Setting ng Account

Na-update: June 20, 2024


Ang account settings ay tumutulong para i-manage ang iyong account information, privacy preferences at public presence. 

Ang mga settings ay maaaring mag iba-iba depende sa iyong rehiyon at bersyon ng app.

Private account

Bilang default, ang mga account para sa mga wala pang 16 na taong gulang ay nakatakda bilang pribado sa simula. Nangunguhulugan itong maaari kang mag-apruba o tumanggi sa mga kahilingan sa pag-follow, at tanging mga taong inapruba mo lang bilang mga follower ang maaaring makakita ng iyong content. Ang mga account para sa mga mas mas matanda sa 16 taong gulang na hindi pumili ng pribadong account noong nagparehistro ay magsisimula bilang pampubliko. Ibig sabihin, makikita ng lahat ang iyong mga pampublikong video at sila ay makakapag-post ng mga komento upang makipag-upgnayan sa content na iyong ginawa at ibinahagi. Alamin dito

Suggest your account to others

Ang Suggest your account to others settings ay pinahihintulutan ang iba para matuklasan ang iyong account. Ang feature na ito para sa mga users na under 16 ay naka-turn off, pero pwede mo itong palitan sa iyong Privacy settings. Alamin dito

Personalized ads

Nakikipagtulungan ang TikTok sa mga piling partners upang makapagbigay ng advertisements sa aming komunidad. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong pahintulot, maaari mong piliin kung makatatanggap ka ng ads na nababagay base sa iyong TikTok activity. Alamin dito

Download your data

Ang datos na aming kinokolekta ay ginagamit para tumulong makalikha sa iyong user experience. Maaari kang mag-request ng kopya ng inyong datos kabilang ang profile information, activity, at settings sa pamamagitan ng iyong Download your data setting sa pamamagitan ng pagpili sa Download your data sa Privacy options. Alamin dito

Family Pairing

Ang Family Pairing ay sa mga magulang at ang mga tagapangalaga na i-link ang kanilang TikTok account sa  menor de edad na anak o inaalagaan para magkaroon ng limitasyon sa content at privacy settings. Ang feature na ito ay nagbibigay sa mga magulang at tagapangalaga ng higit na pagkakataon para masubaybayan ang mga menor de edad, at ng mga mabisang tool para makagawa ng TikTok experience na naaayon sa kanila. Alamin dito