Skip to main content
การควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

การควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าบัญชีใช้งาน

การตั้งค่าบัญชีใช้งานช่วยให้คุณจัดการข้อมูลบัญชีใช้งาน การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และสถานะสาธารณะของคุณ โดยการตั้งค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรุ่นของแอป

การควบคุมคอนเทนต์

หน้าฟีด For You สะท้อนถึงความชื่นชอบที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล ซึ่งการควบคุมคอนเทนต์ช่วยให้คุณจัดการวิดีโอที่คุณเห็นในแอป ทั้งนี้ การตั้งค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรุ่นของแอป