Skip to main content
logo
TikTok Embeds
แสดงเนื้อหาจาก TikTok บนเว็บไซต์ของคุณคัดสรรจากวิดีโอ โปรไฟล์ แฮชแท็ก และเสียงยอดนิยม หรือสร้างเพลย์ลิสต์ของคุณเองเพื่อให้ผู้อื่นค้นพบ Embeds ทำให้คุณมีอิสระในการเลือกเนื้อหาเพื่อแสดงให้ผู้ชมของคุณเห็น
landing_img
ดู Embeds
การฝังพื้นฐาน
สร้างรายการของคุณ
แทรกลิงก์วิดีโอ โปรไฟล์ แฮชแท็ก หรือเสียงของ TikTok ที่คุณชื่นชอบ แล้วฝังลงในเว็บไซต์ของคุณ
คุณต้องการสร้างการฝังประเภทใด
ฝังวิดีโอแล้วป้อน URL เพื่อดูตัวอย่าง