Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#หน้าไหว้หลังหลอก

5.6M views

คนหน้าไหว้ หลังหลอก #ธรรมะทําไม #ธรรมะ #ธรรมะเป็นที่พึ่ง #ประโยชน์ #ศีล5 #ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง #กรรม #กรรมคือการกระทํา #หน้าไหว้หลังหลอก
#เอาขึ้นหน้าฟีดที #งดใช้ความรุนแรง #หน้าไหว้หลังหลอก #tiktok ขึ้นชื่อว่าใจกล้า ต่อให้หน้าไหนก็ฆ่าได้🔪🔞👍🏻
Get TikTok App