Mga Alituntunin ng KomunidadPambungad

Huling binago, Oktubre 2022

Layunin ng TikTok na pasiglahin ang kakayahang lumikha at magbigay ng kasiyahan. Sa komunidad na binubuo namin, maaaring lumikha at mamahagi, matuklasan ang mundo sa paligid, at makipag-ugnayan sa iba’t ibang tao sa buong mundo. Taos-puso ang aming adhika na magtaguyod ng nakatutulong na kapaligiran para sa aming lumalaking komunidad. Nagtatakda ang aming mga Alituntunin ng Komunidad ng mga pamantayan at patnubay ng mga mabubuting asal para maging ligtas at kaaya-aya ang TikTok para sa lahat.

Sa TikTok, inuuna namin ang kaligtasan, pagkakaiba-iba, pagtanggap ng lahat, katotohanan at katapatan. Hinihikayat namin ang mga manlilikha na bigyang-pugay ang lahat ng bagay na ikinaiiba nila at ang mga manonood na makipag-ugnayan sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng inspirasyon; naniniwala kami na nakatutulong sa lahat ang isang ligtas na kapaligiran na gawin ang mga ito nang tahasan. Pinapahalagahan namin na sakop ng aming komunidad ang buong mundo at sinisikap naming isaalang-alang ang buong lawak ng mga pamantayan ng mga kultura sa mga lugar na kinatatagpuan namin. Sinisikap din naming magsulong ng kapaligiran para sa mga tunay na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng tunay na content sa TikTok.

Ipinatutupad namin ang aming mga Alituntunin ng Komunidad sa lahat ng tao at sa lahat ng ibinabahagi sa TikTok. Maagap kami sa pagpapatupad ng mga ito sa pamamagitan ng pinagsamang teknolohiya at pamamahala ng tao, at layunin naming gawin ito bago mag-ulat sa amin ang mga tao ng content na maaaring lumabag sa mga Alituntunin. Hinihikayat din namin ang mga miyembro ng aming Komunidad na gamitin ang mga angkop na paraan para mag-ulat ng anumang content o account na sa tingin nila ay lumalabag sa aming mga Alituntunin ng Komunidad.

Aalisin namin ang anumang content – kasama na rito ang video, audio, livestream, images, comments, links, o iba pang sulatin – na lumalabag sa aming mga Alituntunin ng Komunidad. Ipinaaalam namin ang aming mga pasiya sa mga taong kinauukulan, at maaari silang mag-apela kung sa tingin nila ay wala namang paglabag na naganap. Pansamantala o ganap naming ipagbabawal ang mga account at/o users na sangkot sa mga malala o paulit-ulit na paglabag sa loob ng plataporma; maaari rin naming isaalang-alang sa mga pasiyang ito ang mga ginagawa nila sa ibang mga plataporma at ang kanilang asal sa tunay na buhay. Maaari naming ipagbigay-alam sa mga maykapangyarihan ang mga kondisyon na kaugnay sa panganib ng pinsala sa tunay na buhay ng tao kung ito ay tiyak, kapani-paniwala, at nalalapit na. Para sa mga taong 13 taong gulang at higit pa ang ganap na karanasang TikTok, at mabilis kaming nag-aalis ng mga account ng mga taong sa hinala namin ay hindi pa umaabot sa edad na ito. (Sa Estados Unidos, tinatanggap namin ang mga taong wala pang 13 taong gulang sa TikTok for Younger Users, isang karanasan sa app na hindi ganap at sinadya para sa madlang ito; may kalakip itong mga karagdagang pananggalang at proteksiyon ng pribadong buhay.)

Nilikha ang aming mga algoritmo nang isinasaisip ang pagtitiwala at kaligtasan. Para sa ilang content, maaari naming bawasan ang mga pagkakataong matuklasan ang mga ito; kasama sa mga hakbang namin ang pagtuturo sa ibang resulta ng paghahanap, o ang pagpigil sa pagrerekomenda ng mga video sa For You Feed. Makakakita kayo ng higit pang impormasyon ukol dito sa seksiyong Ineligible for the For You feed [Bawal sa For You feed] sa ibaba.

Magkaganito man, batid naming may mga content na karaniwang aalisin namin batay sa aming mga Alituntunin ng Komunidad nguni’t maaaring makabuti ito sa kapakanan ng madla. Sa gayon nagpapahintulot kami na maliban sa ilang sitwasyon ang mga content na nakapagtuturo, nagbibigay ng impormasyon, ukol sa siyensiya at sining, o content na mapanuya, content tungkol sa mga kathang-isip o propesyonal na sitwasyon, counterspeech, o content na nagpapahintulot sa isang tao na ipayahag ang kanyang nararamdaman ukol sa mga usaping mahalaga para sa lipunan. Para mabawasan ang maaaring maging masamang epekto ng grapikong content, maaari kaming magsama ng mga hakbang para sa kaligtasan, tulad ng babala o ng screen na nagpapahintulot sa manonood na pag-isipan kung magpapatuloy siya.

Sumasangguni kami sa mga mahahalagang kasosyo para mabago paminsan-minsan ang aming mga Alituntunin ng Komunidad para makasunod ang mga ito sa mga bagong asal at panganib; bahagi ito ng aming adhika na mapanatiling ligtas ang TikTok bilang lugar para sa pagkamalikhain at kasiyahan.

 

Ang Kaligtasan ng mga Menor de edad

Lubos ang adhika naming ipagtanggol ang kaligtasan ng mga menor de edad sa aming plataporma. Para sa TikTok, tumutukoy ang menor de edad sa sinumang tao na wala pang 18 taong gulang. Ipinagbabawal namin ang mga gawain na nagsasagawa ng pang-aabuso, pamiminsala, paglalagay sa panganib, o pananamantala ng mga menor de edad sa TikTok. Tinuturing na paglabag sa aming plataporma ang anumang content, kasama na ang animasyon o anumang nilikha o minanipula sa pamamagitan ng computer, na naglalawaran ng pang-aabuso, pananamantala o paglalagay sa panganib sa mga menor de edad, at aalisin ang mga ito kapag natuklasan ang mga ito. Ipinagbibigay-alam namin ang anumang dokumento ukol sa seksuwal na pang-aabuso ng mga bata (Child Sexual Abuse Material, CSAM) at ipinadadala namin ang katibayan nito sa U.S. National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC at sa anupamang nauukol na maykapangyarihan.  

Dapat maabot ng mga users ang pinakamababang edad na itinakda para makagamit ng TikTok, ayon sa nasasaad sa aming mga Tuntunin ng Serbisyo. Kapag nakatukoy kami ng account ng menor de edad, aalisin namin ito. Dahil nilikha ang aming plataporma nang isinasaisip ang kaligtasan ng mga menor de edad, may mga katangian ito na ipinagbabawal batay sa edad. Ang mga account holder na wala pang 16 taong gulang ay hindi maaaring gumamit ng direktang pagmemensahe at ang kanilang content ay hindi karapat-dapat na lumabas sa feed na Para sa Iyo. Ang mga account holder ay dapat na hindi bababa sa 18 taong gulang upang mag-host ng isang livestream o gamitin ang aming mga virtual na feature sa pagbibigay ng regalo.

Ang Seksuwal na pananamantala ng mga menor de edad

Magsasagawa ang TikTok ng hakbang laban sa anumang content o account na mayroong CSAM o ng seksuwal na pananamantala ng mga menor de edad. Kasama sa seksuwal na panamantala ng menor de edad ang pang-aabuso ng puwesto ng maykapangyarihan o ng pinagkakatiwalaan para sa seksuwal na layunin. Kabilang sa mga layuning ito ang pakikinabang sa pamamagitan ng pagkita ng pera, pakikinabang sa lipunan, sa gawaing seksuwal, o sa pulitika batay sa pananamantala ng menor de edad. Tinuturing na CSAM ang anumang nakikita o napapanood na paglalarawan ng tahasang seksuwal na hubo’t hubad o asal ng menor de edad, kahit na sinupaman – mga mapaninlang na adulto, mga kaedad, o ang menor de edad mismo – ang gumawa ng mga ito. 

