#ఇగో

9818 views

#నా అల్లుడు గుర్తుపట్టారా ఎవరైనా నా మొదటి వీడియో వైరల్ ఇయ్యింది మా చిన్నోని తోనే #అదేనండి ఉప్పల్ బాలు అన్నా వీడియో#ఇగో పోరాడా# #photomagic #foryou #
ఏం అయింది#నేను ఓడిపోయాను#మరి గెలిచింది ఏది#ఇగో # ఇంకా చాలా గెలిచాయి#నేను తప్ప#🙏 #😆😆😆
#duet with @mltlavanya #ఇగో వీళ్ళు తో ఇదే గోస వీలు,రమ్మంటే రారు ,,🤔 వళ్ళ రమ్మంటే తప్పు😱😡😡😡😡😡
#మై ...........#ఇగో .........😡😤😠
Get TikTok App