Global Video Community
Open app
5.7K
@ngan_nam.thang_long
•Anh HLLVTND (Bà Ngô Thị Tuyển) Một cô dân quân bé nhỏ 42kg.Vác 2 hòm đạn 98kg,vượt qua đê đem ra tiếp tế cho bộ đội giải phóng ngày đó#lichsu #fpy
nhạc nền - Ngược Dòng Lịch Sử 👑

Trending

Create your own videos!