Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok

disabilitiesth

disabilitiesth

1Following
51Followers
558Likes

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรธรรมาภิบาล พิทักษ์สิทธิคนพิการระดับชาติ

“14 พฤษภาคม 2566 อย่าลืมไปใช้สิทธิ พิทักษ์สิทธิ และปกป้องสิทธิ เพื่อเลือกพรรคที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนพิการได้”
นางสาวอรุณวดี ลิ้มอังกูร ผู้แทนคนพิการทางกายขอเชิญชวนให้คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของตนกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
เพราะ 1 สิทธิ 1 เสียงของทุกคนมีค่าที่จะสามารถเลือกคนที่ชอบ พรรคที่ใช่ มาบริหารและตอบสนองต่อความต้องการของเรา รวมถึงกลุ่มคนพิการด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น อย่าลืมเข้าคูหาเพื่อไปใช้สิทธิกันในวันวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. และสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. แต่ต้องผ่านการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าภายในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
#dth #DTH #disabilities #disabilitiesth #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้งประเทศไทย
“ถึงป่วยจิต ก็มีสิทธิเลือกตั้ง ❤️”
ข้อความจากนางสาวที่ขอเชิญชวนผู้พิการทางจิตในประเทศไทยทุกคนมาร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.
และสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. แต่ต้องผ่านการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าภายในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 โดยผ่านการยื่นล่วงหน้า 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ยื่นด้วยตนเองผ่านนายทะเบียนอำเภอหรือนายเบียนท้องถิ่น
2.ยื่นทางไปรษณีย์
3.ยื่นทางอินเตอร์เน็ต และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน1444 หรือwww.ect.go.th
อย่าลืมไปใช้สิทธิกันเยอะๆนะคะ🥰
#dth #DTH #disabilities #disabilitiesth #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้ง2566
Get TikTok App