TikTok
Beleid Intellectuele Eigendom

TikTok respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en wij verwachten dat jij hetzelfde doet. De Gebruiksvoorwaarden en Communityrichtlijnen van TikTok staan niet toe dat content die inbreuk maakt op andermans auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten wordt gepost, gedeeld of verzonden.


Auteursrecht

Auteursrecht is een wettelijk recht dat bescherming biedt aan originele werken (bv. muziek, video's, enz.). Het auteursrecht beschermt een originele uitdrukking van een idee (bv. de specifieke manier waarop een video of muziek wordt uitgedrukt of gecreëerd), maar niet de onderliggende ideeën of feiten.

Auteursrecht Inbreuk

We staan geen content toe die inbreuk maakt op het auteursrecht. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content van anderen zonder de juiste toestemming of juridisch geldige reden kan leiden tot een overtreding van het beleid van TikTok.

Tegelijkertijd is niet elk gebruik van auteursrechtelijk beschermde content zonder toestemming een inbreuk. In veel landen zijn er uitzonderingen op de inbreuk op het auteursrecht die het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken onder bepaalde omstandigheden zonder toestemming toestaan. Daartoe behoren de fair use doctrine in de Verenigde Staten en de toegestane handelingen van redelijk gebruik in de Europese Unie (en andere equivalente uitzonderingen onder de toepasselijke lokale wetgeving in andere landen).

Verwijdering van Content; Schorsing of Beëindiging van een Account

Content van gebruikers die inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere persoon kan worden verwijderd. De account kan worden opgeschort of beëindigd bij meerdere schendingen van het auteursrecht in verband met het gebruik van de TikTok site of app, of andere schendingen van de Gebruiksvoorwaarden en de Communityrichtlijnen. Wij behouden ons het recht voor om een accounthouder wiens account werd gebruikt voor ongepaste activiteiten te weigeren een nieuwe account te openen op de site of app van TikTok, of die anderszins wordt gehost door TikTok.

Informatie voor Rechthebbenden:

Melding Inbreuk Auteursrecht

Door direct contact op te nemen met de gebruiker kan je klacht sneller worden opgelost en op een manier die gunstiger is voor jou, de gebruiker, en onze community. Je kunt ook een Melding Inbreuk Auteursrecht indienen om de verwijdering van de vermeende inbreukmakende content van TikTok te vragen.

Alle klachten moeten de informatie bevatten die wordt gevraagd in ons online Melding Inbreuk Auteursrecht formulier. Het niet verstrekken van de benodigde informatie kan ons vermogen om uw claims te onderzoeken beperken en kan ertoe leiden dat je klacht wordt afgewezen.

Wij kunnen de houder van het account jouw contactinformatie verstrekken, met inbegrip van het e-mailadres en de naam van de auteursrechthebbende, en/of de details van de klacht.

Voordat je een melding indient, dien je ervan bewust te zijn dat het opzettelijk indienen van een misleidende of frauduleuze melding kan leiden tot aansprakelijkheid voor schadevergoeding op grond van sectie 512(f) van de United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of soortgelijke wetten die in andere landen van toepassing kunnen zijn.

EU Auteursrechtrichtlijn

Op grond van artikel 17 van de EU Auteursrechtrichtlijn, kun je dit formulier gebruiken als je een verzoek wilt indienen met betrekking tot het verlenen van toestemming aan TikTok om jouw auteursrechtelijk beschermde werken op TikTok beschikbaar te stellen. Wij zullen je verzoek bekijken en contact opnemen.

Als je een verzoek wilt indienen om je muziek of audiovisuele werken niet beschikbaar te maken in de EU, dien je dit formulier in te dienen. Opdat TikTok je verzoek in overweging kan nemen, dien je ons te voorzien van relevante en noodzakelijke informatie over jou en en je auteursrechtelijk beschermde werken. Na ontvangst van deze informatie en validatie van je verzoek, zal TikTok zijn best doen om ervoor te zorgen dat jouw auteursrechtelijk beschermde werken niet beschikbaar worden gesteld op TikTok in de EU.

In overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen biedt TikTok aan gebruikers en rechthebbenden een geschillenbeslechtingsmechanisme voor auteursrechtinbreuken, maar het staat rechthebbenden vrij hun rechten voor de rechter te doen gelden.

