Skip to main content
Mga Hilisgutan

Suicide & Self-Harm

Ang TikTok ay nagmamalasakit

Ang TikTok ay isang positibo at supportive na komunidad.Umaasa kaming magdudulot ng kasiyahan sa mga tao ang mga sayaw, kanta, mga cute na hayop, at comedy sa aming platform.

Ngunit minsan, mahirap iwasan ang kalungkutan at stress. Kung ikaw man o kung may kakilala may pinagdaraanan o nag-iisip na saktan ang sarili, gusto naming malaman mo na nandito kami para tumulong.


Ano ang ginagawa ng TikTok para suportahan ang aming users

Ang safety at well-being ng TikTok Community ay ang aming prayoridad. Ang ang mga polisiya ay naglalayong suportahan ang kahit sino mang may pinagdadaanan at bigyan ng access sa ekspertong emotional help.

  • Hindi namin pinahihintulutan ang content na  naglalarawan at tumitingala ang mga gawain na maaaring mauwi sa suicide o self-harm. Hindi rin namin pinahihintulutan ang mga user na magbahagi ng content na nagpapakita na sila ay sumasali o naghihimok ng ibang tao na sumali, mga delikadong gawin na maaaring mauwi sa seryosong pinsala o pagkamatay. Subalit, suportado namin ang mga miyembro ng aming komunidad na nagbabahagi ng kanilang sariling karanasan sa mga isyung ito sa ligtas na paraan pag makapagbigay ng kamalayan at makahanap ng suporta mula sa komunidad. Alamin dito
  • Hindi kami nagpapakita ng mga content na may kinalaman self-harm kapag may naghahanap ng tungkol dito. Sa halip, gusto naming suportahan ang aming users sa pamamagitan ng pagbibigay ng resources at access sa emotional support helplines. Inilalabas namin ang mga regional suicide prevention hotline number na pwedeng tawagan at iba pang resources na maaaring makatulong.
  • Ang TikTok ay nakikipagtulungan sa mga eksperto para para patuloy na mapabuti ang aming mga polisiya at pamamaraan.
  • Kung sakaling makatutulong ang aming mga ginawa sa user na nanganganib na saktan ang kanilang sarili, ang TikTok team ay maaaring i-alert ang mga local emergency services.

Resources

Kung ikaw o ang iyong kakilala ay nkararanas ng emosyonal na problema, ang tulong ay available.