TikTok
Jak TikTok wspiera naszą społeczność w okresie pandemii COVID-19

Polityka dot. własności intelektualnej

TikTok szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i tego samego oczekuje od swoich użytkowników. Warunków Świadczenia Usług TikTok oraz Zasad Społeczności nie zezwalają na zamieszczanie, udostępnianie ani wysyłanie jakichkolwiek treści, które naruszają lub łamią prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej innych osób.


Prawa autorskie

Prawo autorskie jest prawem, które chroni oryginalne utwory (np. muzykę, filmy, itp.). Co do zasady prawo autorskie chroni oryginalne przejawy twórczości (np. konkretny sposób wyrażenia lub stworzenia filmu lub muzyki), lecz nie chroni leżących u jego podstaw idei lub faktów.

Naruszenie praw autorskich

Nie zezwalamy na treści naruszające prawa autorskie. Wykorzystywanie treści chronionych prawami autorskimi innych osób bez odpowiedniego zezwolenia lub prawnie uzasadnionej przyczyny może prowadzić do naruszenia polityk TikTok.

Jednocześnie, nie każde nieupoważnione wykorzystanie treści chronionych prawem autorskim stanowi naruszenie prawa. W wielu krajach wyjątki od naruszenia praw autorskich pozwalają na korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim w pewnych okolicznościach bez upoważnienia. Zalicza się do nich instytucja fair use w Stanach Zjednoczonych i dozwolone działania w ramach instytucji fair dealing w Unii Europejskiej (a także inne ekwiwalentne wyjątki wynikające z odpowiednich przepisów lokalnych w innych krajach).

Usuwanie treści; zawieszanie lub zamykanie konta

Wszelkie treści użytkownika, które naruszają prawa autorskie innych osób, mogą zostać usunięte. Konto może zostać zawieszone lub zamknięte za wielokrotne naruszenie praw autorskich w związku z korzystaniem z witryny lub aplikacji TikTok lub za inne naruszenia Warunków Świadczenia Usług oraz Zasad Społeczności. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy otwarcia nowego konta w witrynie lub aplikacji TikTok bądź w inny sposób prowadzonego przez TikTok, każdemu posiadaczowi, którego konto było wykorzystywane do niewłaściwych działań.

Informacje dla podmiotów praw autorskich:

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Bezpośredni kontakt z użytkownikiem może przyczynić się do rozwiązania sprawy szybciej i w sposób bardziej korzystny dla Ciebie, użytkownika i naszej społeczności. Możesz również złożyć Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, aby zażądać usunięcia z TikTok treści domniemanie naruszającej prawa.

Wszystkie skargi powinny zawierać informacje wymagane w naszym elektronicznym formularzu Zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Brak niezbędnych informacji może wpłynąć negatywnie na naszą możliwość rozpatrzenia zgłoszonych roszczeń, a nawet spowodować odrzucenie skargi.

Możemy przekazać posiadaczowi konta Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail i nazwisko/nazwę właściciela praw autorskich i/lub szczegóły skargi.

Przed złożeniem zawiadomienia należy mieć na uwadze, że celowe złożenie wprowadzającego w błąd lub oszukańczego zawiadomienia może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą na podstawie art. 512(f) amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA) lub podobnych przepisów obowiązujących w innych krajach.

Dyrektywa UE w sprawie praw autorskich

Zgodnie z art. 17 Dyrektywy UE w sprawie praw autorskich, jeżeli chcesz zwrócić się z wnioskiem o udzielenie TikTok zezwolenia na udostępnienie na TikTok swoich utworów chronionych prawem autorskim, prosimy o skorzystanie z niniejszego formularza. Zapoznamy się z wnioskiem i skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz zwrócić się z wnioskiem, aby Twoje utwory muzyczne lub audiowizualne stały się niedostępne w UE, należy wypełnić ten formularz. Rozpatrzenie Twojego wniosku przez TikTok wymaga podania nam odpowiednich i niezbędnych informacji dotyczących Ciebie i utworów chronionych prawem autorskim. Po otrzymaniu tej informacji i weryfikacji złożonego wniosku, TikTok dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, by Twój utwór chroniony prawem autorskim był niedostępny na TikTok w UE.

Należy pamiętać, że zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi TikTok zapewnia użytkownikom i podmiotom uprawnionym mechanizm rozwiązywania sporów dotyczących naruszenia praw autorskich, przy czym podmioty uprawnione mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Informacja dla Użytkowników: Odpowiedź na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Dla użytkowników znajdujących się poza Unią Europejską

W przypadku otrzymania zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich, które w Twojej opinii jest błędne lub uważasz że możesz korzystać z treści, możesz skontaktować się bezpośrednio z właścicielem praw autorskich, aby poprosić o jego wycofanie.

