Skip to main content
logo
Nội dung được nhúng từ TikTok
Hiển thị nội dung từ TikTok trên trang web của bạn. Chọn lọc các video, hồ sơ, hashtag và âm thanh phổ biến hoặc tạo danh sách phát của riêng bạn để những người dùng khác khám phá. Tính năng Nội dung được nhúng cho phép bạn thoải mái lựa chọn nội dung để hiển thị cho đối tượng người xem của mình.
landing_img
Xem Nội dung được nhúng
Nội dung cơ bản được nhúng
Tạo nội dung nhúng của riêng bạn
Chèn liên kết của video TikTok, hồ sơ, hashtag hoặc âm thanh mà bạn yêu thích, rồi nhúng liên kết đó vào trang web của bạn.
Bạn muốn tạo loại nội dung được nhúng nào?
Video đã được nhúngNhập URL để xem trước