Hiệu ứng

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là thúc đẩy xây dựng môi trường ứng dụng tích cực, nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và thoải mái. Hãy tìm hiểu thêm về những cài đặt cho phép bạn kiểm soát trải nghiệm TikTok của mình.

  • Việc chọn cài đặt tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư sẽ cho phép bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối người theo dõi và hạn chế nội dung bạn đã tải lên chỉ dành cho những người theo dõi.PTìm hiểu cách thực hiện
  • Ngay cả với tài khoản riêng tư, hãy lưu ý rằng thông tin hồ sơ của bạn – bao gồm ảnh đại diện, tên người dùng và tiểu sử – sẽ hiển thị cho tất cả người dùng. Vui lòng không bao gồm các thông tin cá nhân trong hồ sơ của bạn; bạn có thể chắc chắn hồ sơ của mình đã sẵn sàng trực tuyến bằng cách chỉnh sửa trang hồ sơ của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Việc bật Chế độ Hạn chế là tùy chọn ở cấp độ cài đặt tài khoản nhằm giới hạn sự xuất hiện của những nội dung có thể không phù hợp với tất cả các đối tượng.Tìm hiểu cách thực hiện
  • Đôi khi, việc giới hạn lượng thời gian sử dụng trực tuyến sẽ rất hữu ích. Khi cài đặt Quản lý Thời gian Màn hình được bật, chúng tôi sẽ giúp bạn giới hạn việc sử dụng ứng dụng trong 2 giờ. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Bạn nên chọn mật khẩu có khả năng bảo mật cao cho bất kỳ tài khoản trực tuyến nào, hãy bảo vệ mật khẩu của bạn khỏi những thứ như trang web của bên thứ ba, và đảm bảo sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các dịch vụ khác nhau. Nếu bạn nghi ngờ tài khoản TikTok của mình có khả năng đã bị xâm nhập, bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.Tìm hiểu cách thực hiện
  • Việc chọn cài đặt tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư sẽ cho phép bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối người theo dõi và hạn chế nội dung bạn đã tải lên chỉ dành cho những người theo dõi.PTìm hiểu cách thực hiện
  • Ngay cả với tài khoản riêng tư, hãy lưu ý rằng thông tin hồ sơ của bạn – bao gồm ảnh đại diện, tên người dùng và tiểu sử – sẽ hiển thị cho tất cả người dùng. Vui lòng không bao gồm các thông tin cá nhân trong hồ sơ của bạn; bạn có thể chắc chắn hồ sơ của mình đã sẵn sàng trực tuyến bằng cách chỉnh sửa trang hồ sơ của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Việc bật Chế độ Hạn chế là tùy chọn ở cấp độ cài đặt tài khoản nhằm giới hạn sự xuất hiện của những nội dung có thể không phù hợp với tất cả các đối tượng.Tìm hiểu cách thực hiện
  • Đôi khi, việc giới hạn lượng thời gian sử dụng trực tuyến sẽ rất hữu ích. Khi cài đặt Quản lý Thời gian Màn hình được bật, chúng tôi sẽ giúp bạn giới hạn việc sử dụng ứng dụng trong 2 giờ. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Bạn nên chọn mật khẩu có khả năng bảo mật cao cho bất kỳ tài khoản trực tuyến nào, hãy bảo vệ mật khẩu của bạn khỏi những thứ như trang web của bên thứ ba, và đảm bảo sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các dịch vụ khác nhau. Nếu bạn nghi ngờ tài khoản TikTok của mình có khả năng đã bị xâm nhập, bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.Tìm hiểu cách thực hiện