Możesz również przesłać nam odpowiedź na zawiadomienie za pośrednictwem naszego formularza Odpowiedzi na zawiadomienie. Wszystkie odpowiedzi na zawiadomienie powinny zawierać informacje wymagane w formularzu Odpowiedzi na zawiadomienie. Brak niezbędnych informacji może wpłynąć negatywnie na naszą możliwość rozpatrzenia odpowiedzi i spowodować jej odrzucenie.

Przeprowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzi na zawiadomienie będzie wymagało czasu, więc prosimy o cierpliwość. W tym czasie osoba wnosząca roszczenie z tytułu praw autorskich, może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie sądowego nakazu usunięcia treści zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA) lub podobnymi przepisami obowiązującymi w innych krajach. Należy pamiętać, że tam, gdzie jest to właściwe i dozwolone przez prawo, całą odpowiedź na zawiadomienie, w tym wszelkie podane przez Ciebie dane kontaktowe, przekażemy pierwotnemu zgłaszającemu zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usług i Polityką Prywatności. Zgłaszający może wykorzystać te informacje, aby wystąpić z powództwem.

Jeżeli nie otrzymamy informacji, że pierwotny zgłaszający ubiega się o nakaz sądowy w celu zapobieżenia dalszemu naruszaniu przedmiotowego materiału, możemy zastąpić lub zaprzestać uniemożliwiania dostępu do materiału, który został usunięty, jeśli materiał ten nie narusza praw autorskich osób trzecich. Decyzja o ponownym zamieszczeniu dowolnego materiału należy do wyłącznego uznania TikTok.

Jeżeli złożysz zgłoszenie lub zawiadomienie o naruszeniu, możemy skontaktować się z Tobą w razie dodatkowych pytań dotyczących takiego zgłoszenia lub zawiadomienia. Zwracamy uwagę, że TikTok nie ma możliwości rozstrzygania sporów między osobami trzecimi i może nie być w stanie usunąć treści lub zawiesić konta objętego Twoim zgłoszeniem. Alternatywnie możesz skontaktować się z osobą, która zamieściła treść lub która jest właścicielem konta, aby spróbować rozwiązać problem bezpośrednio.

Dla użytkowników znajdujących się w Unii Europejskiej

Jeżeli w przypadku otrzymania zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich jesteś zdania, że posiadasz prawo do zamieszczenia danej treści, możesz wypełnić formularza Odpowiedzi na zawiadomienie.

Zgodnie z prawem UE, użytkownicy mogą korzystać z utworów chronionych prawem autorskim bez zezwolenia właściciela praw autorskich w celach takich jak cytowanie, krytykowanie, recenzowanie, karykaturowanie, parodiowanie lub pastisz, o ile takie korzystanie jest uczciwe. Kraje UE mogą również przewidzieć dodatkowe wyjątki. Poniżej znajdują się dalsze informacje na temat wyjątków i ograniczeń prawa autorskiego dostępnych w UE:

  • Cytowanie, krytykowanie i recenzowanie

Cytowanie polega na wykorzystaniu fragmentu utworu chronionego prawem autorskim do celów takich jak zilustrowanie twierdzenia, obrona stanowiska czy udział w debacie. Cytaty mogą być również wykorzystywane w celu krytyki utworu chronionego prawem autorskim (np. krytyczny komentarz do filmu) lub jego recenzji (np. recenzja książki lub albumu).

  • Karykatura, parodia i pastisz

Karykatury mają na celu wyolbrzymienie lub zniekształcenie rzeczywistości, zazwyczaj w celach humorystycznych. Parodia będzie przywoływać istniejący utwór chroniony prawem autorskim, jednocześnie różniąc się od niego w sposób zauważalny, i powinna stanowić wyraz humoru lub kpiny. Pastisz będzie zazwyczaj zawierał charakterystyczne elementy innych utworów lub stylów w nowym utworze.

Aby wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim mogło być objęte wyjątkiem lub ograniczeniem, musi być uczciwe, co oznacza, że w stosownych przypadkach: (i) nie może trwać dłużej niż jest to konieczne; (ii) musi mu towarzyszyć odpowiednie wskazanie materiału źródłowego oraz (iii) nie może bezzasadnie naruszać uzasadnionych interesów podmiotu uprawnionego.

Filmy objęte wyjątkiem lub ograniczeniem praw autorskich nadal podlegają naszym Zasadom Społeczności. Oznacza to, że takie filmy nie powinny zawierać mowy nienawiści, wiązać się z nienawistnym zachowaniem, ani być wykorzystywane do znęcania się nad jakąkolwiek osobą, wyśmiewania, poniżania, zawstydzania, zastraszania lub krzywdzenia jakiejkolwiek osoby.

