Mga problema sa pagkaon

Na-update: Hunyo 21, 2024

Unsa ang Mga Problema sa Pagkaon?

Seryoso, posibleng makapameligro sa kinabuhi nga mga kondisyon ang mga problema sa pagkaon nga makaapekto sa relasyon sa tawo sa pagkaon, ehersisyo, ug sa iyang lawas. Lakip sa mga kasagarang problema sa pagkaon ang Anorexia Nervosa, Avoidant-Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), Bulimia Nervosa, Binge Eating Disorder, ug Otherwise Specified Feeding or Eating Disorder (OSFED). Mahimong makaapekto ang mga problema sa pagkaon sa bisan kinsa, bisan unsa pa ang edad, sekswalidad, bahandi, porma ug gidak-on sa lawas, o etnisidad. Daghang tawo ang mahimong nakigbisog sa problema sa pagkaon samtang ‘himsog’ gihapon kung tan-awon.

Unsaon nako pagkahibalo kung kanus-a mangayo og tabang?

Kung ikaw o usa ka tawo nga imong kaila adunay mga pangutana bahin sa hulagway sa lawas, pagkaon, o ehersisyo- importanteng mahibal-an nga anaa lang sa palibot ang tabang, posible ang pagkaayo, ug wala ka nag-inusara.

Daghang tawo ang nakasinati og mga pagbag-o sa relasyon sa pagkaon, ehersisyo, ug/o hulagway sa lawas. Kung padayon nga negatibong makaapekto ang imong relasyon sa pagkaon, ehersisyo, ug/o lawas nimo sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi (sama sa abilidad sa pagsulod sa trabaho o eskwelahan, pakig-socialize, mga medikal nga resulta), mahimong usa kini ka ilhanan sa pagpangayo og tabang. Hinumdomi, dili kinahanglang mabutang pa ka sa peligro o adunay partikular nga hitsura aron makapangayo og tabang. Angayan ang tanan sa suporta ug posible ang pagkaayo.

Unsa ang akong himoon kung nagahunahuna ko nga kinahanglan nako og tabang?

Ang pinakaisog nga butang nga imong mahimo mao ang pag-ila nga nanginahanglan ka og tabang ug makig-istorya sa usa ka tawo nga ginasaligan nimo. Kasagarang magsugod sa pag-open up ang imong pagpangita sa pagdawat sa kaugalingon, pag-validate, ug paglaum sa pagkaayo. Mahimong gusto nimo og lainlaing porma sa suporta depende sa imong mga panginahanglan ug level sa kahupayan. Okay lang usab kung dili ka sigurado kung unsang mga opsyon sa suporta ang kinahanglan nimo o kung asa magsugod. Ania ang pipila ka resources nga mahimo nimong ikonsidera nga makuhaan og tabang:

 • Mga ginasaligan nga higala, pamilya, o mga relihiyosong komunidad. Mahimong maayong source sa suporta ug pagdasig ang mga higala, pamilya, magtutudlo, coach, kauban sa trabaho, ug/o relihiyosong komunidad (kung anaa ka). Bisan kung dili nila hingpit nga masabtan, mahimo silang maminaw, maghatag og pag-validate ug suporta, ug pahinumdoman ka nga dili nimo kinahanglang moagi niini nga mag-inusara. Mahimong makatabang usab kaayo ang pagbaton og resources sa wala pa ang panag-istoryahanay.
 • Mga helpline ug suporta sa krisis. Mahimong magkonekta kanimo ang mga helpline ngadto sa mga nabansay nga propesyonal nga mangutana bahin sa imong ginabati, kung anaa ka sa risgo nga pasakitan ang kaugalingon nimo, ug kung unsang klase sa suporta ang imong gikinahanglan. Mahimong maghatag usab ang mga helpline og mga referral sa mga propesyonal sa medikal o kahimsog sa pangisip.
 • Mga propesyonal sa medikal o kahimsog sa pangisip. Makatabang kanimo ang primary nga provider sa pag-atiman o psychotherapist, pinakamaayo kung adunay kahibalo bahin sa mga problema sa pagkaon, sa pagsusi sa mga pagbag-o sa imong mga emosyon ug pamatasan, i-refer ka sa mga espesyalista sa problema sa pagkaon, ug pag-explore og mga opsyon sa pagtambal.
 • Suporta sa kaedad. Mahimong maka-empower ug makapa-validate ang pakig-istorya sa mga kaedad nga naayo, o nagpaayo, gikan sa problema sa pagkaon. Mahimong magtanyag usab ang mga lokal/nasyonal nga komunidad sa suporta og mga linya sa telepono ug grupo sa suporta nga adunay mga indibidwal nga adunay kasinatian sa mga kondisyon sa kahimsog sa pangisip.

