Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
एक पटक आइदेउन राजा मेरो ठाउँ मा तिमीलाई राखेर तिमी गएको ठाउँ मा जान रहर लागेको छ।धेरै आश गरेको छु तिमी आउछौ भन्नी।
एक पटक आइदेउन राजा मेरो ठाउँ मा तिमीलाई राखेर तिमी गएको ठाउँ मा जान रहर लागेको छ।धेरै आश गरेको छु तिमी आउछौ भन्नी।

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App