Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok

mnre.nakhonphanom

สนง.ทสจ.นครพนม

1Following
14Followers
113Likes

บัญชีอย่างเป็นทางการ สนง.ทสจ.นครพนม โทร.042511271 ต่อ 11 โทรสาร. ต่อ 18

กิจกรรม “1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 และหน่วยงานที่มาถ่ายทอดความรู้ภาครัฐ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณกรรมการอาหารและยา บริษัทไปรษณียณ์ไทย จำกัด ภาคเอกชน บริษัท facebook ประเทศไทย บริษัทแอดวานซ์ อิโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ภาคประชาสังคม สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระดับพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม โดย นายสราวุธ สุโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้ร่วมออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยได้ร่วมทำการแจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 15 ราย บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 5 จำนวน 20 ราย รวมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย 35 ราย โดยได้ประสานงานกับนายปราณี ป้องชายชม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และนายชยานันต์ ชื่นใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ โดย นายสราวุธ สุโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้ร่วมออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านปากบัง หมู่ที่2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยได้ร่วมทำการแจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม#ทสจนครพนม
Get TikTok App