Unsa ang akong mahimo aron suportahan ang higala?

Nagapasabot ang pagkahimong kabahin sa mas dakong komunidad sa TikTok sa pagsiguro nga makabati nga luwas ug suportado ang imong kaubang miyembro sa komunidad. Ginaawhag ka namo nga pahibaluon mi kung nabalaka ka bahin sa laing tawo sa platform, o mahimo kang magsulti kung makakita ka og usa ka butang nga sa imong hunahuna dili kinahanglang anaa sa TikTok.

Kung aduna kay higala nga nakigbisog sa iyang relasyon sa pagkaon, ehersisyo, o sa iyang lawas, dali lang ma-overwhelm ug dili sigurado kung unsaon nimo pagtabang. Ania ang pipila ka aksyon nga mahimo nimo aron masuportahan ang usa ka tawo nga imong ginakabalak-an:

 • Alang sa mga higala nga wala pa nakadawat og tabang- sugdi ang panag-istoryahanay.
 • Paminaw nga adunay empatiya ug walay paghukom. Likayi ang pagbuhat o pagsulti og mga butang nga makakonsensya o makapaulaw sa imong higala, sama sa pagka-kritikal kaayo o paghatag og mga simpleng solusyon sama sa “kaon lang”. Panagsa lang nga bahin sa pagkaon ang mga problema sa pagkaon ug, hinuon, mga problema sa kahimsog sa pangisip nga mahimong mekanismo sa pagsagubang sa mas lalom nga emosyonal nga problema. Mahimong makabati ang imong higala nga wala nasabtan kung mag-share og murag klaro nga solusyon. Pangutan-a hinuon ang imong higala og dili partikular nga pangutana, sama sa “unsay gibati nimo karong adlawa?”. Paminaw sa iyang tubag nga walay paghukom, pagsakto, o pagdisturbo, bisan kung dili ka mouyon sa pipila sa iyang ginasulti.
 • Pagtanyag nga ikonekta siya sa resources. Mahimong lisod alang sa mga tawo nga nakigbisog sa pagpangayo og tabang sa ilang kaugalingon. Mahimong aduna kay importanteng papel sa pagkaayo sa imong higala pinaagi sa pag-awhag kaniya sa pagpangita og propesyonal nga tabang gikan sa therapist o provider sa pag-atiman sa panglawas, pagkontak sa helpline, o pagkontak sa lokal nga grupo sa suporta.
 • Alang sa mga higala sa ilang proseso sa pagkaayo- dasiga sila.
 • Pag-awhag og pagkaayo. Mahimong madasigon sa imong higala, labi na kung makasugat siya og mga kapakyasan sa iyang proseso sa pagkaayo, tungod kay dili kini linear o perpekto. Pahinumdomi siya sa iyang pag-uswag ug kadaugan, bisan unsa pa na ka gamay.
 • I-redirect ang mga dili makatabang nga hilisgutan. Likayi ang paghimo og bisan unsang komento sa iya (o sa imong kaugalingon) nga hulagway, timbang, o pagkaon. Mahimong isipon nga negatibo ang ingon nga mga komento, dili makatabang, o makapabati kaniya nga mahunahunaon sa kaugalingon. Hinuon, sulayi ang pag-focus sa makatabang, dili problema sa pagkaon nga mga bahin sa iyang kinabuhi, lakip ang iyang mga interes, personalidad, ug adlaw-adlaw nga kadaugan.
 • Bisan unsa ang mahitabo, ampingi ang imong kaugalingon: Nagakuha og dakong enerhiya ang pagpaminaw ug pagsuporta sa mga nakapalibot kanimo. Mahimong maguol o maluya ka niini. Kung nabantayan nimo nga nakadaot na sa imong kaugalingong kahimsog sa pangisip ang pagsuporta sa usa ka higala, ayaw kahadlok sa pagpahulay, paghimo og himsog nga mga limitasyon, o pakigsulti sa usa sa imong ginasaligan.