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-download, mag-stream o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na namamahagi, nag-aalok na makipagpalitan o bumili, o nagtuturo sa mga user sa mga lugar sa tunay na buhay para makakuha o makapamahagi ng CSAM
 • Content na seksuwal na nakikipag-ugnayan sa mga menor de edad o tumatrato sa isang menor de edad bilang seksuwal na nilalang (e.g., sa pamamagitan ng mga katangian ng produkto tulad ng mga duet)
 • Content na nagpapakita, humihiling, dumadakila, o nanghihikayat ng mga larawan ng pang-aabuso ng menor de edad, kasama na ang mga paglalarawan ng hubo’t hubad, ang pagtrato sa mga menor de edad bilang seksuwal na nilalang, o ang mga seksuwal na gawaing kinasasangkotan ng mga menor de edad
 • Content na naglalarawan, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa seksuwal na pagkaakit sa mga bata (pedophilia) o sa pang-aabuso ng menor de edad
 • Content na nambibikitima muli o nagsasamantala sa mga menor de edad na biktima ng pang-aabuso sa pamamagitan ng pamamahagi muli o pagsasadula ng ibang tao ng pang-aabuso o pag-amin 

Ang Paghahanda para sa abuso

Tinutukoy ng asal na naghahanda para sa abuso ang pakikipag-ugnayan ng adulto sa menor de edad para mapalapit ang damdamin at makuha ang tiwala ng menor de edad para sa seksuwal na pagtitipan sa hinaharap o sa kasalukuyan, seksuwal na pang-aabuso, pangangalakal, o iba pang paraan ng pananamantala. Kasama sa mga asal na ito ang pagpuri, ang pakiusap na makipagkita sa plataporma o sa tunay na buhay, ang paghingi ng personal na impormasyon, ang paghingi ng dokumento ukol sa seksuwal na pang-aabuso ng mga menor de edad, ang paghingi ng seksuwal na pakikipag-ugnayan o mga comments, at ang pagreregalo.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Pambungad na paghahanda para sa abuso
 • Content na naglalarawan, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa mga asal na naghahanda para sa abuso
 • Content na humihiling na magkita sa tunay na buhay ang isang menor de edad at isang adulto o mga menor de edad na may malaking agwat sa edad
 • Content na nagpapakita o nag-aalok ng larawan ng hubo’t hubad sa mga menor de edad
 • Content na humihiling sa mga menor de edad na makipagkita sa isang adulto sa ibang plataporma, website o anupamang website
 • Anumang hiling ng larawan ng hubo’t hubad o ng seksuwal na pakikipag-ugnayan, sa pamamagitan ng bantang magsiwalat ng lihim o ipa pang paraan ng pamimilit

Mga Larawan ng hubo’t hubad at seksuwal na gawain na kasangkot ang mga menor de edad

Kasama sa larawan ng hubo’t hubad at seksuwal na gawain na kasangkot ang mga menor de edad ang content na tahasang nagpapakita ng mga suso, ari, puwit, o pigi, o mga asal na tumutulad, nagpapahiwatig, o nagpapakita ng mga seksuwal na gawain na kasangkot ang mga menor de edad. Hindi namin pinahihintulutan ang paglalarawan ng hubo’t hubad o ng seksuwal na gawain, kasama na ang content na nilikha o minanipula sa pamamagitan ng computer.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapakita o nagpapahiwatig ng mga seksuwal na gawain ng mga menor de edad, kasama na ang pakikipagtalik na may pagpapasok at walang pagpapasok, pagtsupa, o maalab na halikan
 • Content na nagpapakita ng matinding seksuwal na pagnanasa o seksuwal na pag-uudyok na kasangkot ang menor de edad
 • Content na nagpapakita ng matinding seksuwal na pagnanasa para sa isang bagay o gawain na kasangkot ang menor de edad
 • Content na nagpapakita ng lantad na ari, puwit, singit, o dede ng babae ng menor de edad
 • Content na may kasamang tahasang seksuwal na pananalita para ipakita o ilarawan ang isang menor de edad
 • Content na nagpapakita ng menor de edad at may kasamang tahasang seksuwal na mga liriko ng kanta
 • Content na nagpapakita ng tahasang seksuwal na pagsayaw ng isang menor de edad, kasama na ang twerking, ang pagyugyog ng suso, ang pag-usli ng balakang, ang paghimas ng sariling singit o suso o ng ibang tao
 • Content na nagpapakita ng isang menor de edad na naghuhubad
 • Content na nagpapakita ng isang menor de edad na kulang ang bihis kung isasaalang-alang ang lugar at sitwasyon
 • Mga seksuwal na comment, emoji, sulatin, o iba pang larawan na ginagamit para ikubli o ipahiwatig ang mga hubo’t hubad o seksuwal na gawain ng isang menor de edad

Mga Nakasasamang gawain ng mga menor de edad

Kasama sa mga nakasasamang gawain ng mga menor de edad ang pag-aari o pagkonsumo ng mga sustansiyang ipinagbabawal sa mga menor de edad, ang maling paggamit ng mga legal na sustansiya, ang paglahok sa mga gawaing labag sa batas, at ang pagsali sa mga gawain, pagsubok ng katawan, o paghahamon na maaaring makasama sa kapakanan ng mga menor de edad. Inaalis namin sa aming plataporma ang anuman sa naturing content.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapahiwatig, nagpapakita, tumutulad, o nagtataguyod ng pag-aari o pagkonsumo ng produktong may alak, tabako, o droga ng isang menor de edad
 • Content na nagtuturo sa mga menor de edad kung paano bumili, magbenta, o makipagpalitan ng alak, tabako, o sustansiyang kontrolado
 • Content na nagpapakita o nagtataguyod ng mga gawaing maaaring makasama sa kapakanan ng mga menor de edad, kasama na ang mga pagsubok sa katawan, paghahamon, o kagila-gilalas na palabas

Ang Pinsala sa katawan o isip ng mga menor de edad

Kasama sa mga asal na maaaring magdulot sa mga menor de edad ng pinsala sa katawan o isip ang pang-aabuso sa katawan, ang pagpapabaya, ang paglalagay ng bata sa panganib, at ang panlalait. Inaalis namin sa aming plataporma ang anuman sa naturing content.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng sumusunod:

 • Content na nagpapakita o nagtataguyod ng pang-aabuso ng katawan, pagpapabaya, paglalagay sa panganib, o panlalalit ng mga menor de edad

Mga Krimen laban sa mga bata

Hindi namin pinahihintulutang magkaroon ng account sa aming plataporma ang mga user na nahatulan para sa mga krimen laban sa mga bata. Kabilang sa mga krimeng ito ang seksuwal na pang-aabuso, pangmomolestiya, pagpatay, pang-aabuso sa katawan o pagpapabaya, pagdukot, pagdukot ng anak sa ibang bansa, pangangalakal ng tao, pananamantala ng mga menor de edad para sa prostitusyon, seksuwal na pang-aabuso ng isang menor de edad na isinagawa sa pamamagitan ng Internet habang may nanonood, seksuwal na pananamantala ng mga menor de edad na kasama sa pagbibiyahe at turismo, pagtatangkang makakuha o mamahagi ng CSAM, at ang paggawa, pag-aari, o pamamahagi ng CSAM. Kapag nakatuklas kami ng mga user na ganito, ipinagbabawal namin ang kanilang account. Paniniwalaan namin ang impormasyon na kusang ibinigay ng sinumang user na nagsasaad na seksuwal na naaakit siya sa mga bata o nahatulan siya para sa seksuwal na krimen laban sa mga menor de edad, at aalisin namin ang kanyang account.

