#പിന്നെ

6.1M views

#ഉമ്മാക് കൊടുത്ത വാക്ക് ഞൻ പാലിക്കും #പിന്നെ പോലീസ്കാർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യും അത് കാര്യം അറിഞ്ഞിട് മതി ജോലി ഓക്കേ #Duet🎇
90ml കുഴപ്പമില്ല #180ml ഇത്തിരി കുഴപ്പം ആണ്#360ml അടിച്ചാൽ എന്റെ ശബരിമല മുരുഗ #പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി.. #അങ്കമാലികാരൻ
#പിന്നെ എന്നും addar lookil ഇരിക്കാൻ pattuo#പണി തന്നതാട്ടോ അനിയൻ😂😂😂 #pkd #for you#page #treanding #tik_tok_india
Get TikTok App