Pháp lý

Hướng Dẫn Yêu Cầu Dữ Liệu đáp ứng Thực Thi Pháp Luật

Các hướng dẫn thực hiện này là tài liệu tham khảo cho các quan chức thực thi pháp luật tìm kiếm thông tin từ chúng tôi về hoạt động của người dùng trên TikTok. Công ty TikTok Pte. Ltd (TikTok) có thể thay đổi các hướng dẫn này bất cứ lúc nào mà không có trách nhiệm phải thông báo trước.

Chính sách của TikTok về việc đáp ứng các yêu cầu thực thi pháp luật

TikTok cam kết hỗ trợ thực thi pháp luật trong khuôn khổ tôn trọng riêng tư và các quyền của người dùng. Để có được thông tin người dùng không công khai, cơ quan thực thi pháp luật phải cung cấp các tài liệu pháp lý phù hợp cần thiết cho yêu cầu thông tin đang tìm kiếm, chẳng hạn như lệnh của tòa án, giấy phép hoặc lệnh tìm kiếm.

Những thông tin nào có sẵn để đáp ứng yêu cầu hợp pháp?

Các thông tin sau đây có sẵn để đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật có thể thi hành:

 • Thông tin đăng ký

Thông tin tài khoản người dùng được thu thập khi người dùng đăng ký tài khoản mới hoặc sửa đổi các trường có thể áp dụng trong ứng dụng (Thông tin tài khoản trực tuyến). Lưu ý, một số danh mục được liệt kê dưới đây là không bắt buộc khi tạo tài khoản. Thông tin tài khoản có thể bao gồm:

  • Tên đăng nhập
  • Họ và tên
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại
  • Model thiết bị
  • Ngày tạo tài khoản và địa chỉ IP được sử dụng khi tạo tài khoản

Thông tin này có thể được lấy thông qua lệnh của tòa án, giấy phép hoặc lệnh tìm kiếm. Thông tin này cũng có thể được lấy theo yêu cầu của Hiệp Ước Tương Trợ Pháp Lý (”MLAT”) hoặc thư thẩm tra.

 • Nội dung video

Ứng dụng TikTok cho phép người dùng tạo và tải lên video (”Video”). Những video này có thể được lưu ở chế độ riêng tư (”Video Riêng Tư”) hoặc được đăng lên ứng dụng TikTok và được cung cấp cho người dùng đã đăng ký (Video Công Khai). Trừ trường hợp tài khoản đã được đặt thành chế độ riêng tư hoặc Video Công Khai đã được xóa bởi người dùng, thì Video Công Khai là có sẵn cho cơ quan thực thi pháp luật thông qua ứng dụng TikTok và do đó không cần phải được cung cấp thông qua Yêu Cầu Dữ Liệu.

Thông tin này chỉ có được theo lệnh tìm kiếm.

 • Tương tác người dùng

Ứng dụng TikTok cho phép người dùng tương tác với nhau thông qua nhận xét các video, tin nhắn trực tiếp và trò chuyện trực tiếp.

Thông tin này chỉ có được theo lệnh tìm kiếm.

 • Dữ Liệu Đăng Nhập

TikTok giữ lại các nhật ký có thể bao gồm dữ liệu meta liên quan đến đăng nhập và đăng xuất tài khoản, nội dung do người dùng tạo (ví dụ: ngày tạo và sửa đổi tệp) và thông tin liên lạc trong ứng dụng (ví dụ: thông tin đến/từ và dấu nhãn thời gian). Nhật ký không bao gồm nội dung thực tế của bất kỳ tệp nào do người dùng tạo ra hoặc liên lạc trong ứng dụng.

Thông tin này có sẵn theo lệnh của tòa án, giấy phép hoặc lệnh tìm kiếm.

Tôi phải đưa thông tin gì về người dùng trong yêu cầu của tôi?

Khi yêu cầu thông tin liên quan đến một người dùng cụ thể các dịch vụ của chúng tôi, quý vị phải cung cấp tên người dùng của tài khoản có liên quan.

Tôi phải đưa thông tin gì về bên yêu cầu?

Một yêu cầu truy cập có thể được gửi qua email tới legal@tiktok.com. Xin vui lòng bấm vào đây để xem một phiếu yêu cầu truy cập mẫu.

Nếu cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu TikTok cung cấp cho họ các dữ liệu cá nhân của người dùng mà không có sự chấp thuận của người dùng, thì giấy ủy quyền bằng văn bản được ký bởi người đứng đầu hoặc giám đốc của cơ quan thực thi pháp luật đó hoặc một người có cấp bậc tương tự xác nhận rằng dữ liệu cá nhân đó là cần thiết cho mục đích chức năng hoặc nhiệm vụ của cảnh sát viên phải được cung cấp cho TikTok trước khi dữ liệu đó được cung cấp.

TikTok sẽ tôn trọng các yêu cầu lưu giữ không?