 

Mga Mapanganib na gawain at hamon

Hindi namin pinahihintulutan ang mga user na mamahagi ng content na nagpapakita, nagtataguyod, nagtuturing na normal o dumadakila sa mga mapanganib na gawain na maaaring mauwi sa malubhang kapinsalaan o pagkamatay. Hindi rin namin pinahihintulutan ang content na nagtataguyod o sumasang-ayon sa pagsali ng isang grupo sa gawaing mapanganib o nakapipinsala na labag sa anumang bahagi ng aming mga Alituntunin ng Komunidad.

Tinuturing namin na mapanganib na gawain o iba pang mapanganib na asal ang mga gawaing isinasagawa sa di-propesyonal na sitwasyon o ng taong salat sa kinakailangang kakayahan o nang walang pag-iingat na maaring mauwi sa malubhang pinsala o pagkamatay ng user o ng madla. Kabilang rito ang kagila-gilalas na palabas ng di-propesyonal na tao o mapanganib na hamon.

Huwang kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapakita ng maaaring maling paggamit ng mga mapanganib na kagamitan o bagay
 • Content na nagpapakita ng mapanganib na pagmamaneho
 • Content na nagpapakita o nagtataguyod ng pagkain ng mga sustansiyang hindi dapat kinokonsumo at maaaring mauwi sa malubhang pinsala
 • Content na naglalarawan o masusing nagtuturo kung paano magsagawa ng mapanganib na gawain
 • Mga mapanganib na laro, hamon, panunubok, o kagila-gilalas na palabas na maaaring mauwi sa mga pinsala sa katawan o sa pag-aari

 

Ang Pagpapakamatay, pananakit sa sarili, at mali-maling pagkain  

Dinidibdib namin ang kalusugan at kapakanan ng mga taong bumubuo ng aming komunidad. Hindi namin pinahihintulutan ang content na nagpapakita, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa mga gawaing maaaring mauwi sa pagpapakamatay, pananakit sa sarili, o mali-maling pagkain. Gayunpaman, pinahihintulutan namin ang mga gumagamit ng TikTok na ibahagi nang ligtas ang kanilang mga karanasan sa mga usaping ito upang mapalawig ang kabatiran at makatanggap ng tulong mula sa komunidad. Hinihikayat din namin ang mga user na lumalaban sa tuksong magpakamatay o saktan ang kanilang sarili, o may kakilalang nag-iisip na magpakamatay, na tumawag kaagad sa mga serbisyong tumutulong sa kagipitan sa kanilang lugar o sa hotline na tumutulong para mapigilan ang pagpapakamatay. Kung sakaling may magagawa kami para tulungan ang user na nanganganib na saktan ang kanilang sarili, maaari ring tumawag ang TikTok sa mga serbisyong tumutulong sa kagipitan sa kanilang lugar.

Ang Pagpapakamatay at pananakit sa sarili

Inaalis namin ang content na nagpapakita ng pagpapakamatay, na may pag-iisip ukol sa pagpapakamatay, o na maaaring makahikayat ng asal na mauuwi sa pagpapakamatay o pananakit sa sarili. Inaalis din namin ang content na nagpapakita ng pagtatangkang magpakamatay o ng asal na malamang mauwi sa pagpapakamatay. Ipinagbabawal namin ang anuming uri ng content na nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa pagkakamatay, nagtuturo kung paano magpakamatay, o mga lathala na nagtuturing na magiting o marangal ang pagpapakamatay. Maaari naming ipagbigay-alam sa mga maykapangyarihan ang mga kondisyon na kaugnay sa panganib ng pinsala sa tunay na buhay ng tao kung ito ay tiyak, mapaniniwalaan, at malapit na.

Hindi rin pinahihintulutan ang content na nanghihikayat o nagtataguyod ng pagpapakamatay o panlilinlang na kaugnay sa pananakit sa sarili. Kasama na rito ang mga nakagigitlang babala na maaaring maging sanhi ng kaguluhan at ng laganap na pinsala. Aalisin namin ang mga naturang babala, samantalang pahihintulutan namin ang content na naglalayong mapahinahon ang kaguluhan at magtaguyod ng tamang impormasyon ukol sa mga panlilinlang na ito.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapakita, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa pagpapakamatay o sa pananakit sa sarili
 • Content na nagtuturo kung paano magpakamatay o paano saktan ang sarili
 • Mga laro, panunubok, hamon, kasunduan, o panlilinlang ukol sa pagpapakamatay o pananakit sa sarili

Ang Mali-maling pagkain

Hindi pinahihintulutan sa plataporma ang content na nagtataguyod ng masamang asal o ugali sa pagkain na maaaring makasama sa kalusugan. Kasama na rito ang content na nagpapahayag ng pagnanais na magkaroon ng problema sa pagkain, pamamahagi ng mga payo o pagpapayo ukol sa mali-maling pagkain, at pagsali sa nakasasamang paghamon na sukatin ang katawan.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapakita, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa mali-maling pagkain
 • Content na nagpapakita, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa asal para sa mapanganib na pamamayat kaugnay sa mali-maling pagkain 


Mga Hubo’t hubad na adulto at  seksuwal na gawain

Sinisikap naming lumikha ng plataporma na kaaya-aya at ligtas. Hindi namin pinahihintulutan ang larawan ng hubo’t hubad, pornograpiya, o tahasang seksuwal na content. Ipinagbabawal din namin ang content na nagpapakita o nagtataguyod ng mga sapilitang seksuwal na gawain, ang pamamahagi ng mga sapilitang larawan ng pagtatalik, at paghiling ng seksuwal na pakikipag-ugnayan sa mga adulto.

Ang Seksuwal na pananamantala

Itinuturing na seksuwal na pananamantala ang anumang tangkang pang-aabuso o tunay na pang-aabuso ng kalagayan ng nakahihina, ng makapangyarihan o ng pinagkakatiwalaan para sa mga seksuwal na layunin. Kabilang sa mga layuning ito ang pakikinabang sa pamamagitan ng pagkita ng pera, pakikinabang sa lipunan, o sa pulitika batay sa pananamantala ng ibang tao. Hindi namin pinahihintulutan ang content na seksuwal na nananamantala.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapakita, humihiling, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa mga sapilitang seksuwal na gawain o sapilitang panghihipo, kasama na ang panggagahasa at seksuwal na pang-aabuso
 • Content na nagpapakita, humihiling, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa pamamahagi ng mga sapilitang larawan ng pagtatalik, kasama na ang mga larawang kinuha, nilikha, o ipinamahagi nang walang pahintulot
 • Content na nagpapakita, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa seksuwal na karahasan
 • Content na nagpapakita, nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa paghiling ng seksuwal na ugnayan, kasama na ang pag-aalok o paghingi ng seksuwal na katalik, seksuwal na usapan o larawan, seksuwal na serbisyo, binabayarang seksuwal na content, o sexcamming

Mga Larawan ng hubo’t hubad at gawaing seksuwal na kasangkot ang adulto

Kabilang sa larawan ng hubo’t hubad at seksuwal na gawain ang content na tahasang nagpapakita ng mga suso, ari, pigi, o puwit, o asal na tumutulad, nagpapahiwatig, o nagpapakita ng seksuwal na gawain. Hindi namin pinahihintulutan ang paglalarawan ng hubo’t hubad o ng seksuwal na gawain, kasama na ang content na nilikha o minanipula sa pamamagitan ng computer. Batid namin na may content na nakasusuya o di-angkop sa kultura sa ilang rehiyon o hindi angkop para sa mga user anuman ang kanilang edad.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na tahasang nagpapakita o nagpapahiwatig ng mga seksuwal na gawain, kasama na ang pakikipagtalik na may pagpapasok at walang pagpapasok o pagtsupa
 • Content na nagpapakita ng matinding seksuwal na pagnanasa o seksuwal na pag-uudyok
 • Content na nagpapakita ng matinding seksuwal na pagnanasa para sa isang bagay o gawain
 • Content na nagpapakita ng ari, buong puwit, singit o dede ng babae
 • Content na may kasamang tahasang seksuwal na pananalita para sa seksuwal na kasiyahan

 

Ang Pang-aapi at panliligalig

Naniniwala kami sa komunidad na tumatanggap sa lahat at sa pagpapahayag ng sarili nang walang takot sa pang-aabuso. Hindi namin kinukunsinti na hiyain, apihin o maligalig ang mga miyembro ng aming komuidad. Maaaring magdulot ang mapang-abusong content o asal ng matinding sakit sa kalooban at aalisin namin ang mga ito sa aming plataporma.