Informatie voor Gebruikers: Notificatie Verweer Inbreuk Auteursrecht

Indien je een gebruiker bent van buiten de Europese Unie

Als je een melding van inbreuk op auteursrecht ontvangt waarvan je denkt dat deze onjuist is of ten aanzien waarvan je denkt dat je gerechtigd bent om de content te gebruiken, kun je rechtstreeks contact opnemen met de auteursrechthebbende om een intrekking aan te vragen.

Je kunt ook een verweer indienen via ons Verweer Notificatie Formulier. Alle verweren moeten de informatie bevatten die wordt gevraagd in het Verweer Notificatie Formulier. Het niet bijvoegen van de benodigde informatie kan ons vermogen om je claims te onderzoeken beperken en kan ertoe leiden dat je verweer wordt geweigerd.

Het proces van verweer zal enige tijd in beslag nemen, dus wees geduldig. Gedurende deze tijd kan de eiser ten aanzien van het auteursrecht een rechtszaak aanspannen om een gerechtelijk bevel te verkrijgen om de content verwijderd te houden in overeenstemming met de United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of vergelijkbare wetten in andere landen. Let erop dat wij, indien van toepassing en wettelijk toegestaan, het volledige verweer zullen doorsturen naar de oorspronkelijke melder, inclusief alle contactinformatie die je verstrekt, in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. De eiser kan deze informatie gebruiken om een rechtszaak tegen je aan te spannen.

Indien wij geen bericht ontvangen dat de oorspronkelijke melder een gerechtelijk bevel vraagt om verdere inbreuk op het materiaal in kwestie te voorkomen, kunnen wij het verwijderde materiaal vervangen of de toegang ertoe niet langer blokkeren indien het materiaal geen inbreuk maakt op het auteursrecht van derden. De beslissing om materiaal opnieuw te plaatsen is uitsluitend ter beoordeling van TikTok.

Als je een melding of verweer bij ons indient, kunnen we contact met je opnemen als we aanvullende vragen hebben over je melding of verweer. Houd er rekening mee dat TikTok niet in de positie is om te oordelen over geschillen tussen derde partijen, en mogelijk niet in staat is om de content te verwijderen of het account dat je hebt gemeld te schorsen. Als alternatief kun je contact opnemen met de persoon die de content heeft geplaatst of eigenaar is van het account om te proberen je probleem rechtstreeks op te lossen.

Indien je een gebruiker bent gevestigd in de Europese Unie

Als je een melding van inbreuk op auteursrecht ontvangt en je denkt dat je gerechtigd bent om de content in kwestie te plaatsen, kun je een Verweer Notificatie Formulier invullen.

Op basis van EU wetgeving mogen gebruikers auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende gebruiken voor citaten, kritiek, recensies en karikaturen, parodieën of pastiches, op voorwaarde dat het gebruik redelijk is. EU landen kunnen ook voorzien in aanvullende uitzonderingen. Zie hieronder voor meer informatie over de uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht in de EU:

  • Citaat, kritiek en recensie

Een citaat is het gebruik van een fragment uit een auteursrechtelijk beschermd werk om bijvoorbeeld een bewering te illustreren, een mening te verdedigen of een debat te voeren. Citaten kunnen ook worden gebruikt om een auteursrechtelijk beschermd werk te bekritiseren (bv. kritisch commentaar op een film) of te recenseren (bv. een boek of een album recenseren).

  • Karikatuur, parodie en pastiche

Karikaturen hebben tot doel de werkelijkheid te overdrijven of te verdraaien, gewoonlijk voor humoristische doeleinden. Een parodie roept een bestaand auteursrechtelijk beschermd werk op terwijl het er merkbaar van verschilt en moet een uiting van humor of spot zijn. In een pastiche worden gewoonlijk kenmerkende elementen uit andere werken of stijlen in een nieuw werk verwerkt.

Opdat een gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk onder een beperking of restrictie zou vallen moet het redelijk zijn, hetgeen betekent dat het, waar van toepassing (i) niet langer is dan nodig; (ii) vergezeld gaat van voldoende bronvermelding en (iii) geen onredelijke schade toebrengt aan de legitieme belangen van de rechthebbende.

Video's die onder een uitzondering of beperking op het auteursrecht vallen, vallen nog steeds onder onze Communityrichtlijnen. Dit betekent dat dergelijke video's geen haatdragende taal mogen bevatten, geen haatdragend gedrag mogen vertonen en niet mogen worden gebruikt om iemand te misbruiken, te bespotten, te vernederen, in verlegenheid te brengen, te intimideren of te kwetsen.

In overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen biedt TikTok aan gebruikers en rechthebbenden een geschillenbeslechtingsmechanisme voor inbreuken op het auteursrecht, maar het staat gebruikers vrij hun rechten voor de rechter te doen gelden.


Handelsmerk

Een handelsmerk is een woord, symbool, slogan, ontwerp of een combinatie daarvan, waarmee de herkomst van een product of dienst wordt geïdentificeerd en het onderscheiden wordt van andere producten of diensten.

Inbreuk Handelsmerk

Handelsmerkwetten verbieden inbreuk op handelsmerken, wat over het algemeen het ongeoorloofd gebruik is van een handelsmerk of dienstmerk in verband met goederen of diensten op een manier die waarschijnlijk verwarring, misleiding of vergissing zal veroorzaken over de bron, oorsprong, sponsoring of verwantschap van de geassocieerde goederen en/of diensten.

Tegelijkertijd wordt het gebruik van het handelsmerk van een ander om nauwkeurig te verwijzen naar de producten of diensten van de eigenaar van het handelsmerk, deze rechtmatig te becommentariëren, te bekritiseren, te parodiëren of te recenseren, of om deze te vergelijken met andere producten of diensten, waarbij het merk niet wordt gebruikt om de eigen goederen of diensten van de gebruiker of die van een derde aan te duiden, over het algemeen niet beschouwd als een overtreding van ons beleid. Evenzo is het over het algemeen toegestaan om een fanpagina over een merk te maken, zelfs zonder toestemming van het merk, mits je niet beweert te spreken voor of geassocieerd te zijn met het merk of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van het merk.

Verwijdering van Content; Schorsing of Beëindiging van een Account

Alle content die inbreuk maakt op de handelsmerkrechten van een ander kan worden verwijderd. Herhaalde schendingen van handelsmerkrechten in verband met het gebruik van de TikTok site of app, of andere schendingen van de Gebruiksvoorwaarden en Communityrichtlijnen kunnen leiden tot schorsing of beëindiging van het gebruikersaccount. Wij behouden ons het recht voor om een accounthouder wiens account is gebruikt voor ongepaste activiteiten te weigeren een nieuwe account te openen op de site of app van TikTok, of die anderszins wordt gehost door TikTok.

Klacht en Melding Handelsmerken

Door direct contact op te nemen met de gebruiker kan je klacht sneller worden opgelost en op een manier die gunstiger is voor jou, de gebruiker, en onze community. Je kunt ook een Melding Inbreuk Handelsmerk indienen.

Alle klachten moeten de informatie bevatten die wordt gevraagd in ons online Melding Inbreuk Handelsmerk formulier. Het niet vermelden van de benodigde informatie kan ons beperken in ons vermogen je claims in behandeling te nemen en kan tot gevolg hebben dat je claims worden afgewezen. Wij kunnen de accounthouder jouw contactgegevens verstrekken, met inbegrip van het e-mailadres en de naam van de eigenaar van het handelsmerk, en/of details van de klacht, in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

Alvorens een melding te doen, moet je ervan bewust zijn dat het opzettelijk indienen van een misleidende of frauduleuze melding kan leiden tot aansprakelijkheid voor schade volgens de wetgeving die in sommige landen van toepassing kan zijn.

Notificatie Verweer Inbreuk Handelsmerk

Als je een melding inbreuk handelsmerk ontvangt waarvan je denkt dat het een vergissing is of ten aanzien waarvan je denkt dat je gerechtigd bent om de content te gebruiken, kun je rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van het handelsmerk om een intrekking te vragen.

Je kunt ook een verweer indienen via ons online Verweer Notificatie Formulier. Alle verweren moeten de informatie bevatten die wordt gevraagd in ons online Verweer Notificatie Formulier. Het niet bijvoegen van de benodigde informatie kan ons beperken in ons vermogen om je claims te onderzoeken en kan ertoe leiden dat je verweer wordt geweigerd.


Algemene opmerking

Als TikTok-gebruiker ben je verantwoordelijk voor de content die je plaatst. Als je vragen hebt over auteursrecht of handelsmerkrecht, zoals vragen over of jouw content of jouw gebruik van andermans naam of merk inbreuk maakt op andermans rechten of deze anderszins schendt, kun je contact opnemen met een advocaat. Als je niet zeker weet of het materiaal dat je van plan bent aan ons te melden inbreuk maakt op de rechten van een andere persoon, zou je ook eerst juridisch advies kunnen inwinnen voordat je dergelijke content aan ons meldt.