Skip to main content
Mga Paksa

Eating disorder

Ano ang mga Eating Disorder?

Ang mga eating disorder (ED) ay seryoso, potensyal na nakamamatay na kondisyon na nakakaapekto sa emosyonal at pisikal na kalusugan ng isang tao. Inilalarawan ang mga ito bilang disordered eating patterns. Walang pinipili ang eating disorders at pwedeng nitong maapektuhan ang sinuman, anuman ang edad, kasarian, etnisidad, o uri ng katawan. Posibleng may sakit ang isang tao kahit na mukha siyang malusog.

Ang mga problema sa pagkain at pangangatawan ay natatangi sa bawat tao. Kapag palagi kang nakararamdam ng stress, pagkabalisa, pagkadismaya, o pagkalito tungkol sa pagkain, o sa iyong timbang o hugis, o kung napapansin mong negatibo ang epekto sa buhay mo ng mga naiisip at nararamdaman mo tungkol sa mga bagay na ito, posibleng may problema ka sa pagkain o sa body image. Kasama sa mga karaniwang ED ang Anorexia Nervosa, Avoidant-Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), Bulimia Nervosa, at Binge Eating Disorder.

Kung ikaw o ang kakilala mo ay nakararanas ng pagkabahala tungkol sa body image, pagkain, o ehersisyo — mahalagang malaman mo na may tulong para sa’yo at hindi ka nag-iisa.


Maraming tao ang nakararanas ng concern sa pagkain at body image

Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo

Kung napapansin mo nang nakararanas ka ng concern sa body image o pagkain, makipag-usap sa isang miyembro ng pamilya, kaibigan, guro, school counselor, o isang taong pinagkakatiwalaan mo para ipaalam sa kanilang may pinagdaraanan ka at gusto mo itong pag-usapan. Tandaan, hindi kinakailangan na nasa mapanganib kang sitwasyon para humingi ng suporta. Pwede kang magbahagi sa kanila nang maaga ng ilang resource tungkol sa mga eating disorder para maging handa sila.

Magpahinga kung kailangan mo ito

Madalas tayong online at kung minsan, naikukumpara natin ang ating sarili sa iba. Mahalagang i-recognize ang mga damdaming ito at pagpahingahin ang iyong sarili kapag masyado ka nang naaapektuhan. Subukang gumawa ng mga bagay na magpapagaan sa iyong pakiramdam at makapag-aalis ng stress, tulad ng pamamasyal, pakikinig ng musika, pagsasayaw, o pagpraktis ng meditation. Kung kinakailangan, pansamantalang lumayo mula sa online space, at kapag online, pag-isipang i-unfollow ang mga taong hindi na positibo ang naitutulong sa iyo o sa pag-recover mo.

Pansinin ang iyong “self-talk”

Karaniwan lang na magkaroon ng self-talk bilang komentaryo sa nararamdaman natin at sa lahat ng bagay sa paligid natin. Kung minsan, pwedeng maging negatibo at toxic ang self-talk, na maaaring magpalala sa ating nararamdaman. Subukang sanayin na makipag-usap sa sarili sa mabait, mapagpasensya, at mapagmalasakit na paraan. Ang pakikipag-usap sa sarili ay katulad dapat ng pakikipag-usap sa iyong pinakamatalik na kaibigan.

Maging tapat at matapang

Para sa marami, ang unang hakbang sa pag-recover ay ang pag-amin na may problema at kailangan mo ng tulong. Maaaring nakalilito, nakatatakot, at mahirap tanggapin na may problema, pero ang pinakamatamapang na bagay na pwede mong gawin ay kilalanin ang problema at magsabi sa taong pinagkakatiwalaan mo. Maging tapat at bukas sa iyong damdamin; hindi ito isang bagay na dapat ikahiya. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa iyong pinagdaraanan, makapagsisimula kang makahanap ng self-acceptance, validation, at pag-asa. Ang lahat ay karapat-dapat na maka-recover.

Hanapin ang iyong inner strengths at positive attributes

Madaling madala sa paniniwala na ang pagkatao mo ay makikita sa iyong hitsura. Ang totoo, tayo ay higit pa sa ating mga katawan at kung paano ka mag-isip, umasal, at ang epekto mo sa mundo ay mas nakahihigit kaysa sa iyong pisikal na anyo. Tandaan din na ang kagandahan ay makikita sa lahat ng hugis at sukat, dahil magkakaiba ang kahulugan ng kagandahan para sa iba’t ibang tao. Maaaring mahirap labanan ang unrealistic standards ng kagandahan na itinatanim ng lipunan sa atin. Laganap sa ating lipunan ang diet culture, ang pagpapahalaga sa payat na pustura, hitsura, at hugis kaysa sa kalusugan at kapakanan, pero mahalagang tandaan na isa itong sistema na binuo para pagkakitaan ang insecurities na nagsasabing mas mahalaga ang ating hitsura.