TikTok sẽ tôn trọng các yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật để lưu giữ dữ liệu người dùng. Khi nhận được yêu cầu bảo quản đã ký và ghi ngày tháng trên tiêu đề thư chính thức của bộ phận thực thi pháp luật có chứa tất cả thông tin cần thiết như được nêu dưới đây, TikTok sẽ cố gắng lưu giữ thông tin tài khoản có sẵn liên quan đến bất kỳ người dùng TikTok nào được xác định một cách thích hợp trong tối đa 90 ngày. Chúng tôi không thể tôn trọng nhiều yêu cầu gia hạn sau một khoảng thời gian 90 ngày bổ sung. Nếu TikTok không nhận được quy trình pháp lý chính thức cho thông tin được lưu giữ trước khi kết thúc thời gian lưu giữ, thông tin được lưu giữ có thể bị xóa khi thời gian lưu giữ kết thúc.

Yêu cầu lưu giữ phải được gửi trên tiêu đề thư thực thi pháp luật, đã ký và phải bao gồm thông tin liên quan đến tên người dùng cụ thể được lưu giữ. Ngoài ra, yêu cầu lưu giữ phải bao gồm một tuyên bố về các bước được thực hiện để có được lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác đối với dữ liệu tìm kiếm.

Làm thế nào để đáp ứng yêu cầu lưu giữ hoặc dữ liệu trên TikTok?

Vui lòng gửi tất cả các yêu cầu lưu giữ và/hoặc dữ liệu qua email đến legal@tiktok.com. Việc nhận thư từ chỉ nhằm mục đích thuận tiện và TikTok không khước từ bất kỳ sự kháng nghị nào, kể cả việc thiếu thẩm quyền hoặc dịch vụ phù hợp. TikTok sẽ không trả lời các yêu cầu về thông tin người dùng không được gửi bởi các quan chức thực thi pháp luật.

Tôi nên làm gì nếu tôi có yêu cầu khẩn cấp về dữ liệu?

Yêu cầu khẩn cấp có thể được gửi qua email tới legal@tiktok.com. Xin vui lòng bấm vào đây để xem một phiếu yêu cầu khẩn cấp mẫu.

TikTok đánh giá các yêu cầu khẩn cấp trên cơ sở từng trường hợp. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tự nguyện tiết lộ dữ liệu cá nhân của một cá nhân mà không cần sự đồng ý của cá nhân đó khi việc tiết lộ đó là cần thiết cho việc ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của cá nhân đó hoặc cá nhân khác.

Tất cả các yêu cầu khẩn cấp phải được viết trên tiêu đề thư chính thức, được ký bởi một quan chức thực thi pháp luật và đến từ một miền email thực thi pháp luật chính thức.

Nhân viên thực thi phi pháp luật nhận thức được tình huống khẩn cấp cần liên hệ ngay và trực tiếp với các quan chức thực thi pháp luật địa phương.

Liệu quy trình này có khác với các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ quốc tế hay không?

Các cơ quan chính phủ quốc tế nên sử dụng yêu cầu MLAT hoặc quy trình thẩm tra thư để tìm kiếm thông tin người dùng từ TikTok. TikTok sẽ xem xét và trả lời các yêu cầu lưu giữ được gửi đúng trong khi quy trình MLAT hoặc quy trình thẩm tra thư đang được tiến hành.

TikTok có thông báo cho người dùng các yêu cầu đối với dữ liệu tài khoản không?

Chính sách của chúng tôi là thông báo cho người dùng TikTok khi chúng tôi nhận được quy trình pháp lý tìm kiếm hồ sơ, thông tin hoặc nội dung của họ trừ khi việc cung cấp thông báo đó bị cấm theo luật. Hơn nữa, nếu yêu cầu của bạn khiến TikTok thông báo về việc vi phạm các điều khoản của chúng tôi đang diễn ra hoặc trước đó, chúng tôi sẽ có hành động để ngăn chặn sự lạm dụng thêm, bao gồm chấm dứt tài khoản và các hành động khác có thể thông báo cho người dùng rằng chúng tôi biết về hành vi sai trái của họ. Nếu bạn tin tưởng rằng việc thực hiện những hành động như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cuộc điều tra đang diễn ra của bạn, bạn có thể yêu cầu TikTok trì hoãn hành động đó trong yêu cầu của bạn và TikTok sẽ đưa yêu cầu của bạn vào sự tư vấn. Trách nhiệm của quan chức thực thi yêu cầu là thực hiện yêu cầu này, vì đây là chính sách của TikTok, để thực thi các điều khoản của mình. Có các chi phí liên quan đến quy trình lưu giữ và/hoặc yêu cầu dữ liệu của TikTok không? TikTok có quyền tìm cách bồi hoàn các chi phí liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu dữ liệu thực thi pháp luật.

ĐƠN YÊU CẦU TRUY CẬP

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG BỐ KHẨN CẤP