประโยชน์บุคคลภายนอกของเงื่อนไขเหล่านี้
 • TikTok อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้มีการใช้แพลตฟอร์มโดยผู้ใช้หลายคนผ่านการแบ่งปันของครอบครัว (Family Sharing) หรือลักษณะการทำงานที่คล้ายกันใด ๆ ที่จัดให้โดย Apple

ร้านโทรศัพท์วินโดว์ (Window Phone Store) โดยการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจากร้านโทรศัพท์วินโดว์ (หรือผู้สืบสิทธิ) ที่ดำเนินการโดยไมโครซอฟท์ อิงค์ หรือบริษัทในเครือ ท่านรับทราบและตกลงเป็นการเฉพาะว่า

 • ท่านอาจติดตั้งและใช้แพลตฟอร์มจำนวนหนึ่งชุดในอุปกรณ์ที่ใช้โทรศัพท์วินโดว์จำนวนห้า (5) เครื่องที่เชื่อมต่อกับบัญชีของไมโครซอฟท์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงร้านโทรศัพท์วินโดว์ได้ หากมีจำนวนมากกว่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
 • ท่านรับทราบว่า ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตโทรศัพท์ของท่าน และผู้ประกอบการเครือข่ายไม่มีพันธะผูกพันไม่ว่าในลักษณะใดที่จะให้บริการบำรุงรักษาหรือสนับสนุนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

Amazon Appstore โดยการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจาก Amazon Appstore (หรือผู้สืบสิทธิ) ที่ดำเนินการโดย Amazon Digital Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ (“Amazon”) ท่านรับทราบและตกลงเป็นการเฉพาะว่า

 • ตราบเท่าที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง (ก) เงื่อนไขการใช้งานของ Amazon Appstore หรือเงื่อนไขอื่นที่ Amazon กำหนดเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้สุดท้ายสำหรับ Amazon Appstore (“เงื่อนไข Amazon Appstore EULA”) กับ (ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ ให้เงื่อนไข Amazon Appstore EULA ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ท่านใช้แพลตฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore และ
 • Amazon ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามของ TikTok หรือท่าน (หรือผู้ใช้อื่นใด) ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือภายใต้เงื่อนไข Amazon Appstore EULA

Google Play โดยการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจาก Google Play (หรือผู้สืบสิทธิ) ที่ดำเนินการโดย Google, Inc. หรือบริษัทในเครือ (“Google”) ท่านรับทราบและตกลงเป็นการเฉพาะว่า

 • ตราบเท่าที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง (ก) เงื่อนไขการใช้งานของ Google Play และ Google Play Business และ Program Policies หรือเงื่อนไขอื่นที่ Google กำหนดเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้สุดท้ายสำหรับ Google Play (เรียกรวมกันว่า “เงื่อนไข Google Play”) กับ (ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ ให้เงื่อนไข Google Play ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ท่านใช้แพลตฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดจาก Google Play และ
 • โดยสัญญาฉบับนี้ ท่านรับทราบว่า Google Play ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามของ TikTok หรือท่าน (หรือผู้ใช้อื่นใด) ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือภายใต้เงื่อนไข Google Play