എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നോടുള്ള പ്രണയമുണ്ട് ...ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത പ്രണയം ..

54 likes · 1 comments
Share to TwitterShare to FacebookGet Embed Code