புகார் செய்க

Common Confusion: Wake Up or Get Up ☀️ #englishwithgeet #spokenenglish #learnenglish #yogaday2019

original sound - English with Geet

206

கருத்துகளைப் பார்க்க, உள்நுழையவும்

வீடியோவின் கருத்துகளையும் லைக்கையும், பார்க்க உள்நுழையவும்.