Available sa Giya sa Kaayohan sa TikTok ang mas daghang impormasyon bahin sa kung unsaon pagsuporta sa mga higala nga nakasinati og mga kalisod sa kahimsog sa pangisip.

Pakig-istorya sa Propesyonal

Kung nagahunahuna ka sa pagdaot sa imong kaugalingon o nagresulta sa mga seryosong problema sa kahimsog ang imong problema sa pagkaon (sama sa pagkaluya o pag-palpitate sa kasingkasing), palihug kontaka dayon ang provider sa pag-atiman sa panglawas, serbisyo sa emergency, o helpline.

Kung nakigbisog ka sa problema sa pagkaon, o kung nabalaka ka bahin sa kaayohan sa higala o miyembro sa pamilya, ikonsidera ang pagkontak sa kasaligan nga hamtong, pagkontak sa lokal nga grupo sa suporta sa pagkaon, o pangita og propesyonal nga tabang. Anaa sa ubos ang pipila ka resources nga makatabang:

Makat-on pa

Normal ba nga kanunay maghunahuna bahin sa imong porma ug timbang?

Normal lang maghunahuna usahay bahin sa imong timbang ug porma. Apan, kung magkuha og daghang oras kini nga mga hunahuna ug magpabati kanimo nga na-obsess, nasuko, nabalaka, o na-stress, mahimong kinahanglan nimo og suporta. Kontaka ang usa nga imong ginasaligan ug pangayo og tabang nga angay kanimo. Wala ka nag-inusara ug anaa lang sa palibot ang tabang.

