Skip to main content
Tematy

Integralność wyborów

Integralność wyborów

TikTok to przestrzeń rozrywki, nawiązywania kontaktów i wyrażania siebie. Choć często oznacza to swobodną twórczą ekspresję, może również obejmować tematy, które mają wpływ na życie naszej społeczności, w tym treści związane z polityką lub wyborami. Zapraszamy do wyrażania opinii, które mieszczą się w ramach naszych Zasad Społeczności, mających pomóc nam w utrzymaniu TikToka jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla wszystkich.

TikTok nie jest źródłem najświeższych informacji i nie akceptujemy płatnych reklam politycznych, ale jesteśmy zaangażowani w walkę z rozprzestrzenianiem się dezinformacji na platformie, w tym poprzez wspieranie naszych użytkowników w edukacji i dostarczanie wiarygodnych informacji na ważne tematy publiczne, takie jak wybory. Naszym celem jest zapewnienie, aby TikTok pozostał miejscem w którym króluje autentyczna treść.

Współpraca z ekspertami

Wierzymy, że współpraca pomaga wzmocnić nasze wysiłki na rzecz ochrony przed szkodliwym i niewłaściwym wykorzystaniem naszej platformy, dlatego współpracujemy z wieloma ekspertami i organizacjami, które pomagają nam promować bezpieczeństwo na TikToku. Współpracujemy z różnymi organizacjami na wszystkich rynkach, na których działamy. Na przykład podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku współpracowaliśmy z takimi organizacjami, jak Krajowe Stowarzyszenie Sekretarzy Stanu, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, Election Integrity Partnership oraz naszą Radą Doradczą ds. Treści – zewnętrzną grupą wiodących ekspertów, którzy dostarczają cennych informacji zwrotnych na temat naszej polityki i praktyk dotyczących dezinformacji wyborczej, mowy nienawiści i innych.

Poprzez nasze globalne partnerstwa z organizacjami badającymi fakty, takimi jak Agence France-Presse (AFP), Animal Político, Estadão Verifica, Lead Stories, Newtral, Facta, PolitiFact, SciVerify, Teyit & Vishvas News, pracujemy nad ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się dezinformacji na naszej platformie. Organizacje te współpracują z naszym wewnętrznym zespołem dochodzeniowym i moderacyjnym, aby pomóc w weryfikacji dezinformacji związanych z wyborami.

Charakterystyka produktów

Hashtag PSA Na całym świecie przy wielu związanych z wyborami hashtagach zamieszczamy komunikaty przypominające o konieczności przestrzegania naszych Zasad Społeczności, weryfikowania faktów i zgłaszania treści, które według nich mogą naruszać nasze zasady. 

Umiejętność korzystania z mediów Aby ułatwić zdolność krytycznej oceny treści tworzonych przez członków naszej społeczności, opracowaliśmy zbiór filmów edukacyjnych TikToka, które dostarczają użytkownikom narzędzi potrzebnych do stania się bardziej świadomymi cyfrowymi obywatelami.

Nasze zasady

Aby pomóc nam w wypełnianiu naszej misji inspirowania kreatywności i niesienia radości, publikujemy Zasady Społeczności, które  jasno wskazują zakres treści i zachowań niedozwolonych na TikToku. Te zasady obowiązują wszystkich użytkowników TikToka i wszelkich publikowanych przez nich treści. Tutaj omawiamy węższy zakres zasad, odnoszących się najczęściej do treści związanych z wyborcami.

Dezinformacja

Dezinformacja oznacza treści wprowadzające w błąd lub fałszywe. 

Podczas gdy zachęcamy naszą społeczność do prowadzenia pełnych szacunku rozmów na tematy, które są dla nich ważne, nie zezwalamy na dezinformację, która wyrządza szkodę poszczególnym osobom, całej naszej społeczności lub ogółowi społeczeństwa, niezależnie od intencji.

Nie publikuj, nie przesyłaj, nie transmituj ani nie udostępniaj:

 • fałszywych informacji nawołujących do nienawiści i uprzedzeń
 • fałszywych informacji mogących wywołać panikę
 • fałszywych informacji medycznych mogących stwarzać zagrożenie zdrowia
 • treści, które wprowadzają członków społeczności w błąd co do wyborów lub innych spraw obywatelskich
 • treści o charakterze spiskowym, które atakują określoną grupę podlegającą ochronie lub zawierają brutalne wezwanie do działania, bądź zaprzeczają wystąpieniu brutalnego lub tragicznego wydarzenia
 • fałszerstw cyfrowych (tzw. Synthetic Media lub Manipulated Media, sztuczne lub zmanipulowane środki i metody komunikacji) które wprowadzają użytkowników w błąd poprzez zniekształcanie prawdy o wydarzeniach i wyrządzają szkodę uczestnikowi filmu, innym osobom lub społeczeństwu.

Nie wolno:

angażować się w zorganizowane fałszywe zachowania (takie jak zakładanie kont) w celu wywierania wpływu i manipulowania opinią publiczną, jednocześnie wprowadzając w błąd osoby prywatne i naszą społeczność co do tożsamości, lokalizacji lub celu konta.