Ang Mapang-abusong asal

Aalisin namin ang lahat ng paraan ng pagpapahayag ng abuso, kasama na ang mga banta o nanghahamak na pangungusap na naglalayong manuya, manghiya, manlait, o magbigay ng sama ng loob sa isang tao. Sakop ng pagbabawal na ito ang paggamit ng mga katangian ng TikTok. Para mapahintulutan ang mga pahayag ukol sa mga usaping publiko, maaaring pahintulutan ang mga puna sa mga kilalang tao; gayunpaman, ipinagbabawal ang labis na mapang-abusong asal laban sa mga kilalang tao.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nang-iinsulto ng ibang tao, o nanlalait sa isang tao batay sa mga katangian tulad ng talino, itsura, personal na katangian, o kalinisan
 • Content na nag-uudyok ng sabay-sabay na panliligalig
 • Content na nanlalait sa mga biktima ng mga trahedya na bunga ng karahasan
 • Content na gumagamit ng mga katangian ng TikTok para sa pakikipag-ugnayan (e.g., duet) para manghamak ng iba
 • Content na nagpapakita ng sinadyang pananakit o pananakot, tulad ng palihim na pagsunod sa Internet (cyberstalking) o sadyang panggagalit (trolling)
 • Content na nagnanais na mamatay, magkasakit nang malala o magdanas ng iba pang pinsala ang isang tao

Ang Seksuwal na panliligalig

Kasangkot sa seksuwal na panliligalig ang seksuwal na asal na hindi naman ginusto o hindi angkop at pumupuntirya sa ibang tao. Hindi namin pinahihintulutan ang content na dumadakila, nagtuturing na normal, o nagtataguyod ng seksuwal na panliligalig, anuman ang layon ng gumagamit.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagsisikap magkaroon ng di-ginustong seksuwal na pakikipag-ugnayan
 • Content na nanlalait sa seksuwal na gawain ng ibang tao
 • Content na tumutulad sa seksuwal na pakikipagtalik sa ibang tao, sa pamamagitan ng salita, sulat (kasama na ang mga emoji), o paggamit ng anumang katangian sa loob ng app
 • Content na nagbabago o ganap na nag-iiba ng larawan ng ibang tao para magpakita o magpahiwatig ng seksuwal na pang-aakit o paglahok sa seksuwal na gawain
 • Content na nagsisiwalat, o nagbabantang magsiwalat, ng detalye ng seksuwal na pribadong buhay ng isang tao, kasama na ang content na gawa sa computer, seksuwal na kasaysayan, at pangalan ng mga nakaraang seksuwal na katalik  
 • Content na nagsisiwalat, o nagbabantang magsiwalat, ng seksuwal na oryentasyon ng isang tao nang walang pahintulot

Mga Banta na panakaw na pumasok sa account (hacking), magsiwalat ng personal na impormasyon sa Internet (doxxing), at magsiwalat ng lihim (blackmail)

Maaaring magdulot ng matinding sakit sa kalooban at iba pang pinsala sa tunay na buhay ang banta na panakaw na pumasok sa account o magsiwalat ng personal na impormasyon sa Internet upang manligalig o magsiwalat ng lihim ng ibang tao. Tinuturing naming “doxxing” ang pangongolekta at paglalathala ng personal na impormasyon o ng impormasyon na makatutulong kilalanin ang isang tao (personally identifiable information,PII) para sa masamang hangarin. Itinuturing namin ang mga asal na ito sa Internet bilang halimbawa ng pang-aabuso at hindi namin pinahihintulutan ang mga ito sa aming plataporma.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagbabantang magsiwalat ng personal na impormasyon o impormasyon na makatutulong kilalanin ang isang tao (personally identifiable information, PII), kabilang rito ang personal na tirahan, ang pribadong email, ang pribadong telepono, pahayag ng bangko, numero ng social security, o numero ng pasaporte
 • Content na nagbabantang magsiwalat ng lihim ng isang tao o panakaw na pumasok sa account ng isang tao
 • Content na nanunulsol o nanghihikayat sa iba na panakaw na pasukin o isiwalat ang acount ng ibang tao, personal na impormasyon, o impormasyon na makatutulong kilalanin ang isang tao (personally identifiable information, PII)
 • Ang account, personal na impormasyon, o impormasyon na makatutulong kilalanin ang isang tao para mahikayat ang iba na abusuhin, galitin, o maligalig ang naturang tao

 

Ang Kamuhi-muhing asal

Ang TikTok ay isang komunidad na binubuo ng iba’t ibang tao at tumatanggap sa lahat. Hindi nito kinukunsinti ang diskriminasyon. Hindi namin pinahihintulutan ang content na may pananalitang nagtataguyod ng muhi o may kasangkot na kamuhi-muhing asal, at inaalis namin ito sa aming plataporma. Ipinagbabawal namin ang mga account at/o ang mga user na malubha ang paglabag o paulit-ulit na lumalabag sa pagbabawal sa pananalitang nagtataguyod ng muhi o may kaugnayan sa pananalitang nagtataguyod ng muhi sa tunay na buhay.

Ang Pambabatikos at pag-aalipusta batay sa mga katangiang isinasanggalang

Tinuturing naming pananalita o asal na nagtataguyod ng muhi ang content na nambabatikos, nagbabanta, nanunulsol para gumamit ng karahasan, o nanghahamak sa pagkatao ng isang tao o grupo batay sa mga sumusunod na katangiang isinasanggalang:

 • Lahi
 • Etnisidad
 • Bansang pinagmulan
 • Relihiyon
 • Kasta
 • Seksuwal na oryentasyon
 • Kasarian
 • Gender
 • Gender identity
 • Malubhang karamdaman
 • Kapansanan
 • Sitwasyon bilang migrante

Tinuturing na pag-aalipusta ang mga panlalait na naglalayong manghamak ng grupo o tao batay sa anuman sa mga katangiang isinasanggalang na inilista sa itaas. Para mapigilan ang paglaganap ng mga salitang labis na nakasasakit, inaalis namin ang lahat ng pag-aalipusta mula sa aming plataporma, maliban kung ito ay inaangkin, ginagamit para tukuyin ang sarili (i.e., ng mga miyembro ng grupong isinasanggalang), o ginagamit nang hindi nanlalait (e.g., para sa pagtuturo).

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpaparatang na higit na mababang uri ang katawan, talino, o moralidad ng mga tao o mga grupo na may katangiang isinasanggalang o na nagtuturing sa kanila bilang kriminal, hayop, bagay, o iba pang di-taong nilalang  
 • Content na nagtataguyod o nagbibigay-katuwiran sa karahasan, paghihiwalay, pagbubukod, o diskriminasyon laban sa kanila
 • Content na gumagamit ng pag-aalipusta na hindi tumutukoy sa sarili
 • Content na pumupuntirya sa mga transgender o di-binaryong mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling kasarian (misgendering) o paggamit ng pangalang ibinigay sa kanila nang ipinanganak sila (deadnaming)
 • Content na nagpapakita ng pinsala na naidulot sa isang tao o grupo batay sa isang katangiang isinasanggalang 