Subukang isipin ang tungkol sa lahat ng iyong katangian at kalakasan, pati na ang mga prinsipyong iyong pinanghahawakan na higit pa sa hitsura. Kapag pinagtuonan mo ng pansin ang mga katangiang ito, mas makikita mo ang bigger picture at magiging maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili at sa mga nakamit mo. Halimbawa, pwede mong simulan ang iyong umaga sa pagsabing “Nagpapasalamat ako sa tumitibok kong puso na patuloy na bumubuhay sa akin. Nagpapasalamat ako sa aking lakas para makayanan ang mahihirap na kalagayan.” Kung kinakailangan, kontakin ang iyong local support group para sa eating disorder o humingi ng propesyonal na tulong.

Alamin ang iyong triggers at magplano kaagad

Ang mga eating disorder ay madalas na resulta ng mga nagti-trigger na pangyayari, tulad ng pag-aaral para sa pagsusulit, mga pagbabago sa rutina, stress sa mga food gathering, o family celebration tulad ng mga holiday. Pwede rin itong ma-trigger ng mga content na iyong pinapanuod. Alamin kung ano ang nagdudulot ng mga hindi kumportable o negatibong emosyon tungkol sa iyong hitsura at/o katawan. Gumawa ng listahan at maghanda kung paano ka makakukuha ng suporta kapag ikaw ay nakaramdam ng trigger. Pwede mong hilingin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo na tulungan ka sa iyong triggers, para magkaroon ka ng higit na kumpiyansa na manatili sa tamang landas sa mahirap na panahong ito.

Normal lang ba ang palaging pag-iisip tungkol sa iyong hugis at timbang?

Gaano mo kadalas iniisip ang tungkol sa iyong timbang at hugis, at gaano nito naaapektuhan ang buhay mo? Karaniwan ang okasyunal na pag-iisip tungkol sa iyong timbang at hugis. Gayunpaman, kung ang pag-iisip na ito ay umuubos ng iyong oras at nagiging obsessed, upset, worried, o stressed ka pagkatapos nito, maaaring kailangan mo na ng tulong. Ang pinakamagandang bagay na iyong magagawa ay ang makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo at humingi ng tulong na kinakailangan mo. Hindi ka nag-iisa at may handang tumulong para sa iyo.

Pagsuporta sa kaibigan sa body image o eating concerns

Kung mayroon kang kaibigang dumaraan sa mga problemang ito, himukin siyang lumapit sa isang local support group para sa eating disorder o humingi ng propesyonal na tulong. Tanungin ang iyong kaibigan ng mga open-ended na tanong, tulad ng “kumusta ka ngayon?,” at makinig sa kanyang sagot nang hindi humahatol o pinupotol ang kaniyang pagsasalita, kahit pa hindi ka sumasang-ayon sa ilan sa mga sinasabi niya. Mahalagang iwasan mo ang paggawa o pagsasabi ng mga bagay na makakokonsensya o magpapahiya sa kanya. Iwasan ang pagiging masyadong mapamintas o pagbibigay ng mga simpleng solusyon tulad ng “kumain ka lang,” dahil ang mga eating disorder ay bihirang tungkol lang sa pagkain, sa halip, posibleng paraan ito ng pagharap sa mas malalim na emosyonal na paghihirap.

Pasiglahin ang iyong kaibigan kung mukhang pagod na siyang lumaban para maka-recover. Ipaalala sa kanya ang lahat ng positibong bagay tungkol sa pag-recover, tulad ng mga bagay na gustong-gusto niyang gawin noon at magagawa niya ulit kapag gumaling na siya. Ang anumang komento na tumutukoy sa hitsura ay posibleng maging negatibo ang dating, halimbawa, ang pagsasabing “maayos na ang hitsura mo” ay pwedeng mangahulugang “ang taba mo” para sa isang nagre-recover. Pigilan ang toxic at hindi nakatutulong na usapin tungkol sa hitsura, timbang, o pagkain sa pamamagitan ng paglipat sa mga mas positibong paksa at ipaalala sa kanya ang tungkol sa pagsulong at mga napagtagumpayan niya, gaano man kaliit ito.

Makipag-usap sa isang propesyonal

Kung may pinaglalabanan kang eating disorder, o kung nababahala ka sa kapakanan ng isang kaibigan o miyembro ng pamilya, isaalang-alang ang pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang adult, pakikipag-ugnayan sa isang local support group tungkol sa pagkain, o paghingi ng propesyonal na tulong.

Resources