Podszywanie się

Nie zezwalamy na zakładanie kont, które podszywają się pod inną osobę lub instytucję i wprowadzają użytkowników w błąd. Kiedy potwierdzamy zgłoszenie podszywania się pod inną osobę, prosimy użytkownika o zmianę profilu, zawieszenie lub zablokowanie konta. Dopuszczamy konta parodystyczne, komentatorskie lub fanowskie, o ile użytkownik zaznaczy w bio i nazwie użytkownika, że jest to fan, komentator lub parodia i nie jest powiązany z osobą, której konto dotyczy.

Nie wolno podszywać się pod inne osoby lub instytucje używając cudzych nazwisk, danych osobowych lub zdjęcia profilowego.

Spam i fałszywe zaangażowanie

Fałszywe zaangażowanie obejmuje wszelkie treści lub działania, których celem jest sztuczne zawyżanie popularności na platformie. Zabraniamy wszelkich prób manipulowania platformą w celu zwiększenia wskaźników interakcji.

Nie wolno:

 • Udostępniać wskazówek, jak sztucznie zwiększyć liczbę wyświetleń, polubień, obserwujących, udostępnień lub komentarzy
 • Próbować lub angażować się w sprzedaż bądź zakup wyświetleń, polubień, obserwatorów, udostępnień lub komentarzy
 • Promować usług generowania sztucznego ruchu
 • Prowadzić wiele kont TikTok pod fałszywym lub nieuczciwym pretekstem w celu rozpowszechniania komercyjnych reklam.

Wrogie zachowanie

TikTok jest zróżnicowaną, inkluzywną społecznością, w której nie toleruje się dyskryminacji. Nie zezwalamy na treści, zawierające mowę nienawiści lub wywołujące wrogie zachowania i usuwamy je z naszej platformy. Zawieszamy lub usuwamy z platformy TikTok konta, które naruszają zasady mowy nienawiści lub są powiązane z mową nienawiści.

Nie wolno publikować, przesyłać, transmitować ani udostępniać wrogich treści odnoszących się do osób lub grup, w tym:

 • stwierdzeń, że są słabsi fizycznie, psychicznie lub intelektualnie
 • wzywających do przemocy wobec nich lub usprawiedliwiających ją
 • twierdzących, że są kryminalistami
  nazywających ich zwierzętami, przedmiotami lub innymi nieludzkimi istotami.
 • promujących lub usprawiedliwiających wykluczenie, segregację lub dyskryminację wobec nich
 • treści, które przedstawiają krzywdę wyrządzoną danej osobie lub grupie z powodu jakiejś cechy

Obelgi są definiowane jako obraźliwe określenia, które mają na celu znieważenie przynależności do określonej grupy etnicznej, rasy lub innych cech wymienionych powyżej. Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wyjątkowo obraźliwych terminów, usuwamy wszystkie obelgi z naszej platformy, chyba że są to terminy zapożyczone, użyte we własnym imieniu (np. w piosence) lub nie mają charakteru obraźliwego.

Nie należy publikować, przesyłać, transmitować ani udostępniać treści, które wykorzystują lub zawierają obelgi.

Wrogie ideologie są niezgodne z inkluzywną i wspierającą się społecznością, którą zapewnia nasza platforma. Usuwamy treści, które je promują.

Nie wolno publikować:

 • Treści, które promują wszelkie wrogie ideologie poprzez pozytywne mówienie o nich lub pokazywanie logo, symboli, flag, sloganów, mundurów, salw, gestów, portretów, ilustracji lub nazwisk osób związanych z tymi ideologiami
 • Treści, które zaprzeczają wystąpieniu udokumentowanych i brutalnych wydarzeń
 • Muzyki lub tekstów, które promują wrogie ideologie

Dowiedz się więcej o naszych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania wrogim wypowiedziom, grupom i ideologiom.

Reklamy polityczne

Reklamy nie mogą odnosić się, promować lub sprzeciwiać się kandydatowi na urząd publiczny, obecnemu lub byłemu liderowi politycznemu, partii politycznej, organizacji politycznej, ani zawierać treści dotyczących lokalnych, stanowych lub federalnych kwestii o znaczeniu publicznym. Wezwania do działania od organizacji non-profit lub agencji rządowych mogą być dozwolone, jeśli nie są kierowane partyjnymi motywami politycznymi.

Egzekwowanie naszych zasad

Podejmujemy wiele działań, aby chronić naszych użytkowników i ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodliwych treści i zachowań, starając się promować przyjazne środowisko w aplikacji.

Nasze podejście: Usuwanie treści naruszających nasze Zasady Społeczności

Uzasadnienie: Gdy dowiadujemy się o treściach naruszających nasze Zasady Społecznościowe, w tym o dezinformacji lub błędnych informacjach, które szkodzą poszczególnym osobom, naszej społeczności lub ogółowi społeczeństwa, usuwamy je, aby stworzyć bezpieczne i autentyczne środowisko w aplikacji.