Mga Ideolohiyang nagtataguyod ng muhi

Mga ideolohiyang nagtataguyod ng muhi ang mga ideolohiya na nagpapakita ng maliwanag na poot sa mga tao dahil sa kanilang mga katangiang isinasanggalang. Salungat ang mga ideolohiyang nagtataguyod ng muhi sa aming inklusibo at masuportang komunidad, at inaalis namin ang content na nagtataguyod ng mga ito.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na pumupuri, nagtataguyod, dumadakila, o tumutulong sa anumang ideolohiyang nagtataguyod ng muhi (e.g., paghaharì ng mga puti, galit sa kababaihan, kumokontra sa LGBTQ, antisemitismo)
 • Content na may mga pangalan, sagisag, logo, bandila, pamansag, uniporme, kilos, saludo, larawan, litrato, kanta, tugtugin, titik, o iba pang bagay na kaugnay ng isang ideolohiyang nagtataguyod ng muhi
 • Content na nagtataguyod, sumasang-ayon o nag-aanunsiyo ng paraan ng paggamot na naglalayong baguhin ang seksuwal na oryentasyon o programang kaugnay nito
 • Content na nagkakaila na nangyari ang mga maliwanag nang napatununayan at marahas na kaganapan na kasangkot ang mga grupong may katangiang isinasanggalang (e.g., pagtanggi ng paglipol ng mga Hudyo)
 • Pahayag ng paghahari sa isang grupo ng tao batay sa ibang katangiang isinasanggalang
 • Mga teorya ng pagsasabwatan na ginagamit para bigyang-katuwiran ang mga ideolohiyang nagtataguyod ng muhi

 

Ang Marahas na ekstremismo

Matatag kaming naninindigan laban sa dahas sa TikTok o sa tunay na buhay. Hindi namin pinahihintulutan ang mga tao na gamitin ang aming plataporma para magbanta o manunsol ng karahasan, o magtaguyod ng mga organisasyon, tao, o gawain ng marahas na ekstremismo. Kapag may panganib para sa kaligtasan ng madla, o kapag ginagamit ang isang account para itaguyod o purihin ang karahasan sa tunay na buhay, ipinagbabawal namin ang account. Kung kinakailangan, ipagbibigay-alam namin ang mga panganib sa mga maykapangyarihan. Upang lubos na maipagtanggol namin ang aming komunidad, maaaring isaalang-alang namin ang asal sa tunay na buhay para matukoy ang mga organisasyon at taong kaugnay sa marahas na ekstremismo sa aming plataporma. Kapag nakakita kami ng mga gayong organisasyon o tao, ipagbabawal namin ang kanilang mga account.

Mga pagbabanta at panunulsol ng karahasan

Tinuturing naming panunulsol ng karahasan ang pagtataguyod, pamumuno, o panghihikayat ng ibang tao na gumamit ng dahas. Hindi namin pinahihintulutan ang pagbabanta ng karahasan o panunulsol ng karahasan sa aming plataporma na maaaring mauwi sa malubhang pananakit sa  tao.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Pahayag ng balak na manakit ng isang tao o grupo
 • Pahayag o larawan na nanghihikayat sa ibang tao na gumamit ng dahas o na nagtataguyod ng karahasan
 • Pahayag na may pasubali o nagsasaad ng hangarin at naghihikayat sa ibang tao na gumamit ng dahas  
 • Panawagan na magdala ng mga armas sa isang lugar para takutin o pagbantaan ng paggamit ng dahas ang isang tao o grupo
 • Pagtuturo kung paano gumawa o gumamit ng armas na maaaring manulsol sa karahasan

Mga organisasyon at tauhan ng marahas na ekstremismo  

Hindi namin pinahihintulutan sa aming plataporma ang mga organisasyon o tao na nagtataguyod o gumagamit ng dahas, kabilang na rito ang mga organisasyong terorista,  organisadong grupong nagtataguyod ng muhi, mga kriminal na organisasyon, at iba pang grupong armado na hindi napapasailalim sa Estado at pumupuntirya sa mga sibilyan. 

Mga organisasyong terorista

Mga aktor na hindi napapailalim sa isang estado ang mga terorista at organisasyong terorista na nagbabantang gumamit ng dahas, na gumagamit ng dahas, at/o nagsasagawa ng malubhang krimen (tulad ng krimen laban sa sangkatauhan) laban sa mga pamayanang sibilyan para matupad ang kanilang mga layunin sa larangan ng pulitika, relihiyon, etnisidad, o ideolohiya.

Organisadong grupong nagtataguyod ng muhi

Ginagamit namin ang pananalitang “organisadong muhi” para tukuyin ang mga tao at organisasyon na nambabatikos sa mga tao batay sa mga katangiang isinasanggalang, tulad ng lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, relihiyon, kasta, seksuwal na oryentasyon, kasarian, gender, gender identity, o kalagayan bilang migrante. Tinuturing namin na kabilang sa batikos ang mga gawain na nanunulsol ng dahas o muhi, na naglalayong hamakin ang pagkatao ng mga tao o grupo, o na tumatanggap ng isang ideolohiyang nagtataguyod ng muhi.

Mga kriminal na organisasyon

Mga kriminal na organisasyon ang mga grupo na pinatatakbo sa isang lugar, bansa, o iba’t ibang bansa na nakapagsagawa ng mga malubhang krimen, kasama ang mga marahas na krimen (e.g., pagpatay, panggagahasa, pagnanakaw, pananakit), pangangalakal (e.g., tao, bahagi ng katawan, droga, armas), pandurukot, krimeng kaugnay ang pananalapi (e.g., panghuhuthot, pangungwarta, pandaraya, pagpapaikot ng kinita sa krimen), o krimen sa Internet.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na pumupuri, nagtataguyod, dumadakila o sumasang-ayon sa mga marahas na gawain o mga ekstremistang organisasyon o tao
 • Content na nanghihikayat na sumali o naglalayong mangalap ng mga tao para sa mga organisasyon ng marahas na ekstremismo
 • Content na may mga pangalan, sagisag, logo, bandila, pamansag, uniporme, kilos, saludo, larawan, litrato, kanta, tugtugin, titik o ibang bagay na naglalayong kumatawan sa mga organisasyon o tauhan ng marahas na ekstremismo


Ang Katapatan at katunayan

Naniniwala kami na pagtitiwala ang batayan ng aming komunidad. Hindi namin pinahihintulutan ang mga gawain na maaaring makasira sa katapatan ng aming plataporma at sa katunayan ng aming mga user. Inaalis namin ang content na may kasangkot na spam o pekeng pakikipag-ugnayan, pagpapanggap, o mapanlinlang na impormasyon na nagdudulot ng malubhang pinsala.

Ang Spam at pekeng pakikipag-ugnayan

Kasama sa pekeng pakikipag-ugnayan ang anumang content o gawain na nagsisikap na madayang magpatanyag sa plataporma. Ipinagbabawal namin ang anumang tangkang pagsamantalahan ang mga mekanismo ng plataporma para pataasin ang bilang ng pakikipag-ugnayan.

Ipinagbabawal ang mga sumusunod:

 • Magturo sa iba kung paano madayang paramihin ang mga nakakita (views), nakagusto (likes), sumusunod (followers), naibahagi (shares), o kuro-kuro (comments)
 • Magbenta o bumili ng mga nakakita (views), nakagusto (likes), sumusunod (followers), naibahagi (shares), o kuro-kuro (comments)
 • Magtaguyod ng serbisyo na madayang lumilikha ng trapiko
 • Gumamit ng maraming account sa TikTok nang tinatago ang tunay na layunin o nagsisinungaling ukol dito para mamahagi ng spam para sa negosyo
 • Lumikha ng nakapipinsalang software o baguhin ang kodigo para madayang paramihin ang mga nakakita (views), nakagusto (likes), sumusunod (followers), naibahagi (shares), o kuro-kuro (comments)

Ang Pagpapanggap

Hindi namin pinahihintulutan ang mga account na mapanlinlang na nagpapanggap bilang ibang tao o organisasyon. Kapag napagtibay namin ang ulat ng pagpapanggap, maaari naming hilingin sa user na baguhin niya ang kanyang profile o ipagbawal ang kanyang account. Pinahihintulutan namin ang mga account na maliwanag na katawa-tawang imitasyon, nagbibigay ng kuro-kuro, o pinatatakbo ng mga tagahanga, halimbawa, kung ipinahihiwatig ng username ng gumagamit na account na ito ng tagahanga, nagbibigay ng kuro-kuro o katawa-tawang imitasyon, at wala itong kaugnayan sa paksa ng account.

