സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം

ലോകത്തിലെ സർഗ്ഗാത്മാക്തയും അറിവും ദൈനംദിന ജീവിത നിമിഷങ്ങളും പകർത്തുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് TikTok-ന്റെ ദൗത്യം.

സർഗ്ഗാത്മകതയും ആവിഷ്