Unsa ang pipila ka tip sa pagsagubang sa dili maayong pagkaon?
 • Pangita og medikal ug mental nga pag-atiman sa panglawas
  • Gikan sa mga organisasyon sa problema sa pagkaon nga nakig-partner kanamo sa TikTok ang mga tip nga gi-share niini nga page. Apan, talagsaon ang kahimsog sa pangisip sa matag usa. Ang pinakamaayong paagi aron mahibal-an kung unsaon pagsagubang sa dili maayong pagkaon kay ang pagkontak sa usa ka provider sa medikal o mental nga pag-atiman sa panglawas nga makahibalo niini uban kanimo. Kung lisod ang pagkontak sa provider sa pag-atiman sa panglawas - dili nimo kinahanglang buhaton kini nga mag-inusara. Makasuporta kanimo ang mga higala, pamilya, kaedad, ug helpline sa pagkonekta sa pag-atiman.
 • Pagpahulay kung gikinahanglan nimo kini
  • Daghang panahon ang atong ginagahin sa online ug usahay ginakumpara nato ang atong kaugalingon sa uban. Ilha kini nga mga pagbati ug hatagi ang imong kaugalingon og pahulay kung maka-overwhelm na ang mga butang. Sulayi ang pagbuhat sa usa ka butang nga makapaayo kanimo ug makapahupay sa stress, sama sa paglaag ngadto sa kinaiyahan, pagpaminaw sa musika, pagkonekta sa mga higala, o pagpraktis sa pagpamalandong. Kung nabantayan nimo nga adunay negatibong epekto kanimo ang pakig-interact sa account o tawo, ikonsidera ang pag-unfollow.
 • Bantayi ang imong “pakig-istorya sa kaugalingon”
  • Normal lang nga makig-istorya sa kaugalingon ingong ekspresyon sa atong gibati ug sa mga nakapalibot nato. Usahay mahimong negatibo ug makadaot ang atong pakig-istorya sa kaugalingon, nga mahimong makapasamot sa atong gibati. Sulayi ang pakig-istorya sa imong kaugalingon sa buotan, mapailubon, ug maatimanonong paagi. Kinahanglang susama ang imong pakig-istorya sa kaugalingon sa pakig-istorya nimo sa imong best friend.
 • Pangitaa ang imong mga pangsulod nga kusog ug positibong kinaiya
  • Sayon lang hunahunaon ang pagtuo nga kung unsa ang imong hulagway mao usab ka. Sa pagkatinuod, labaw pa kita sa atong lawas. Mas importante ang imong panghunahuna, paggawi, ug epekto sa kalibutan kaysa sa imong pisikal nga hulagway. Sulayi ang paghunahuna mahitungod sa tanan nimong kusog ug mithi nga imong ginagunitan nga labaw pa sa hulagway. Makatabang kanimo ang pag-focus niini aron makita ang mas dakong hulagway ug mobati og maayo sa imong kaugalingon ug mga nahimo nimo.
  • Pananglitan, mahimo nimong sugdan kada buntag ang pag-ingon og “Mapasalamaton ko sa akong nagapitik nga kasingkasing nga nakapadayon sa akong pagkinabuhi. Mapasalamaton ko sa akong kusog sa pag-atubang sa mga lisod nga kahimtang.”
 • Ilha kung unsa ang mga maka-trigger kanimo ug pagplano na daan
  • Kasagarang magpakita ang mga pamatasan sa problema sa pagkaon atol sa mga maka-trigger nga kahimtang, sama sa pagtuon alang sa mga eksaminasyon, pagbag-o sa routine, stress sa palibot sa mga panagtapok sa pagkaon, o mga selebrasyon sa pamilya sama sa mga holiday. Ilha kung unsa ang hinungdan sa dili komportable o mga negatibong emosyon bahin sa imong hulagway ug/o lawas. Pagplano na daan pinaagi sa paghimo og listahan aron makapangandam kung unsaon nimo pagkuha og suporta kung mabati nimo nga na-trigger na ka.
  • Pananglitan, mahimo nimong hangyoon ang usa sa imong ginasaligan nga tabangan ka sa mga makapa-trigger kanimo, aron mobati ka nga mas masaligon sa pagpadayon atol sa kalisod.
Sa unsang paagi nako luwas nga i-share ang bahin sa akong mga kasinatian sa dili maayong pagkaon sa TikTok?

Kung ginakonsidera nimo ang pag-share sa imong istorya sa Tiktok, palihug ikonsidera ang pagsusi sa [giya sa pag-share og istorya] alang sa mga tip. Susiha usab ang seksyon sa "Dili Maayong Pagkaon ug Hulagway sa Lawas" sa among Mga Tamdanan sa Komunidad.

Disclaimer

Alang sa mga katuyoan sa impormasyon ug pang-edukasyon nga paggamit lang ang content nga gihatag niini nga page. Dili angay isipon nga kapuli sa medikal, sikolohikal, o psychiatric nga diagnosis, pagtambal, o tambag ang “Page sa Hilisgutan sa Problema sa Pagkaon”. Ayaw pagduhaduha sa pagpangita og propesyonal nga medikal nga suporta o dinaliang emergency nga tabang kung ikaw, o bisan kinsang tawo, anaa sa krisis, peligro, o nakasinati og medikal nga emergency. Palihug hinumdomi nga dili lang ikaw ang responsable sa kaluwasan sa uban--makapangayo ka og tabang.

Gihimo kini nga Safety Center pinaagi sa ekspertong konsultasyon gikan sa National Alliance alang sa Mga Problema sa Pagkaon.