Ipinagbabawal ang sumusunod:

 • Magpanggap bilang ibang tao o organisasyon sa pamamagitan ng mapanlinlang na paggamit ng pangalan, detalye ng talambuhay, o larawan sa profile.  

Ang Nakasasamang maling impormasyon

Tinutukoy ng maling impormasyon ang content na di-tama o di-totoo. Inaalis namin ang maling impormasyon na nagdudulot ng malubhang pinsala sa mga tao, sa aming komunidad, o sa nakararami sa madla. anupaman ang layon nito. Kasama sa malubhang pinsala ang malalang pinsala sa katawan, pagkakasakit, o pagkamatay; matinding sakit sa kalooban; malawakang pinsala sa ari-arian; at ang pagsira ng tiwala ng madla sa mga institusyon at prosesong nilalahukan ng mga mamamayan, tulad ng mga pamahalaan, halalan, at lupong siyentipiko. Hindi kasama rito ang impormasyon na hindi tumpak, mga alamat, o pinsala sa negosyo o sa mabuting pangalan.  

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Maling impormasyon na nanunulsol ng muhi o di-makatwirang pagkayamot
 • Maling impormasyon kaugnay ang mga kagipitan na magdudulot ng kaguluhan
 • Maling impormasyon ukol sa pagpapagamot na maaaring makapinsala sa kalusugan ng isang tao
 • Content na nanlilinlang sa mga miyembro ng komunidad ukol sa mga halalan o iba pang prosesong sibiko na nilalahukan ng mga mamamayan
 • Content na nagpaparatang ng sabwatan, kasama na ang content na bumabatikos sa isang tao o grupong isinasanggalang, kasama ang panawagang gumamit ng dahas, o na nagkakailang nangyari ang isang kaganapang marahas o kasindak-sindak
 • Panghuhuwad gamit ang computer (gawa ng tao o minanipula) na nanlilinlang sa mga gumagamit sa pamamagitan ng pagbabaluktot ng katotohanan ukol sa mga kaganapan at nagdudulot ng malubhang pinsala sa paksa ng video, sa ibang tao, o sa lipunan

Ipinagbabawal ang sumusunod:

 • Sabay-sabay na lumahok sa di-tunay na gawain, tulad ng paggamit ng maraming account para maimpluwensiyahan at mabago ang palagay ng madla, habang nililinlang ang mga tao, ang aming komunidad, o ang aming mga sistema ukol sa pagkakakilanlan, kinaroroonan, kaugnayan, katanyagan, o layunin ng account

 

Mga Gawaing labag sa batas at mga produktong kontrolado

Nagsisikap kaming tiyakin na hindi nagbibigay ang TikTok ng pagkakataon para sa mga gawaing labag sa mga batas at tuntunin. Ipinagbabawal namin ang pangangalakal, pagbibili, pagtataguyod, at paggamit ng ilang produktong kontrolado, at gayun na rin ang promosyon at pagtataguyod ng mga kriminal na gawain, kasama na ang pananamantala ng tao. Maaaring alisin ang content kung may kinalaman ito sa mga gawain o mga produkto na kontrolado o labag sa batas sa karamihan ng rehiyon o sa mundo.

Mga Kriminal na Gawain

Sakop ng mga kriminal na gawain ang maraming gawain na may kaparusahan sa ilalim ng batas, kabilang sa mga ito ang pagnanakaw, pananakit, pananamantala ng tao, panghuhuwad, at iba pang nakapipinsalang gawain. Para mapigilan na ituring na normal o tularan ang mga naturang gawain, inaalis namin ang content na nagtataguyod o nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kriminal na gawain. 

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagtataguyod ng gawaing nakapipinsala sa katawan, tulad ng pananakit o pagdukot ng tao
 • Content na nagsasapanganib ng kaligtasan ng iba, kasama na ang “swatting” (ang pagtawag sa mga serbisyong tumututulong sa kagipitan para pumunta sa tahanan ng ibang taong wala namang problema)
 • Content na nagtataguyod ng pananamantala ng tao, tulad ng pamumuslit ng tao, panagot-utang na trabaho, pang-aalipin ng mga katulong sa bahay, pangangalakal ng tao para sa prostitusyon, o prostitusyon
 • Content na nagtataguyod ng paninira o pamiminsala ng ari-arian
 • Content na nagtataguyod ng ilegal na pangangaso o ng ilegal na pangangalakal ng buhay-ilang
 • Content na nag-aalok na bumili, magbenta, mangalakal, o maghanap ng mga produktong ilegal na napasakamay ng may-ari o ng mga huwad na produkto
 • Content na nagtuturo kung paano magsagawa ng mga kriminal na gawain na nauuwi sa pinsala sa mga tao, hayop, o ari-arian

Mga Armas

Hindi namin pinahihintulutan ang pagpapakita, pagtataguyod, o pangagalakal ng baril, bala,  gamit para sa baril, o sumasabog na armas. Ipinagbabawal din namin ang pagtuturo kung paano gumawa ng mga naturang armas. Maaari naming pahintulutan ang pagpapakita ng mga ito kung makapagtuturo ito (e.g., bilang bahagi ng koleksiyon ng isang museyo), may kasama itong  nauukol na tauhan ng pamahalaan (e.g., pulis) o ginagamit ito sa isang ligtas at kontroladong lugar (e.g., pinag-iinsayuhan ng pagbaril, pangangaso bilang libangan).

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapakita ng baril, gamit para sa baril, bala, o sumasabog na armas
 • Content na nag-aalok na bumili, magbenta, mangalakal, o maghanap ng baril, gamit sa baril, o sumasabog na armas, o nagtuturo kung paano gumawa ng mga ito

Mga droga, kontroladong sustansiya, alak, at tabako

Hindi namin pinahihintulutan ang pagpapakita, pagtataguyod, o pangangalakal ng mga droga o iba pang kontroladong sustansiya. Ipinagbabawal din sa plataporma ang pangangalakal ng mga produktong may tabako o may alak.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagpapakita o nagtataguyod ng droga, ang paggamit ng droga, o nanghihikayat sa iba na gumawa, gumamit, o mangalakal ng droga o iba pang kontroladong sustansiya
 • Content na nag-aalok na bumili, magbenta, mangalakal, o maghanap ng mga droga o iba pang kontroladong sustansiya, produktong may tabako o alak (kasama na ang mga produktong pang-vape, produktong may tabako na nasusunog o hindi umuusok, produktong may nikotina na gawa ng tao, E-sigarilyo, at iba pang ENDS [Electronic Nicotine Delivery Systems, sistemang elektroniko na nagbibigay ng nikotina])
 • Content na nagbibigay ng impormasyon kung paano bumili ng mga ilegal o kontroladong sustansiya
 • Content na nagpapakita o nagtataguyod ng maling paggamit ng mga legal na sustansiya, o nagtuturo kung paano gumawa ng mga sustansiya sa bahay, para malango sa mga ito

Mga Pandaraya at Panlilinlang

Hindi namin pinahihintulutan ang sinuman na gamitin ang aming plataporma para pagsamantalahan ang tiwala ng mga user at magdulot ng pinsala sa tao o sa pananalapi. Inaalis namin ang content na nanlilinlang sa mga tao upang makinabang para kumita ng pera o personal na makalamang nang labag sa batas, kasama na rito ang mga pakana para dayain ang tao o magnakaw ng yaman.  

