ਸੰਪਰਕ

Support

ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਓ

support.tiktok.com
Press Inquiry

ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ

newsroom.tiktok.com