Liên hệ với Chúng tôi

Kinh Doanh:

info_sea@tiktok.com

Quảng Cáo:

advertise@tiktok.com

Khiếu nại quảng cáo:

adreview-support@bytedance.com
Báo Chí:

pr@tiktok.com