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content na nagtataguyod ng phishing (pagpapadala ng email na kunwari’y galing sa bangko para makakuha ng impormasyon ukol sa yaman ng tumanggap ng email)
 • Content na nagtataguyod ng mga pakanang Ponzi, pakanang magbenta sa pamamagitan ng mga kakilala (multi-level marketing), o mga pakanang piramide
 • Content na nagtataguyod ng pakana sa pamumuhunan na di umano’y tutubo nang malaki, pagtaya sa larong dinaya, at anupamang uri ng pandaraya

Ang Panunugal

Hindi namin pinahintulutan ang content na nagtataguyod ng serbisyo para sa panunugal, pagtaya sa mga palaro, o anupamang panunugal na maaaring pagkakaitaan.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng sumusunod:

 • Content na nagtataguyod ng mga casino, pagtaya sa mga palaro, poker, loteriya, mga software at app na kaugnay sa panunugal, at ipa bang serbisyo para sa panunugal

Ang Pribadong buhay, personal na impormasyon, at impormasyon na makatutulong kilalanin ang isang tao (personally identifiable information, PII)

Hindi namin pinahihinulutan ang content na lumalabag sa pagkalihim ng personal na impormasyon o impormasyon na makatutulong kilalanin ang isang tao (e.g., impormasyon kaugnay ang social security, pribadong telepono, direksiyon ng tirahan). Inaalis namin sa aming plataporma ang content na naglalarawan ng personal na impormasyon o impormasyon na makatutulong kilalanin ang isang tao (personally identifiable information, PII).

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng sumusunod:

 • Content na may personal na impormasyon o impormasyon na makatutulong na kilalanin ang isang tao (personally identifiable information, PII)

 

Ang Paglalarawan ng karahasan o lantarang paglalarawan

Plataporma ang TikTok na nagbibigay-pugay sa kakayang lumikha, subali’t hindi kasama rito ang kakayahang manindak o ang karahasan. Hindi namin pinahihintulutan sa aming plataporma ang content na naninindak, lantarang naglalarawan, sadista, o nakapangingilabot nang walang katuturan, o nagtataguyod, nagtuturing na normal, o dumadakila sa labis na karahasan o pagdurusa. Kung panganib ito para sa kaligtasan ng madla, ipinagbabawal namin ang account at kung kinakailangan, ipagbibigay-alam namin ito sa mga maykapangyarihan.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng mga sumusunod:

 • Content ukol sa mga tao na nagpapakita ng mga sumusunod:
  • sakuna o pagkamatay na lantaran o dahil sa karahasan
  • putol-putol, napinsala, natupok, o sunog na labi ng tao
  • eksenang nakatutok sa bukas na sugat o pinsala at maraming dugo
  • pambubugbog, labanan, o pagpapahirap sa tunay na buhay
 • Content ukol sa mga hayop na nagpapakita ng mga sumusunod:
  • ang pagkatay o di-natural na pagkamatay ng mga hayop
  • putol-putol, napinsala, natupok, o sunog na labi ng hayop
  • pagmamalupit sa mga hayop at pagtutok sa dugo

 

Ang Paglabag sa Karapatang-akda (Copyright) at Tatak (Trademark) 

Karapatan sa ilalim ng batas ang karapatang-akda (copyright) na nagsasanggalgng ng orihinal na gawa ng may-akda (e.g., musika, video) at orihinal na paraan ng papapahayag ng isang kaisipan (e.g., ang tiyak na paraan kung paano ipinapahayag o nililikha ang isang video o tugtugin), bagaman hindi nito isinasanggalang ang mga kaisipan o pangyayari na pinagbatayan nito. Isang salita, sagisag, pamansag, o disenyo ang tatak (trademark) na nagpapahintulot na makilala at mabukod sa iba ang pinagmulan ng isang produkto o serbisyo. Hinihikayat namin ang lahat na lumikha at mamahagi ng orihinal na content. Ipinagbabawal sa aming plataporma ang content na lumalabag sa ari-arian ng pag-iisip ng ibang tao at aalisin namin ito kapag natuklasan namin ito. Maaaring hindi ituring na paglabag ng aming mga patakaran ang paggamit ng akdang sakop ng karapatang-akda sa ilang pagkakataon. Halimbawa, ang doktrina ng tamang paggamit o iba pang nauukol na patakaran, o ang paggamit ng tatak para tukuyin, magpahayag ng kuro-kuro nang naaayon sa batas, mamintas, gumawa ng katawa-tawang imitasyon, gumawa ng pahina ng tagahanga, o suriin ang isang produkto o serbisyo.

Huwag kayong mag-post, mag-upload, mag-stream, o mag-share ng sumusunod:

 • Content na lumalabag o nakikialam sa karapatang-akda, tatak, o iba pang ari-arian ng kaisipan ng ibang tao

 

Ang Seguridad ng Plataporma

Isa sa unang isinasaalang-alang ng TikTok ang kaligtasan at seguridad ng aming mga user, manlilikha, kasosyo sa negosyo, mangangalakal, at impormasyon ukol sa aming mga empleyado, kasama na ang kanilang mga personal na impormasyon, account, profile, content at iba pang impormasyong pag-aari nila, at gayun na rin ng aming produkto at serbisyo. Hindi namin pinahihintulutan ang paggamit ng aming plataporma – kasama nito ang aming website, app, network, at mga kaugnay na impraestruktura o network  -- sa pamamagitan ng mga paraang hindi awtorisado, o para makakuha ng maselan at lihim na impormasyon ukol sa negosyo o sa mga tao. Malinaw na ipinagbabawal ang anumang tangkang ilagay sa panganib o abusuhin ang seguridad, katapatan o pagiging maaasahan ng aming plataporma, produkto o serbisyo.Ipinagbabawal ang mga sumusunod:

 • Magtangkang gamitin ang plataporma ng TikTok sa paraang hindi pinahihintulutan at lumikha ng mga di-tunay o mapanlinlang na bersyon ng plataporma ng TikTok
 • Lumikha o mamahagi ng mga nakapipinsalang file, content, o mensahe na may mga virus, Trojan horse, worms, bawal na programa (logic bombs) o iba pang materyales na maaaring makapinsala sa komunidad o sa plataporma
 • Gumamit ng script na awtomatikong tumatakbo (automated scripts), panunuyod ng web (web crawling), software, pamamaraang madaya, o anupamang tangkang makakuha, magkaroon, o humiling ng kredensiyal para makapasok (login credentials) o ibang maselang impormasyon, kasama na ang di-publikong impormasyon, mula sa TikTok o sa mga user nito
 • Gumamit ng mga account sa TikTok nang itinatago ang tunay na layunin o nagsisinungaling ukol dito para mamahagi ng spam, phishing o content smishing (phishing sa pamamagitan ng cellphone), upang magsagawa ng krimen sa Internet o makapasok nang walang pahintulot sa mga content, account, sistema, o impormasyon ng ibang tao
 • Baguhin, iakma, isalin, pag-aralan ang takbo ng isang sistema para malaman kung paano ito baligtarin (reverse engineer), himayin, balik-tipunin (decompile), o lumikha ng anumang hinalaw na produktong batay sa TikTok, kasama na ang anumang mga file, talaan o dokumento, o magtangkang muling buuin ang anumang source code, algoritmo, pamamaraan, o teknikang napapaloob sa TikTok
 • Pahintulutan ang ibang tao na gamitin ang inyong mga kredensiyal para makagamit ng TikTok o bigyan ng pagkakataon ang ibang tao na pamunuan ang mga gawain laban sa aming mga Alituntunin ng Komunidad
 • Pindutin ang mga kahina-hinalang link o magbigay pansin sa mga humihingi ng impormasyon ukol sa mga detalye ng inyong account sa TikTok, password, ang pagtupad ninyo ng pamantayan para sa mga tunay na account (verification qualification), impormasyon ukol sa yaman, at iba pang personal na impormasyon  

 

Ang Hindi angkop para sa For You feed

Pakay ng For You feed (FYF) na magbigay ng orihinal na content na tumutupad sa aming layunin na pasiglahin ang kakayang lumikha at magbigay ng kasiyahan sa aming komunidad ng pinagsamang iba’t ibang tao sa buong mundo. Ang FYF ng bawa’t may-ari ng account ay batay sa isang sistema ng rekomendasyong ibinigay sa bawa’t isa. Unang isinaisip ang kaligtasan ng user nang nilikha ang aming sistema ng rekomendasyon. Bagaman natural na kilos ang ikinaiiba ng TikTok, sinadya ang FYF para sa nakararami sa madla na sumasaklaw sa lahat, mula sa mga lalabintaunin hanggang sa mga nuno. Isinasaalang-alang namin ang lawak ng aming madla kapag pinagpapasiyahan namin kung anong content ang maaaring itaguyod sa pamamagitan ng algoritmo sa plataporma. Kung hindi labag ang mga ito sa mga batas sa isang lugar, maaaring pahintulutan, hanapin, at panoorin ang mga ito sa Following feed, subali’t hindi maaaring irekomenda ang mga ito.