W odniesieniu do wyborów: Przykładowo, usuwamy między innymi: fałszywe twierdzenia mające na celu osłabienie zaufania do instytucji publicznych, jak np. twierdzenia o oszustwach wyborczych wynikających z głosowania drogą pocztową lub twierdzenia, że Twój głos się nie liczy; treści, które błędnie przedstawiają datę wyborów; próby zastraszania wyborców lub tłumienia głosowania; i inne.


Nasze podejście: Przekierowanie wyników wyszukiwania i hashtagów do naszych Zasad Społeczności

Uzasadnienie: Treści i zasady związane z treściami, które naruszają nasze Zasady Społeczności, mogą zostać ograniczone na całej platformie w celu promowania bezpieczeństwa w aplikacji.

W odniesieniu do wyborów: Może to obejmować przekierowanie terminów związanych z mową nienawiści, `nawoływaniem do przemocy czy dezinformacją na temat fałszerstw wyborczych, np. rzekomego zbierania kart do głosowania.


Nasze podejście: Ograniczenie możliwości wyszukiwania treści, w tym poprzez przekierowywanie wyników wyszukiwania lub uniemożliwienie polecania takich treści w kanale Dla Ciebie.

Uzasadnienie: Nasz system rekomendacji został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Niektóre treści – w tym spam, filmy w trakcie weryfikacji, czy też recenzowane treści przedstawiające rzeczy, które mogą być szokujące dla ogółu odbiorców, którzy nie wyrazili zgody na takie treści – mogą nie kwalifikować się do rekomendacji.

W odniesieniu do wyborów: Dotyczy to m.in. treści poddanych weryfikacji, które dzielą się niepotwierdzonymi twierdzeniami, takimi jak przedwczesne ogłoszenie zwycięstwa przed ogłoszeniem wyników, spekulacje na temat zdrowia kandydata, twierdzenia dotyczące komisji wyborczych w dniu wyborów, które nie zostały jeszcze sprawdzone i inne.


Nasze podejście: Brak ograniczeń dla tego rodzaju treści na platformie

Uzasadnienie: Niektóre treści – uznane za edukacyjne, naukowe, artystyczne lub warte opublikowania – mogą mieć znaczenie dla dobra publicznego. Pojęcie dobra publicznego definiujemy jako coś, w co zaangażowana jest cała opinia publiczna i uważamy, że dobro opinii publicznej zasługuje na uznanie i ochronę. Nie zezwalamy jednak na publikowanie treści wartych opublikowania, które nawołują użytkowników do przemocy.

W odniesieniu do wyborów: Możemy nie podejmować działań w przypadku treści naruszających prawo, które są uważane za warte opublikowania. Na przykład, choć nie zezwalamy na treści zawierające przemoc, nie podejmujemy działań w przypadku treści przedstawiających przemoc podczas protestów.


Nasze podejście: Blokowanie konta przed przyszłą transmisją na żywo.

Uzasadnienie: TikTok LIVE umożliwia użytkownikom nawiązanie autentycznego kontaktu z publicznością, ale muszą oni mieć ukończone 16 lat, aby móc prowadzić transmisję na żywo, a także są zobowiązani do utrzymania zaufania wśród swojej społeczności. Osoby, które naruszają nasze Zasady Społeczności, mogą stracić dostęp do tej funkcji.

W odniesieniu do wyborów: Naruszeniem może być transmisja na żywo nawołująca do przemocy lub promująca wrogie ideologie nienawiści, teorie spiskowe czy dezinformację.


Nasze podejście: Usunięcie konta i jego treści

Uzasadnienie: Użytkownicy naruszający nasze zasady zerowej tolerancji oraz ci, którzy już poprzednio popełniali naruszenia, mogą otrzymać zakaz korzystania z konta, jeżeli uparcie wykazują brak zrozumienia dla kodeksu postępowania obowiązującego na naszej platformie.

W odniesieniu do wyborów: Np. konta uznane za poświęcone  rozpowszechnianiu dezinformacji wyborczych zostaną zbanowane.


Nasze podejście: Zablokowanie urządzenia, w tym wszystkich powiązanych z nim kont, oraz zablokowanie możliwości tworzenia przyszłych kont z tego urządzenia.

Uzasadnienie: Zakaz używania urządzeń stosujemy w przypadku najpoważniejszych naruszeń naszych zasad i odmowy przestrzegania naszych Zasad Społeczności i Warunków Świadczenia Usług.

W odniesieniu do wyborów: Urządzenia z wieloma kontami naruszającymi nasze zasady zerowej tolerancji, takie jak sieci koordynujące nieautentyczne zachowania lub ingerujące w wybory.


Z naszego Newsroom’u

Wspieranie naszej  społeczności w dniu wyborów i po nich

Zwiększanie przejrzystości naszych działań na rzecz uczciwości wyborów

TikTok udostępnia przewodnik po wyborach w  USA w 2020

Przeciwdziałanie mowie nienawiści na TikToku

Zwalczanie dezinformacji i ingerencji w przebieg wyborów na TikToku

Seria „Bądź poinformowany” z udziałem twórców TikToka uświadamiających użytkowników jak korzystać z mediów

Jak TikTok poleca filmy wideo #For You

Umacnianie wsparcia dla treści, kont i integralności platformy