Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
Back to For You
ตามนโยบายของ ผอ.”โรงเรียนแห่งความสุข” ใส่ชุดไปรเวทเดือนละ 1 ครั้ง แต่งแบบไหนก็ตามใจเลย ให้อิสระทางความคิดเต็มที่ ไม่ต้องมีกฏเกณฑ์เยอะ เรามาเน้นสอนให้เขาเป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักกาลเทศะจะดีกว่า บางอย่างก็ให้เราเรียนรู้เองในโลกกว้าง ให้เขารู้จักที่จะแก้ปัญหาและลุกขึ้นได้ด้วยตัวเอง ผู้ใหญ่มีหน้าที่คอยรับฟังคอยแนะนำเขาบ้างบางเรื่อง นอกนั้นให้เขาได้ลองผิดลองถูกเองจะดีกว่า ✌️#ครูกวาง #รปค15
00:00/00:00
ตามนโยบายของ ผอ.”โรงเรียนแห่งความสุข” ใส่ชุดไปรเวทเดือนละ 1 ครั้ง แต่งแบบไหนก็ตามใจเลย ให้อิสระทางความคิดเต็มที่ ไม่ต้องมีกฏเกณฑ์เยอะ เรามาเน้นสอนให้เขาเป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักกาลเทศะจะดีกว่า บางอย่างก็ให้เราเรียนรู้เองในโลกกว้าง ให้เขารู้จักที่จะแก้ปัญหาและลุกขึ้นได้ด้วยตัวเอง ผู้ใหญ่มีหน้าที่คอยรับฟังคอยแนะนำเขาบ้างบางเรื่อง นอกนั้นให้เขาได้ลองผิดลองถูกเองจะดีกว่า ✌️#ครูกวาง #รปค15
kwangchongchong
Kwangchong Chong · 5-26

Recommended videos

Get TikTok App