Ang Kaligtasan ng mga Menor de Edad

Humuhusay ang kakayahang magpasiya at mag-unawa sa sarili ang mga menor de edad habang lumalaki sila. Upang mabigyan ang mga lalabintaunin ng higit na pagkakataon para pag-aralan at ipahayag ang kailang mga sarili sa Internet, hindi maaaring irekomenda ang content na in-upload ng mga user na wala pang 16 na taong gulang. Sinisikap naming pasiglahin ang malusog na paglaki sa lahat ng edad. Maaaring maging sanhi ang pagtataguyod ng pagpaparetoke ng higit na sama ng loob ukol sa sariling katawan. Sa gayon, hindi maaaring irekomenda sa FYF ng lahat ng user na wala pang 18 taong gulang ang naturang content – kasama na ang mga video na nagpapakita ng itsura bago niretoke at pagkatapos maretoke, mga video ng mga operasyon, at mga mensaheng tumatalakay sa di-kailangang pagpaparetoke na hindi nagbibigay ng babala ukol sa mga panganib nito.  

Mga Mapanganib na kagila-gilalas na palabas at palaro

Maaaring maging delikado o mapanganib ang ilang mga gawain kapag tinularan ang mga ito nang walang sapat na pag-iingat, at maaaring mauwi ang mga ito sa pinsala sa katawan. Maaaring hindi irekomenda ang content na may mapanganib na kagila-gilalas na palabas, o matinding palaro na isinagawa ng mga di-propesyonal. (Inaalis namin ang content na nagpapakita ng mga mapanganib na gawain at hamon na isinagawa ng mga di-propesyonal, na maaaring mauwi sa malubhang pinsala o pagkamatay para sa user o publiko).

Ang Content na lantarang nagpapakita ng seksuwal na gawain

Batid namin na maaaring hindi angkop ang lahat ng content para sa lahat ng mga user (lalo na sa mga lalabintauning user) at/o hindi ito angkop sa kultura ng ilang rehiyon. Para patuloy na maging kaaya-aya at angkop sa edad ang karanasan, maaaring hindi irekomenda ang content na lantarang nagpapahiwatig ng seksuwal na gawain. Kasama rito ang content na nagpapakita ng pahiwatig ng hubo’t hubad, seksuwal na pagtrato sa mga bahagi ng katawan, o lantarang pumupukaw sa pagnanasa o sa kahalayan (e.g., pagbuburles).

Mga Produkto na may Tabako at Alak

Dinidibdib ng TikTok ang proteksiyon ng mga menor de edad sa aming plataporma. Maaaring hindi irekomenda ang content na nagtataguyod, nagbabanggit, o nagpapakita ng mga produktong may alak na kinokonsumo ng mga taong nakaabot na ng edad subali’t mapanganib na kumokonsumo nito. Hindi maaaring irekomenda ang content na nagpapakita ng paggamit ng mga adulto ng produktong may tabako o nagbabanggit ng kontroladong sustansiya. Alalahanin natin na ipinagbabawal ang content na nagpapahiwatig, nagpapakita, tumutulad, o nagtataguyod sa pag-aari o pagkonsumo ng menor de edad ng mga inuming may alak, tabako, o droga. Ipinagbabawal din ayon sa aming mga Alituntunin ng Komunidad ang content na nagtuturo sa mga menor de edad kung paano bumili, magbenta, o mangalakal ng alak, tabako, o kontroladong sustansiya.

Ang Paglalarawan ng karahasan o lantarang paglalarawan

Binibigyang-pugay ng aming komunidad ang pagiging malikhain, subali’t hindi nagugustuhan ng lahat ang paninindak. Maaaring hindi irekomenda sa FYF ang content na maaaring magdulot ng pagkabalisa, sindak o suklam sa mga manonood, kasama na rito ang mga nakatatakot na tunog at tanawin, biglang pagbabago ng tanawin o pangyayari para takutin ang manonood, kolorete na matapat na tumutulad sa sugat na nilalabasan ng dugo, o pagpapakita ng mga gawain ng katawan. Ipinagbabawal sa TikTok ang halos lahat ng content na may karahasan o lantarang paglalarawan; gayunpaman, sa ilang sitwasyon, maaring hindi namin alisin ang ganitong uri ng content, tulad ng pagpapakita ng lantarang pagkamatay, sakuna o labanan kung inilalarawan ng mga ito ang mga pangyayari sa tunay na buhay at makabubuti sa kapakanan ng publiko ang mga ito. Dahil hindi angkop ang ganitong content para sa lahat ng madla, hindi ito maaaring irekomenda at sasamahan ang ganitong content ng babala o ng screen na nagpapahintulot sa manonood na pag-isipan kung magpapatuloy siya.

Ang Spam at content na di-tunay o mapanlinlang

Mahalaga para sa amin ang katotohanan at kawastuhan. Hindi namin pinapayagang isama sa FYF ang anumang content na nanlilinlang o nang-iimpluwensiya sa mga gumagamit para madayang paramihin ang mga sumusunod, nakagusto, nakakita, o ipa bang paraan ng pagbilang ng pakikipag-ugnay sa plataporma, kasama na ang sundan-para-sundan (follow to follow), gustuhin-para-gustuhin (like-to-like), at nanlilinlang o nang-iimpluwensiya sa mga user para pindutin ang mga botones para gustuhin o ipamahagi ang isang video. Hindi rin maaaring irekomenda ang content na nagpaparatang ng pakikipagsabwatan at kumakalaban sa mga paniniwalang tinatanggap ng karamihan at sumisisi sa isang grupo o organisasyon (at hindi isang buhay na tao) o na may kasamang content na maaaring mapanlinlang at nakapipinsala ukol sa mga kasalukuyang nagaganap na pangyayari, bagaman hindi pa lumalabas ang lahat ng detalye ng mga ito.

Ang Content na di-orihinal, mababang kalidad, at kodigong QR

Orihinal at nakaaaliw na content ang nasa buod ng komunidad ng TikTok. Para mapangalagaan ang magandang karanasan na inaasahan na mga gumagamit ng plataporma ng TikTok, hindi maaaring irekomenda ang content na di-orihinal at mababa ang kalidad. Tinuturing namin na di-orihinal ang content kung inangkat o kinuha ito sa TikTok, sa ibang plataporma, o ipa bang maaaring pagkunan nito, tulad ng telebisyon, sine, o webcast, at hindi nagdagdag ang user ng mga bago at malikhaing bahagi. Isang palatandaan ng content na di-orihinal ang maliwanag na nakikitang tatak (watermark) o ipinatong na logo. Kasama sa content na mababa ang kalidad ang mga labis na maikling clip, larawan na hindi gumagalaw, at mga video na batay sa GIF lamang. Karaniwang hindi maaaring irekomenda sa FYF ang content na may kasamang kodigong QR dahil maaaring ituro ng mga ito ang mga gumagamit sa mga nakasasamang mga website o app, bagaman pinupuwera namin ang content sa ilang pagkakataon kung hindi malaki ang panganib (e.g., negosyong elektroniko, e-commerce).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salamat sa pagsali ninyo sa aming masiglang komunidad na saklaw ang buong mundo at sa pakikipagtulungan ninyo sa amin para makapangalaga ng ligtas na plataporma para sa lahat ng gumagamit. Kung may makita kayong content o account na sa tingin ninyo ay maaaring labag sa aming mga Alituntunin, mangyaring ipagbigay-alam ninyo sa amin para masuri namin ito at makapagsagawa kami ng angkop na hakbang.