Zwracamy uwagę, że zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi TikTok zapewnia użytkownikom i podmiotom uprawnionym mechanizm rozwiązywania sporów dotyczących naruszenia praw autorskich, przy czym użytkownicy mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.


Znak towarowy

Znakiem towarowym jest słowo, symbol, slogan, wzór lub połączenie tych elementów, które identyfikują źródło produktu lub usługi i odróżniają je od innych produktów lub usług.

Naruszenie znaku towarowego

Przepisy dotyczące znaków towarowych zabraniają naruszania znaków towarowych, które co do zasady polega na nieuprawnionym użyciu znaku towarowego lub znaku usługowego w związku z towarami lub usługami w sposób, który może powodować dezorientację, wprowadzać w błąd lub pomyłkę co do źródła, pochodzenia, sponsorowania lub przynależności powiązanych towarów i/lub usług.

Jednocześnie, co do zasady nie stanowi naruszenia naszych zasad wykorzystanie znaku towarowego innej osoby w celu dokładnego odniesienia się, zgodnego z prawem skomentowania, skrytykowania, sparodiowania lub zrecenzowania produktów lub usług właściciela znaku towarowego lub w celu porównania ich z innymi produktami lub usługami, jeżeli znak ten nie jest używany do oznaczenia własnych towarów lub usług użytkownika bądź osób trzecich. Podobnie, co do zasady, tworzenie fan page’y o marce, nawet bez jej zezwolenia, jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie twierdzi się, że wypowiada się w imieniu marki lub że jest się z nią związanym ani w żaden inny sposób nie narusza się praw własności intelektualnej marki.

Usuwanie treści; zawieszanie lub zamykanie konta

Wszelkie treści, które naruszają prawa do znaków towarowych innych osób mogą zostać usunięte. Wielokrotne naruszenia praw do znaków towarowych w związku z korzystaniem z witryny lub aplikacji TikTok lub inne naruszenia Warunków Świadczenia Usług i Zasad Społeczności mogą skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy otwarcia nowego konta w witrynie lub aplikacji TikTok lub w inny sposób prowadzonego przez TikTok, każdemu posiadaczowi, którego konto było wykorzystywane do niewłaściwych działań.

Skarga dotycząca znaku towarowego i zawiadomienie

Bezpośredni kontakt z użytkownikiem może przyczynić się do rozwiązania sprawy szybciej i w sposób bardziej korzystny dla Ciebie, użytkownika i naszej społeczności. Można również dokonać Zgłoszenia naruszenia praw do znaku towarowego.

Wszystkie skargi powinny zawierać informacje wymagane w naszym elektronicznym formularzu Zgłoszenia naruszeń praw do znaku towarowego. Brak niezbędnych informacji może wpłynąć negatywnie na naszą możliwość rozpatrzenia roszczeń i spowodować odrzucenie skargi. Możemy przekazać posiadaczowi konta Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail i nazwę właściciela znaku towarowego i/lub szczegóły skargi, zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usług i Polityką Prywatności.

Przed złożeniem zawiadomienia należy mieć na uwadze, że celowe złożenie wprowadzającego w błąd lub oszukańczego oświadczenia może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą na podstawie przepisów obowiązujących w niektórych krajach.

Odpowiedź na Zgłoszenie naruszenia znaku towarowego

Jeżeli otrzymasz zgłoszenie naruszenia znaku towarowego, które Twoim zdaniem jest błędne lub uważasz, że masz prawo korzystać z treści, możesz skontaktować się bezpośrednio z właścicielem znaku towarowego, aby poprosić o jego wycofanie.

Możesz również przesłać nam odpowiedź na zawiadomienie za pośrednictwem naszego elektronicznego formularza Odpowiedzi na zawiadomienie. Wszystkie odpowiedzi na zawiadomienia powinny zawierać informacje wymagane w elektronicznym formularzu Odpowiedzi na zawiadomienie. Brak niezbędnych informacji może ograniczyć naszą możliwość rozpatrzenia roszczeń i spowodować odrzucenie odpowiedzi na zawiadomienie.


Uwaga ogólna

Jako użytkownik TikToka jesteś odpowiedzialny za zamieszczane przez siebie treści. W przypadku pytań dotyczących prawa autorskiego lub prawa znaków towarowych, takich jak pytania, czy treści użytkownika lub wykorzystanie przez niego nazwy lub marki innej osoby narusza lub w inny sposób łamie prawa innej osoby, należy zasięgnąć porady prawnej. Jeżeli nie masz pewności, czy materiał, który zamierzasz nam zgłosić, narusza lub w inny sposób łamie prawa innej osoby, przed zgłoszeniem takich treści możesz również skorzystać z porady prawnej.

© 2023 TikTok