Mika in Korea 🇰🇷

4người dùng đang theo dõi,41.5kngười theo dõi,370.5klikes
한국어를 공부하는 오스트리아 남자 🇦🇹 만나서 반가워요, 절 팔로해주세요! 고마워요 ✌️ ㅋㅋㅋㅋ 📲 인스타: mikainkorea