ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର

TikTokର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସୃଜନଶୀଳତା, ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ମୁଗୁର୍ତ୍ତଗୁଡିକୁ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟପୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିସାବରେ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଚନ୍ଦ୍ୟ ବୋଧ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଇତିବାଚକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନୀତି ଏବଂ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡିକ ଗଠନ କରା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ TikTokକୁ ମଜାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।